Достовірний факт

У людей, вага яких на 50% більше норми, ризик цукрового діабету зростає на 60%.

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ "ДЕФЕНСАЛЬ" ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ЗЛУК

Пиптюк О. В, Телемуха С. Б., Богуш А. Є., Телемуха Л. Б.

Івано-Франківський національний медичний університет

Злуковий процес в черевній порожнині, незважаючи на значні зусилля щодо розробки ефективних методів профілактики, залишається частим явищем після аб­домінальних операцій. Після повторних лапаротомій кількість пацієнтів із злуковою хворобою очеревини та її ускладненнями зростає. За даними авторів, після однієї лапаротомії злуки розвиваються у 10,4% хворих, а після повторних — у 93%. Виникла необхідність більш детального вивчення патологічних чинників, об'єктив­ної оцінки клінічних проявів захворювання, розроблення досконалих методів діаг­ностики та лікувальної тактики. Злукова хвороба очеревини у 32% випадках спри­чиняє гостру кишкову непрохідність, у 75% випадків — тонкокишкову не­прохідність. У 5,0 — 23,2% випадків операцій з приводу злукової хвороби виникає потреба в резекції ділянки кишечнику. Ентероліз при клінічно маніфестованій злуковій хворобі очеревини — необхідна і рутинна процедура, але він спричиняє фор­мування нових злук, а 12 — 19% пацієнтів потребують повторних операцій. Одним із шляхів профілактики післяопераційних злук є не тільки розробка сучасних ме­тодів оперативних втручань, інтактних шовних матеріалів та сучасних імплантатів, а пошук нових методів запобігання післяопераційних зрощень за допомогою протизлукових препаратів. Найефективнішими протизлуковими препаратами є сполу­ки на основі карбоксиметилцелюлози та гіалуронової кислоти, полісахаридів, які утворюють бар'єр між органами черевної порожнини, запобігаючи випадінню на них фібрину та склеюванню.

Мета роботи: вивчити безпосередні результати лікування хворих з злуковою хворобою очеревини, яким проведено ентероліз і використано препарат "Дефенсаль".

За період з 2013 по 2014 роки обстежено та проліковано 28 хворих з злуковою хворобою, яким проведено роз'єднання зрощень, у віці від 31 до 78 років. Середній вік хворих складав 55,4+12,1 років (m=1,25), 67% хворих припало на працездатний вік до 60 років. Хворі розділені на наступні групи: в групу контролю ввійшли 18 хво­рих, яким із хворобою зрощень очеревини, інцізійними грижами великих розмірів проведене планове оперативне і консервативне лікування загальноприйнятими ме­тодиками. В основній групі (10 хворих) проведено планове оперативне втручання і роз'єднання зрощень з використанням препарату "Дефенсаль". Оцінку результатів лікування проводили за стандартизованими часовими інтервалами: безпосередні результати — протягом 30 діб, короткотермінові результати — від 1 до 6 місяців по операції, проміжні результати — від 12 до 24 місяців по операції, віддалені результа­ти — від 2—х років після операції. Критеріями оцінки лікування хвороби до 30 днів по операції є пасаж кишечника (евакуація контрасту через 24 год — головний кри­терій), тривалість стаціонарного лікування, відновлення працездатності. Безумов­ними критеріями оцінки лікування хвороби зрощень в проміжному і віддаленому періоді є пасаж кишечника (евакуація контрасту через 24 год), стаціонарне лікуван­ня в терапевтичному або хірургічному відділі з приводу злукової хвороби, відсутність повторних оперативних втручань з приводу злукових непрохідностей, рецидивних вентральних гриж. У періоді терміном спостереження до 8 місяців у контрольній групі добрі результати отримано у 9 хворих (з 18), у основній — у 7 (з 10) хворих. Висновки. Досягти стійкого і позитивного результату можна тільки при використанні комплексного підходу до лікування. Використання нових сучасних препаратів, таких як "Дефенсаль", дало кращі безпосередні і короткотермінові ре­зультати лікування, і допоможе покращити віддалені результати лікування.

Лікарські рослини

вільха-сіраДія: В'яжучий, кровоспинний, потогінний, протизапальну, знеболюючу, бактерицидну, дезинфікуючу,...
грицикиДія: Кровоспинний, серцево-судинні, котре знижує кров'яний тиск, маточне, сечогінний, противопоносное,...
вербена-лікарськаДія: Шлунково-кишкова, знеболюючу, бактерицидну. Опис: Багаторічна трав'яниста рослина з прямостоячим,...