Достовірний факт

Мозок використовує 20% усього кисню, який надходить у кровоносну систему

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ КИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ, МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ НЕСПРОМОЖНОСТІ

Годлевський А. І., Саволюк С. І., Дембіцький А. Р.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Незважаючи на розробку та використання нових методів оперативних втручань, використання нових антибактеріальних препаратів, різноманітних лабораторних та інструментальних діагностичних систем, підходів до лікування ургентних хірургічних захворювань актуальним та невирішеним питанням невідкладної та планової хірургії залишається проблема діагностики та профілактики неспромож­ності кишкових анастомозів.

Мета. Проаналізувати існуючі та запропонувати нові методи підвищення герме­тичності та прогнозування неспроможності між кишкових анастомозів.

В останні роки зростає кількість оперативних втручань на порожнистих органах травлення, розширюється їх обсяг. В свою чергу зростає і кількість хворих, госпіталізованих за ургентними показами із захворюваннями тонкої та товстої кишки.

Незважаючи на успіхи в удосконаленні техніки оперативних втручань, неспро­можність швів товстокишкових анастомозів спостерігається у 3,0—15% пацієнтів і супроводжується високим рівнем летальності.

Значно ускладнює дану ситуацію відсутність єдиного погляду на обсяг оператив­ного втручання, способу його завершення, технічних аспектів формування стоми, велика частота гнійно—септичних ускладнень, значна кількість загальної та післяо­пераційної летальності 4—35%. Значний відсоток неспроможності сформованих анастомозів змушує знаходити шляхи для покращення результатів хірургічного лікування хворих з даною патологією. Значна кількість хворих із даною патологією є особами працездатного віку, що становить значну медико—соціальну проблему.

Серед багатьох чинників, які порушують загоєння товстокишкових анастомозів і сприяють розвитку їх неспроможності, важливу роль відіграє тканинний дефіцит кисню, який виникає в хірургічних хворих за рахунок анемії та порушень регіонального кровопостачання. Більшою мірою порушення реґіонарного крово­постачання та в подальшому неспроможності анастомозу залежить від вибору мето­дики накладання шва. Шви які гарантують фізичну герметичність (Ревердена— Мультановського, Конеля, безперервно—обвивний, безперервно—зворотній) лінії анастомозу передбачають гіпоксію тканин та порушення мікроциркуляції у цій зоні, що і являється провокуючим фактором неспроможності. Шви, що проявляють біологічну герметичність (Матешука, безперервно вузловий наскрізний та сероз­но—підслизовий, Шмідена, Ламбера) лінії шва являються більш прогностично кра­щими в плані місцевої мікроциркуляції, але при появі перистальтики не можуть га­рантувати повної герметичності лінії шва. Отже, при формуванні анастомозу краще застосовувати комбінацію швів, що будуть забезпечувати надійність анастомозу. У практичній хірургії до сьогоднішнього дня більшість анастомозів формується із ви­користанням ручного кишкового шва, в той час як механічні шви застосовуються рідко.

Вагома роль належить вибору методу захисту анастомозу: укриття лінії анасто­мозу частиною чипця; перитонізація дублікатурою аутотрансплантанта паріетальної очеревини; формування декомпресійної ілеостоми; застосування (протектантів) — гемостатичної губки навколо лінії шва та інші. Проведення даних маніпу­ляцій в рази зменшує кількість релапаротомій в ранньому післяопераційному періоді з приводу неспроможності швів.

Важливе місце займає прогнозування неспроможності лінії анастомозу, що дає змогу лікарю завчасно змінити тактику лікування та зменшити післяопераційну ле­тальність. Такими методами є визначення гострофазних показників в дренованій рідині (С—реактивний білок, ліпополісахарид—звязуючий білок та прокальцитонін); визначення активності некротичних процесів слизової оболонки тонкої кишки за маркером їх ушкодження IFABP (intestinefattyacidsbindingproteins).

Висновки

Таким чином, на теперішній час здійснюється пошук нових сучасних клініко— лабораторних альтернатив ранньої діагностики та прогнозування неспроможності кишкових анастомозів.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...