Достовірний факт

Люди, що ведуть активне статеве життя, менше страждають від стресу й депресій, не мучаються безсонням. Їхній рівень задоволеності життям набагато вище, чим у менш сексуально активних.

Фенотипічні особливості тиреоцитів радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози в їх доопераційному прогнозуванні

Г. В. Зелінська

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України, м. Київ

Завдяки застосуванню радіойодтерапії, зоснованої на здатності клітин щитоподібної залози (ЩЗ) акумулювати радіойод, диференційована карцинома ЩЗ в більшості випадків має сприятливий прогноз – показники 20–річного виживання хворих перевищують 90%. Але, у 4–20% пацієнтів присутня первинно або розвивається з часом, так звана, метастатична радіойодрефрактерна хвороба, з’являються метастази, для яких радіойодтерапія стає неефективною. Втрачання тиреоїдними раками здатності до накопичення радіойоду корелює з виживанням хворих, середня медіана виживання у яких знижується до 2,5–3,5 років. Тому, актуальним є питання раннього передбачення статусу метастазів по відношенню до накопичення радіойоду, що можливо за умов знаходження фенотипічних особливостей тиреоцитів в пунктатах радіойодрезистентних метастазів.

Метою роботи було імуноцитохімічне та цитоморфологічне дослідження тиреоцитів пунктатів радіойодрезистентних метастазів (РЙРМ) в порівнянні з радіойодчутливими метастазами (РЙЧМ) та первинними папілярними карциномами (ПК) ЩЗ та виявлення фенотипічних особливостей тиреоцитів, на основі яких можлива розробка методів доопераційного прогнозування розвитку РЙРМ ПК ЩЗ.

Об’єкт і методи. Використовували матеріал тонкоголкових аспіраційних пункційних біопсій 45 первинних ПК та їх метастазів (30– РЙРМ, 15–РЙЧМ). Цитоморфологічні дослідження проводили на пунктатах‚ фіксованих метанолом та пофарбованих за методом Романовського. Імуноцитохімічні дослідження проводили непрямим імунопероксидазним методом за допомогою моноклональних антитіл миші проти тиреоглобуліну, тиреоїдної пероксидази, цитокератинам 7,8. В якості вторинних, використовували антитіла проти g–глобулінів миші, мічені пероксидазою хрону (DakoCytomation, Данія). Статистичне опрацювання даних робили за непараметричним методом Колмогорова–Смирнова‚ Манна–Уітні та методом кореляційного аналізу. Розрахунки виконані в пакеті Statistica 7.0.

Результати і обговорення. Дослідження цитоморфологічних та імуноцитохімічних характеристик тиреоцитів пунктатів метастазів ПК ЩЗ виявило цитологічні особливості епітелію РЙРМ в порівнянні з РЙЧМ. Їх проявом є наявність фенотипічної гетерогенності епітелію (різні субпопуляції тиреоцитів, ознака кістозної дегенерації, особливі клітинні структури) та низька експресія тиреоїдної пероксидази в епітелії РЙРМ в порівнянні з РЙЧМ. На основі знайдених фенотипічних особливостей тиреоцитів РЙРМ створені методи їх доопераційного прогнозування. Ці прості у виконанні методи допомагатимуть клініцистам досить точно прогнозувати ефективність радіойодтерапії метастазів ПК ЩЗ, виявлених в післяопераційному періоді та обирати оптимальну тактику лікування (радіойодтерапія або їх хірургічне видалення). Висновки: .

1.Вперше проведені комплексні цитоморфологічні та імуноцитохімічні дослідження епітелію пунктатів метастазів ПК ЩЗ, знайдених в післяопераційному періоді, виявили існування фенотипічних особливостей епітелію РЙРМ.

2.Ознака фенотипічної гетерогенності популяції тиреоцитів разом з низькою експресією тиреоїдної пероксидази запропоновані в якості цитологічних факторів доопераційного прогнозування радіойодрезистентності метастазів ПК ЩЗ, та дозволяють досить точно прогнозувати ефективність радіойодтерапії.