Достовірний факт

Ймовірність захворювання лейкемією в дітей, батьки яких курять, в 4 рази вище.

Досвід конвенційного та малоінвазійного хірургічного лікування хворих на первинний гіперпаратиреоз

Н. І. Бойко1, В. В. Хом’як1, О. М. Лерчук2

1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

2 Львівська обласна клінічна лікарня

Вступ. Первинний гіперпаратиреоз належить до постійно прогресуючих захворювань, яке незважаючи на безсимптомний перебіг у більшості пацієнтів, рано чи пізно спричиняє зміни в організмі хворих, які вимагають операційного втручання. Конвенційна або традиційна хірургія передбачає ідентифікацію під час операції усіх чотирьох прищитоподібних залоз та видалення патологічно змінених. Ми знаємо, що ПГПТ у 80–85% пацієнтів спричиняє аденома лише однієї прищитоподібної залози (ПЩЗ) і цей факт дозволив запровадити у клінічну практику малотравматичні операцію під час яких видаляють лише солітарну аденому ПЩЗ без ідентифікації усіх інших ПЩЗ.

Мета. Виявити переваги та недоліки відеоасистованої паратиреоїдектомії та роль конвенційної хірургії ПЩЗ шляхом аналізу результатів хірургічного лікування хворих на ПГПТ.

Об’єкт і методи дослідження. Від лютого 2010 року до лютого 2018 року у клініці хірургії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького оперовано 88 пацієнтів з приводу ПГПТ, з них – 76 жінок. Середній вік хворих склав 58,5±8,6 років.

Для діагностики ПГПТ у пацієнтів визначали рівні загального та/або йонізованого кальцію, інтактного ПТГ, неорганічного фосфору, хлору, лужної фосфатази, γ–глутамілтранспептидази у сироватці крові, кальцій у добовій сечі. З метою топічної локалізації патологічних ПЩЗ застосовували ультрасонографію і за потреби сцинтіграфію із 99mТс– MIBI, а від 2017 року у модифікації SPECT–CT із 99mТс–MIBI. Пацієнтів, яким виконали відеоасистовану паратиреоїдектомію віднесли до І групи (31 (35%) випадків), а хворих оперованих конвенційним методом – до IІ групи (57 (65%) пацієнт).

Результати та обговорення. У 35% хворих, у яких діагностовано спорадичний ПГПТ, за результатами променевих досліджень виявлено солітарну аденому ПЩЗ та не було супровідної патології щитоподібної залози – виконали відеоасистовану паратиреоїдектомію. Тривалість операційного втручання була вірогідно меншою (58,1±8,6 хв проти 86,7±11,2 хв) та довжина розтину (2,7±0,3 см проти 5,7±1,2 см) коротшою у пацієнтів І групи у порівнянні із хворими ІІ групи. У двох (2,27%) пацієнтів після традиційної операції розвинувся транзиторний парез поворотного гортанного нерва. Ефективність відеоасистованої паратиреоїдектомії підтверджували експрес–гістологічним інтраопераційним дослідженням. У 16 (18%) пацієнтів ІІ групи виявлено множинне ураження ПЩЗ та видалено більше однієї патологічної ПЩЗ. Після операції в усіх пацієнтів нормалізувався рівень йонізованого кальцію. До головних переваг відеоасистованої паратиреоїдектомії ми відносимо коротшу тривалість операції, відсутність необхідності використання спеціальних інструментів, крім ендоскопу, можливість, при потребі, з одного доступу провести експлорацію шиї з обох сторін, швидкий перехід до конвенційного втручання шляхом збільшення розтину шкіри. До недоліків ми відносимо необхідність застосування двох методів топічної діагностики, що є не завжди можливим в українських реаліях надання медичної допомоги. Конвенційна хірургія, зважаючи на числені протипокази до малоінвазійних втручань, відіграє важливу роль у лікуванні хворих на ПГПТ.

Висновки. Аналіз результатів хірургічного лікування дозволяє твердити, що відеоасистована паратиреоїдектомія може бути виконана ефективно у кожного третього хворого на ПГПТ і триває менше часу, а також має меншу частоту післяопераційних ускладнень, у порівнянні із конвенційною операцією.