Достовірний факт

По темпах поширення ВІЛ/СНІД Росія посідає перше місце в Європі, а Україна друге.

ГОСТРОКРОВОТОЧИВИМ ДИВЕРТИКУЛЕЗОМ ОБОДОВОЇ КИШКИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЦЕНТРУ

Повч О. А., Курбанов А. К. Переш Є. Є., Шаповалюк В. В., Марценюк Р. О.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Серед причин гострих кровотеч із нижніх відділів шлунково—кишкового тракту, дивертикулез складає від 17—33,5% випадків. У 14,7—20% паціентів консервативна терапія при гострокровоточивому дивертикулезі ободової кишки (ГКДОК) є не­ефективною, що обумовлює необхідність виконання екстренних оперативних втру­чань. Найбільш достовірною методикою діагностики при ГКДОК залишаеться фіброколоноскопія (ФКС), яка вимагає адекватної очистки кишківника і вико­нується, як правило, через декілька днів після поступлення хворого в стаціонар. То­му, питання екстренної діагностики ГКДОК є дуже актуальним.

Мета. Вивчити та дослідити можливість підготовки товстого кишківника у хво­рих із ГКДОК зразу ж після госпіталізації в стаціонар для виконання екстренної ФКС.

За період із 1999 по 2013 рр. у Київському міському Центрі по наданню екстрен­ної допомоги хворим із гострими шлунково—кишковими кровотечами знаходи­лось на стаціонарному лікуванні 414 паціентів із ускладненим дивертикулезом обо­дової кишки. Із них, у 282 (68,1%) хворих, виявлено ускладнення дивертикулезу то­встого кишківника шлунково—кишковою кровотечею. У цю групу включені тільки ті паціенти, у яких кишкова кровотеча була ведучим симптомом, що визначав важкість їх стану. Всі хворі були розділені нами на 2 періода спостережень: 1—ий (1999—2007 рр.) — 127 осіб та 2—ий (2008—2013 рр.) — 155 досліджуваних. Із діаг­ностичною метою в екстренному та в ранньому відстроченому періодах виконува­лись фіброгастродуоденоскопія (ФГДС), оглядова рентгенографія органів черевної порожнини (ОРОЧП), ірригоскопія, ФКС. У 8—и випадках, у зв'язку з крайньою важкістю стану хворих, жодна методика дослідження виконана не була.

Спостерігається тенденція до зростання кількості хворих із ГКДОК у 2—му періоді спостережень — 55% від загальної кількості досліджуваних. 71 (45,8%) паціент із 155 мали середню та важку ступені крововтрати. 127 (81,9%) хворих мали на момент госпіталізації більше 60 років, а 107 (69%) досліджуваних були в старечо­му віці (більше 70 років). Протягом 1—го періоду досліджень паціентів із ГКДОК досліджували по традиційній схемі, що включала виконання ірригоскопії та ФКС у відстроченому, після зупинки кровотечі, періоді ( у середньому, через 56+/—2,1 год із моменту поступлення в стаціонар). Протягом 2—го періоду спостережень засто­совується наступний алгоритм ведення хворих із ГКДОК: а) екстренна ФГДС для ви­ключення можливого джерела кровотечі у верхніх відділах шлунково—кишкового тракту. Це дозволило у 15 (9,7%) паціентів виявити супутні виразково—ерозивні ура­ження стравоходу, шлунку та 12—палої кишки, а у 5 хворих, поряд із діагностованим пізніше ГКДОК, мали місце супутні кровотечі із верхніх відділів шлунково-кишко­вого тракту. Всім їм застосовані ендоскопічні міри гемостазу; б) виконання ОРОЧП у хворих із підозрою на ознаки гострої кишкової непрохідності (13 досліджень, здійснювали для визначення можливості проведення ФКС); в) підготовка товстого кишківника паціента до екстренної ФКС препаратами Fortransчи Moviprep, у залеж­ності від віку та вираженості супутньої патології; г) проведення екстренної ФКС із заходами ендоскопічного гемостазу. Дана маніпуляція виконана 69 хворим із серед­ньою та важкою крововтратою у екстренному порядку ( в середньому 6,5+/-0,5 год із моменту поступлення).

Висновки

Запропонований алгоритм дослідження паціентів та підготовки у них товстого кишківника дозволяє проведення екстренної ФКС (6,5+/-0,5год) хворим із ГКДОК із застосуванням засобів ендоскопічного гемостазу, що дозволило уникнути протя­гом 2-го періоду спостережень виконання паціентам екстренних оперативних втручань.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...