Достовірний факт

Вуглецю в людському тілі вистачить, щоб наповнити 9000 графітових олівців (графить – одна з модифікацій вуглецю).

РОЛЬ ЕНДОСКОПІЧНОГО ГЕМОСТАЗУ В ЛІКУВАННІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ КРОВОТЕЧ ВИРАЗКОВОГО ҐЕНЕЗУ

Петрушенко В. В., Гребенюк Д. І.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Пептична виразка шлунку та ДПК складає 12,83% в структурі патології органів травлення і зустрічається у 8—10% дорослого населення працездатного віку. У понад 50% пацієнтів джерелом кровотечі є пептичні гастродуоденальні виразки та ерозив­но—виразкові ураження слизової оболонки шлунка й дванадцятипалої кишки. Рівень летальності при виразкових кровотечах досягає 15—20%, а на висоті її реци­диву — 25—75%.

Метою дослідження було встановити ефективність механічного та фізичного ен­доскопічного гемостазу.

Об'єктом дослідження були гастродуоденальні кровотечі виразкового ґенезу. Предмет дослідження — методики ендоскопічного гемостазу.

В основу клінічної частини дисертаційної роботи покладено проспективне дослідження, яке включало 204 пацієнти з виразковими кровотечами, які проходи­ли лікування у клініці кафедри хірургії №1 з курсом "Основи ендоскопічної та ла­зерної хірургії" Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пиро­гова.

Серед обстежених пацієнтів особи чоловічої статі складали 136 (66,7%), жіночої — 68 (33,3%). Середній вік обстежуваного контингенту складав 56,6±17 років. Більшість виразкових дефектів була локалізована в дванадцятипалій кишці — 127 (62,3%). Виразка шлунку мала місце у 68 (33,3%) пацієнтів, виразка гастроєюноанастомозу — у 9 (4,4%) пацієнтів.

Всім пацієнтам проводилося повне клініко—лабораторне та інструментальне об­стеження та призначалася медикаментозна терапія. На тлі медикаментозної терапії частині пацієнтів виконувалися ендоскопічні або оперативні втручання, направлені на досягнення гемостазу.

Лише консервативна терапія застосовувалася у 148 (72,6%) пацієнтів, комбінація консервативної терапії та ендоскопічного гемостазу — 40 (19,6%), а комбінація кон­сервативної терапії та оперативного лікування — 16 (7,8%) пацієнтів. Рецидив кро­вотечі мав місце у 24 (11,8%) випадках.

Ендоскопічний гемостаз застосовувався лише при активній кровотечі як під час ініціальної ендоскопії (n=26 (65,0%)), так і під час повторного ендоскопічного дослідження з приводу рецидиву кровотечі (n=14 (35,0%)). З профілактичною ме­тою ендоскопічний гемостаз не застосовувався. Ін'єкційний ендоскопічний гемо­стаз було виконано 16 (40,0%) пацієнтам, аргоно—плазмена коагуляція — 23 (57,5%), кліпування — 1 (2,5%) пацієнту. Застосування ендоскопічних методик гемо­стазу забезпечувало надійний миттєвий гемостаз, і, крім того, дозволяло уникнути рецидиву кровотечі у всіх (n=40 (100%)) пацієнтів із даної групи.

Ефективність лікувальної тактики оцінювалася по частоті розвитку рецидиву кровотечі. Так, у групі пацієнтів, яким лікування проводилося лише в об'ємі консер­вативної терапії рецидив мав місце у 24 (14,8%) випадках. У групах пацієнтів із комбінацією консервативної терапії та ендоскопічного гемостазу або оперативно­го лікування жодного випадку рецидиву кровотечі не спостерігалося. При статис­тичному аналізі виявилося, що в групах пацієнтів із комбінацією лікувальних за­ходів частота рецидивування була достовірно нижче ніж у групі пацієнтів лише з консервативним лікування (p<0,01, точний двосторонній критерій Фішера). Висновки

Ендоскопічне та оперативне лікування забезпечувало стабільний гемостаз абсо­лютно у всіх пацієнтів із обстежуваного контингенту. Частота рецидивування в групі пацієнтів із комбінацією консервативного лікування та ендоскопічного гемо­стазу була достовірно нижчою, ніж у групі пацієнтів лише з консервативним ліку­вання.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

гнойовик-сірийВживання: Роботами чеських авторів, зокрема Душанека в 1955 р встановлено, що гриб гнойовик сірий,...
блекота-чорнаОпис: рослина, висотою 30-70см, з розгалуженим, густо покритим дрібними волосками, трохи липким стеблом....
nasturtsiya   Ботанічна характеристика настурції Настурція представляє собою багаторічна рослина (для...