Достовірний факт

Кофеїн підвищує тонус м'язів.

Первинний гіперальдостеронізм: діагностика та методи лікування

Н. І. Бойко, О. З. Новак, Ю. П. Довгань

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Однією з актуальних і маловивчених проблем хірургії надниркових залоз (НЗ) є захворювання клубочкової верстви кори яка продукує альдостерон, при гіперпродукції його розвивається первинний гіперальдостеронізм (ПГА).Клінічну картину ПГА, яку викликала аденома клубочкової верстви наднирника, першим описав Конн у 1955 році.

Мета дослідження. Проаналізувати результати хірургічного лікування хворих на ПГА шляхом оцінки клініко–діагностичних критеріїв вивчення об’єму операційних втручань і відтермінованих результатів проведеного лікування.

Об’єкт і методи дослідження. Опрацьовано результати діагностики та хірургічного лікування 118 хворих віком 21–78 на ПГА( із них 74 жінки), які лікувались в клініці впродовж 60 років. Відмовились від операції 11 пацієнтів:7 хворих із двобічною гіперплазією НЗ та 4 пацієнти із множинними аденомами в обох НЗ. Вони лікув ались консервативно антагоністами альдостерону – спіронолактоном,блокаторами рецепторів альдостерону – еплереноном та калійвмісними препаратами. Вивчали загально клінічні, біохімічні показ ники, визначали рівень сироваткового альдостерону, калію і реніну. У зв’язку з малими розмірами альдостером, які частіше були множинними, УСГ не завжди була інформативною,тому в даних випадках допомагала КТ.

Результати та їх обговорення. У 28 (24%) хворих домінувала м’язева слабкість, парестезії кінцівок, які виникали раптово в будь який час доби з неоднаковими інтервалами і різної тривалості. У 25 (21.2%) пацієнтів домінували нейром’язеві симптоми, які були спровоковані гіпокаліємією. Ниркові симптоми проявились полідипсією, поліурією, помірною альбумінурією та лужною реакцією сечі у 41 (35%) пацієнта. Домінуючим симптомом у хворих на ПГА був високий артерійний тиск. У 9 (7.7%) пацієнтів він піднімався до 160–180 на 215–240 мм. рт. ст. Артерійна гіпертензія важко корегувалась і сприяла розвитку гіпертонічної ретинопатії з крововиливами в сітківку та дегенеративними змінами в ній, що сприяло різкому зниженню зору. У трьох хворих наступила сліпота. В останні роки хворим з некорегованою артерійною гіпертензією призначали інгібітори альдостерону (альдактон, верошпірон) та інгібітори риніну при високих його показниках (каптоприл, саралазин).Застосовуючи дані препарати вдавалося дещо знизити АТ. Діаметр видалених пухлин був 15–40 мм. При патогістологічному дослідженні видалених альдостером ознак злоякісного росту не виявили. Хворих на ПГА з двобічною гіперплазією НЗ не оперували. При двобічних аденомах,які сприяли розвитку ПГА виконували операцію на НЗ двома етапами: спочатку робили адреналектомію, а при збереженні високого артерійного тиску у післяопераційному періоді 5 хворим виконали резекцію другого наднирника зі збереженням повноцінно васкуляризованої кукси.

Однобічна адреналектомія з резекцією другого наднирника у двох хворих сприяла розвитку хронічної вторинної наднирникової недостатності. Вона прогресувала повільно і проявлялася загальною слабістю, втомлюваністю, знижувався апетит, наростала м’язева слабість, порушувалась пам’ять та виникала депресія. З часом наступила гіперпігментація шкіри і розвинулась хвороба Аддісона. Лікування її проводили замісною гормональною терапією глюко– та мінералокортикоїдами преднізолоном, гідрокортизоном, кортинефом. Висновки.

1.            Гіперкаліємія характерна для ПГА, але вона визначалась тільки у 87 (74%) пацієнтів.

2.            В даний час найбільш чутливим скринінговим методом ПГА є співвідношення сироваткового альдостерону/ реніну в плазмі.

3.            У 25 (23%) хворих нормалізації артерійного тиску в післяопераційному періоді не відбулось, особиво у хворих з високим діастолічним тиском та помірною альбумінурією.

4.            При ранній діагностиці у хворих на ПГА з одинокою аденомою операційне лікування сприяло зниженню артерійного тиску до нормальних величин у 51 (46%) хворого.

5.            У решти пацієнтів спостерігалось незначне зниження артерійного тиску.

6.            Хворим при гіперплазії обох наднирникових залоз на ПГА виконувати двобічну адреналектомію недоцільно.