Достовірний факт

Кількість волосся на тілі людини й шимпанзе приблизно однакова. Різниця в їхній якості.

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО БІЛІАРНОГО СЕПСИСУ

Колкін Я. Г., Хацко В. В., Єпіфанцев В. О., Пархоменко Г. В.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецьке обласне клінічнє територiальне медичне об'єднання

До теперішнього часу гострий холангіт і біліарний сепсис залишаються склад­ною діагностичною та лікувальною проблемою біліарної хірургії. У 3,7 — 31,4% спо­стережень причинами його виникнення є первинний або вторинний холедохолітіаз (ХДЛ), що досить часто виникає на фоні стенозу папіли, панкреатиту.

Мета дослідження — удосконалення алгоритму діагностики і комплексного ліку­вання хворих на ГКХ для зменшення кількості ускладнень і летальності.

За останні п'ять років у клініці прооперовано 789 хворих з холедохолітіазом (ХДЛ). У 78 (9,9%) випадках після комплексного обстеження виявлений гострий біліарний сепсис (ГБС). Серед пацієнтів були 55 жінок і 23 чоловіка віком від 32 до 80 років. Діагноз ГБС встановлювали на підставі клінічних та ультразвукових даних, біохімічних досліджень крові, бактеріологічних аналізів жовчі. Інструментальні ме­тоди дослідження застосували у такій послідовності: ультразвуковий (УЗД), фіброгастродуоденоскопія (ФГДС), ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ), комп'ютерна або магнітно—резонансна томографія, черезшкірна черезпечінкова холангіографія (ЧЧХГ), а під час операції інтраопераційна холангіографія, фіброхолангіоскопія (ФХС). Контрольну групу складали 10 здорових донорів.

Бактеріологічне дослідження жовчі проводилось у бактеріологічній лабораторії ДОКТМО із визначенням аеробної та анаеробної мікрофлори.

Гострий біліарний сепсис супроводжувався наступними симптомами: загальної інтоксикації, печінкової недостатності та енцефалопатії, які часто переходять в поліорганну недостатність при відсутності симптомів подразнення очеревини та невираженої жовтяниці. На час госпіталізації загальний стан 46 (59%) пацієнтів був середньої тяжкості. 32 (41%) — тяжким.

Хворим на біліарний сепсис проводили консервативну терапію, попередню де­компресію жовчних протоків і хірургічне втручання. Консервативне лікування доз­волило ліквідувати прояви ГБС у 41,2% пацієнтів. Попередню декомпресію біліарної системи малоінвазійними методами виконано при високому ризику операції у 69 пацієнтів. В ургентному порядку прооперовано 7 хворих на ГБС. Важливими еле­ментами оптимального лікування гострого біліарного сепсису були: хірургічне втручання, проточно-промивне лікування жовчних проток антисептичними роз­чинами; раціональна антибактерійна терапія; корекція гомеостазу; активні методи детоксикації; Імунокорекція; регіонарна, загальна та поєднана лазеротерапія; профілактика печінкової недостатності.

Нами розроблений новий "Спосіб лікування гострого обтураційного холангіту" (патент України № 30307 від 25.02.2008 р.), з допомогою якого озоновані лікарські препарати вводили внутрішньовенно і в загальну жовчну протоку через дренаж 1 — 2 рази на добу.

Після операції померло 5 (6,4%) пацієнтів з тяжкою печінково-нирковою недо­статністю на фоні холангіогенних абсцесів печінки та сепсису. За останні два роки післяопераційна летальність зменшилась у 2,1 рази.

Висновки

У хворих на тяжкий біліарний сепсис (з високим ступенем операційного ризи­ку) доцільне застосування малоінвазивних технологій, заснованих на двох— або одноетапних способах декомпресії жовчного міхура чи загальної жовчної протоки.

Комплексне консервативне лікування із запропонованим "Способом лікування гострого біліарного холангіту" дозволяє покращити результати, зменшити післяопе­раційну летальність у 2,1 рази.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...