Достовірний факт

Для того, щоб зробити повне коло по людському тілу й повернутися у вихідну позицію, червоному кров'яному тільцю потрібно приблизно 20 секунд.

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ З ГОСТРОЮ КИШКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ

Шапринський В. О, Камінський О. А., Комаровський М. С., Миронишен Ю. А
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Синдром поліорганної недостатності — часте ускладнення гострої кишкової не­прохідності, що розвивається в післяопераційному періоді і супроводжується висо­кою летальністю хворих даної групи.

Мета: виявити передумови розвитку ПОН в передопераційному періоді у хворих з гострою кишковою непрохідністю та визначити групи ризику розвитку органної дисфункції в післяопераційному періоді.

Проведено аналіз лікування 224 хворих з ГКН, що знаходились на стаціонарно­му лікуванні в хірургічному відділенні ВОКЛ ім. М. І. Пирогова у віці від 24 до 82 років, в період з 2009 по 2014 роки у яких післяопераційний період ускладнився розвитком дисфункції однієї чи більше систем органів. Супутня патологія у обсте­жених хворих розподілялася наступним чином: захворювання серцево-судинної системи — 152 (68%) пацієнтів; захворювання дихальної системи — 58 (26%) пацієнтів; захворювання сечовидільної системи — 42 (19%); захворювання печінки — 34 (15%) пацієнтів; захворювання ЦНС — 13 (6%) пацієнтів; захворювання систе­ми згортання — 11 (5%) пацієнтів. Всім хворим при поступленні проводились за­гально клінічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження необхідні для даної категорії хворих.

Аналіз основних клініко—лабораторних показників на етапах дослідження по­казав, що при надходженні до стаціонару у пацієнтів відзначалася помірна гіпо­тонія, обумовлена дефіцитом ОЦК. Клінічні та лабораторні показники мали харак­терні зміни, обумовлені наявністю ГКН, супутньою патологією та віковими змінами. У післяопераційному періоді дисфункція серцево—судинної системи спостеріга­лась у 181 (81%) пацієнтів, дихальної системи — 96 (43%), сечовидільної — 63 (28%), ЦНС — 31 (14%), печінкова дисфункція — 40 (18%), згортальної системи — 20 (9%) пацієнтів.

Аналіз дисфункції органів і систем в післяопераційному періоді дозволив вияви­ти наступні поєднання. Поліорганна дисфункція у обстежених пацієнтів найбільш часто виявлялося наступними сполученнями: серцево-судинна і дихальна дис­функція — 25 (11%) пацієнтів; серцево-судинна і сечовидільна дисфункція — 16 (7%) пацієнтів; серцево-судинна і ЦНС — 20 (9%) пацієнтів; дихальна і ЦНС — 11 (5%); печінкова дисфункція і загортальної системи — 20 (9%) пацієнтів.

З метою виявлення зв'язків між зазначеними органними порушеннями був про­ведений кореляційний аналіз, який виявив високі статистичні зв'язки між наступни­ми системами: серцево—судинна і дихальна система — r= 0,72 (р=0,013); серцево — судинна і ЦНС — r= 0,68 (р=0,018); дихальна і ЦНС — r=0,54 (р = 0,035); дисфункція печінки та системи гемокоагуляції — r= 0,61 (р=0,027).

Висновки

Проведений аналіз дозволив виявити ряд передумов розвитку дисфункцій ор­ганів і систем в післяопераційному періоді у хворих з гострою кишковою не­прохідністю, серед яких найбільш значущими є: наявність супутньої патології сер­цево—судинної системи, яка сприяє трансформації органної дисфункції дихальної, сечовидільної та центральної нервової систем;

Необхідність проведення оперативного втручання пацієнтам з ГКН є передумо­вою до зриву компенсації супутньої патології) Отримані результати дослідження показують, що наявність патології органів і систем у хворих з гострою кишковою непрохідністю сприяє розвитку органної дисфункції в післяопераційному періоді і вимагає проведення корегуючої терапії в передопераційному періоді.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...