Достовірний факт

Люди, що ведуть активне статеве життя, менше страждають від стресу й депресій, не мучаються безсонням. Їхній рівень задоволеності життям набагато вище, чим у менш сексуально активних.

Вибір обсягу оперативних втручань при багаторіневий емболії артеріального русла нижньої кінцівки

В. О. Прасол, К. О. Коновалова, І. Г. Бежуашвілі, Б. О. Гігіташвілі

Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України , м. Харків

Емболія артеріального русла кінцівок є актуальною проблемою екстреної судинної хірургії. В разі багаторівневої емболії артерій нижньої кінцівок перед хірургами часто постає питання про оптимальний обсяг оперативного втручання. У пацієнтів з важкою супутньою патологією є доцільним включення в кровотік обмеженої кількості найбільш важливих магістральних артерій. Таким чином одночасно вирішуються дві задачі: регрес ішемії і компенсація кровопостачання кінцівки, а також відмова від великого і тривалого оперативного втручання у ослаблених пацієнтів.

Мета: визначити оптимальний обсяг операції при багаторівневої емболії артерій нижньої кінцівки шляхом виявлення найбільш значущих щодо компенсації кровопостачання стопи і гомілки артеріальних магістралей.

Матеріали і методи: нами були обстежені 57 пацієнтів, які були госпіталізовані в екстреному порядку з діагнозом багаторівневої емболії артеріального русла нижньої кінцівки. Давність емболії становила від 2 годин до 8 діб. Вік пацієнтів був від 43 до 88 років. У всіх пацієнтів мала місце виражена супутня патологія у вигляді ІХС, наявності миготливої аритмії і / або перенесеного інфаркту міокарда в анамнезі. На доопераційному етапі хворим обов’язково виконували триплексне сканування (ТС) з метою визначення стану судинної стінки артерій, а також локалізації емболів і продовжених тромбів. Для досягнення мети нашого дослідження у всіх пацієнтів в відібраній групі мала місце емболія з продовженим тромбозом поверхневої стегнової артерії (ПСА), підколінної артерії (ПА), від однієї до трьох гомілкових артерій (з продовженням тромбозу на стопі). У 33 (57,9%) пацієнтів емболи візуалізувалися також в просвіті глибокої артерії стегна (ГАС). Випадки емболії клубових артерій, а також емболії зони біфуркації загальної стегнової артерії не входили в зону нашого інтересу. У 73,7% хворих (n = 42) були виявлені ознаки облітеруючого атеросклерозу у вигляді гемодинамічно незначущих стенотичних уражень. Пацієнти з вираженим атеросклеротичним ураженням не включалися у досліджувану групу. У решти пацієнтів (26,3%) артеріальна стінка була інтактною. У 8,8% випадків (у 5 пацієнтів) була діагностована емболія інших артеріальних басейнів (3 випадки емболії артерій верхньої кінцівки, 2 випадки емболії центральної артерії сітківки).

Результати: у всіх випадках була виконана емболтромбектомія з ПСА, ПА (в тому числі тібіоперонеального стовбура (ТПС) при його ураженні) з відновленням магістрального кровотоку. У всіх пацієнтів застосовувався медіальний доступ в в / 3 гомілки. У 16 випадках (28%) він був доповнений доступом в в / 3 стегна з метою видалення емболів з ГАС. Емболтромбектомію з гомілкових артерій виконували за допомогою зонда Фогарті з основного доступу. З огляду на сумнівний регрес ішемії стопи, у 35 пацієнтів (61,4%) були виконані доступи на рівні гомілковостопного суглоба або стопи для включення в кровотік відповідних артерій. Незважаючи на початкове відновлення прохідності артерій, в найближчому післяопераційному періоді (на 1–у добу після операції) майже у половини пацієнтів зазначеної групи (n = 16 з 35), настав повторний тромбоз на рівні стопи. Проте, у даних пацієнтів при прохідних ПСА, ПА, ТПС, гомілкових артерій (хоча б однієї з них з перетіканнями в басейни інших), спостерігався регрес гострої ішемії стопи і гомілки з відновленням життєздатності тканин за рахунок компенсованого кровотоку по колатералям. Виконання емболектоміі зі стовбура ГАС або ж відмова від неї не виявили значної різниці в ступені регресу ішемії стопи і гомілки (враховуючи відновлення прохідності ПСА і ПА). Дане втручання мало більший вплив на регрес ішемії м’язів стегна.

Обговорення: аналізуючи результати дослідження, основними артеріальними магістралями, значущими для компенсації кровопостачання стопи і гомілки при гострій ішемії, є ПСА, ПА, гомілкові артерії на гомілці з «виходом» на стопу безпосередньо самих артеріальних стовбурів або ж їх колатералей.

Висновки: таким чином, є доцільним у ослаблених пацієнтів при багаторівневої емболії артерій нижньої кінцівки обмежуватися включенням в кровотік лише основних магістральних стовбурів, здатних компенсувати кровопостачання стопи і гомілки.