Достовірний факт

У відомого важкоатлета Василя Алєксєєва (що народ. в 1942 р.) обсяг грудної клітки досягає 153,6 см. при вазі 158,7 кг і рості 186 см. Це співвідношення й донині залишається рекордним.

Застосування дистанційних доступів при хірургічному лікуванні доброякісних утворень грудної залози

В. В. Бойко, В. В. Макаров, Л. Г. Тарасенко, К. В. Пономарьова

Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України, м. Харків, Харківський національний медичний університет

Вступ. Більше 80% виявлених вузлових утворень грудних залоз є доброякісними новоутвореннями. Раніше найбільш часто в якості основного доступу при видаленні доброякісної пухлини грудної залози застосовувався радіарний розріз, після якого залишалися грубі, часто гіпертрофічні та іноді келоїдні рубці. З метою поліпшення естетичного ефекту в хірургію грудної залози були впроваджені періареолярний доступ, доступ по субмаммарній складці та доступ із пахвової ділянки, які повністю відповідають принципам пластичної хірургії.

Мета роботи: вивчення ефективності застосування у хворих з доброякісними новоутвореннями грудної залози дистанційних хірургічних доступів.

Матеріали и методи. . Під нашим спостереженням перебувало 38 жінок у віці від 18 до 36 років, які були прооперовані з приводу доброякісного новоутворення грудної залози. Пацієнтки були розділені на дві групи. Основну групу склали 18 пацієнток, при хірургічному лікуванні у яких використовувалися дистанційні хірургічні доступи. Групу порівняння – 20 жінок, які були оперовані з використаням радіарного доступу. Всім пацієнткам перед оперативним втручанням виконувався стандартний набір інструментальних досліджень: мамографія, ультразвукове дослідження молочної залози, пункційна біопсія новоутворення з наступним цитологічним дослідженням. У досліджуваних групах у хворих при УЗД визначалися одинокі новоутворення розмірами від 1,5–2,5 см, проекція та відстань від пухлини до шкіри грудної залози, що було визначальним у виборі операційного доступу у хворих основою групи. За даними цитологічного дослідження у всіх спостереженнях відзначався доброякісний процес (фіброма, фіброаденома).

У всіх пацієнток основної групи застосовані запропоновані доступи із збереженням косметичного ефекту (у 14 пацієнток застосовували періареолярний доступ, у 2 – х хворих – субмамарний, і ще у 2–х– аксилярний доступ (з урахуванням локалізації новоутворення).

Результати та їх обговорення. В обох досліджуваних групах оперативне лікування виконувалося під загальним знеболенням, середній час якого склало 30–40 хв. У пацієнток групи порівняння застосовували локальний радіарний розріз, а у хворих основної групи – дистанційні доступи з урахуванням локалізації новоутворення грудної залози.

При обстеженні пацієнток обох груп через місяць після оперативного втручання зниження чутливості і неприємні відчуття в зоні рубця на грудній залозі при контакті рубця з одягом зазначалося у 6 пацієнток групи порівняння. Зазначені скарги були відзначені у 2 пацієнток основної групи, які були оперовані з використанням періареолярний доступу.

Висновки. Застосування дистанційних доступів з урахуванням локалізації новоутворення грудної залози є радикальним оперативним втручанням, тривалість оперативного втручання із зазначених доступів, вираженість больового синдрому в післяопераційному періоді є ідентичним, як і при використанні традиційних доступів. У даних хворих відзначається гарний косметичний ефект в ранні та пізні терміни оперативного втручання.