Достовірний факт

Щорічно у світі 100 людей вмирає, подавившись звичайною кульковою ручкою.

ДИНАМІКА МАРКЕРІВ ХІРУРГІЧНОГО СТРЕСОРНОГО ВПЛИВУ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАПРОПОНОВАНОГО МЕТОДУ СТВОРЕННЯ РОБОЧОГО ПРОСТОРУ

Годлевський А. І., Ярмак О. А., Саволюк С. І., Фуніков А. В.
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця

В основі патофізіологічних впливів напруженого карбоксиперитонеуму (НКП) лежить два основних фактори — надмірний внутрішньочеревний тиск та резорбтивний вплив вуглекислого газу, вказані механізми здатні впливати на системний та органний кровообіг, змінювати механіку дихання з компресією судин малого кола, викликати нейрогуморальні зміни і, як наслідок, утруднювати періопераційну курацію пацієнтів та провокувати специфічні ускладнення, особливо у хворих з супут­ньою патологією та при тривалих лапароскопічних втручаннях. Численні дослідження направлені на пошук методик, які знижують негативний вплив НКП на організм.

Мета. Метою дослідження була оцінка гемодинамічних параметрів та динаміки маркерів хірургічного стресорного впливу при використанні НКП та дозованого ліфт—асистованого карбоксиперитонеуму (ДЛКП) під час лапароскопічних опера­тивних втручань.

В основу дослідження покладено аналіз результатів лікування 97 хворих на жовчнокам'яну хворобу, ускладнену холедохолітіазом, на клінічних базах кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Серед пацієнтів, яким застосовано малоінвазивні методи хірургічної корекції холецистохоледохолітіазу (ендоскопічне транспапілярне втручання з подальшою холецистектомією, лапароскопічна холецистектомія з ревізією жовчних протоків) у 52 хворих ( група порівняння, 53,61%) для створення робочого простору застосовано

стандартний НКП з рівнем внутрішньочеревного тиску 10—12 мм.рт.ст. В основній групі (45 хворих, 46,39%) — розроблений метод ДЛКП (4—6 мм.рт.ст) з використан­ням запропонованого атравматичного пристрою для лапароліфтингу. Проводилась періопераційна реєстрація середнього артеріального тиску (CAT, мм. рт. ст.), часто­ти серцевих скорочень (4CC, уд/хв.), сатурації кисню в крові (SpO2, %), pHкрові, ди­наміки рівнів кортизолу, TNFa, IL—6, C—реактивного протеїну (СРП) плазми. У двох групах фіксувалась тривалість оперативних втручань від початку накладання карбоксиперитонеуму до його ліквідації та оцінка ступеню післяопераційного боль­ового синдрому за візуально—аналоговою шкалою. Статистичний аналіз здійсню­вався за допомогою програми STATISTICA6.0 (StatSoftInc®, USA). Застосовувались непараметричні критерії (Манна—Уітні, Уілкоксона).

За результатами дослідження періопераційні показники CAT, ЧСС в групі порівняння достовірно перевищували дані показники основної групи (p<0,05, p<0,001). Рівень SpO2при триразовій фіксації в групі НКП був достовірно нижчим (p<0,001). Показник pHкрові був достовірно нижчим в групі порівняння інтраопераційно (p<0,001) та після десуфляції C02 (p<0,001). Зміни показників TNFа та IL6 плазми крові співпадали з динамікою показників кортизолу плазми і були значно вищими в групі застосування НКП. Показники CPnплазми під час оператив­ного втручання у двох групах мали лише незначну тенденцію до зростання (p>0,05). Cередня тривалість лапароскопічного втручання при використанні методу ДЛКП на 8,59 хв переважала даний показник в групі НКП, що мало статистичну достовірність (p<0,05). Достовірно значимих відмінностей при дослідженні інтенсивності післяо­пераційного больового синдрому за візуально—аналоговою шкалою в досліджува­них групах відмічено не було (p<0,05).

Висновки

Використання методу ДЛКП з інтраабдомінальним тиском 4—6 мм. рт. ст. має пе­реваги перед застосуванням методу стандартного НКП (10—12 мм. рт. ст.), здійсню­ючи менший стресорний та травмуючий вплив на організм хворого.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

бузина-чорнаСиноніми: Баз, бузок, самбук.Дія: сечогінний, потогінний, проносний, відхаркувальний, блювотний,...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...
nigtiki   Корисні властивості календули Це однорічна трав’яниста рослина добре знайоме як...