Достовірний факт

Сама коротка у світі середня тривалість статевого акту в турків. Вона становить 3 хвилини 40 секунд.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ КИШКИ. КОРЕКЦІЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ТРАВНОГО КАНАЛУ

Бенедикт В. В.

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Гостра непрохідність кишки (ГНК) є непередбачуваною хворобою, яка потребує неординарного рішення на всіх етапах лікування. Однією з причин складності в лікуванні хворих на ГНК і, іноді, незадовільних результатів особливо, після операції, є порушення моторно—евакуаторної функції травного каналу. Раннє відновлення рухової активності тонкої кишки (ТК) в післяопераційному періоді попереджує роз­виток синдрому інтоксикації і можливих несприятливих наслідків.

Метою нашої роботи є покращення безпосередніх результатів хірургічного ліку­вання хворих на ГНК шляхом дослідження моторної активності ТК після операції і розробки лікувального комплексу для попередження порушень моторно—евакуа­торної функції травного каналу.

В клінічних умовах обстежено 122 хворих на ГНК. Ретроспективно проаналізо­вано 29 медичних карт стаціонарного хворого на це захворювання з несприятли­вим результатом лікування. Проведено дослідження в різні строки після операції ступеня важкості інтоксикаційного синдрому — за лейкоцитарним індексом інток­сикації (ЛІІ), концентрацією молекул середньої маси (МСМ) (Н. И. Габризлян та спів., 1981). Отримані дані порівнювалися з строками відновлення моторно—еваку­аторної функції ТК, з результатами фоно— і електроентерографічних досліджень.

Клінічні дослідження характеру моторної функції ТК у хворих на ГНК вказують на етапність у перебігу порушень її рухової активності після операції, які умовно можна поділити на три періоди (в 1—2 стадії перебігу захворювання при компен­сації функціонального стану пацієнта): перший — період дискоординованої рухо­вої активності (перші 24 години після операції); другий — період виснаження і гальмування моторики (24—48 годин); третій — період відновлення рухової діяль­ності ТК, яке у наступному забезпечує евакуаторну функцію в цьому органі (після 48 годин). Після хірургічного лікування ГНК в стадії декомпенсації і в умовах пери­тоніту (3 стадія перебігу захворювання) спостерігається перший період — гальму­вання рухової функції ТК (24—48 годин); другий період — відновлення моторики травного каналу. Відповідно до такої періодичності під час відновлення моторики ТК спостерігалися і зміни в інтенсивності інтоксикаційного синдрому. ЛІІ до опе­рації — (2, 91± 0,13) од., на 1—у і 3-ю добу після операції — збільшення його вели­чини в 1,5 рази і 1,3 рази, відповідно. Тільки на 6—8 добу величина досліджуваного показника досягало нормального значення. Концентрація МСМ у пацієнтів на ГНК складала (0,355± 0,049) оп. од., на 1—у добу після операції — підвищення їх рівня на 31,5% з поступовим зменшенням — з 5—ї доби і нормалізацією — на 6—8 добу після­операційного періоду. При проведені ретроспективного аналізу відсутність пери­стальтики ТК була в 24 (82,76%) випадках, і її пригнічення — в 5 (17,24%), що спри­яло розвитку синдрому поліорганної недостатності в 79,31 % хворих.

Виходячи з отриманих даних, ми під час операції проводили декомпресію ТК з обов'язковою блокадою кореня брижі розчином новокаїну з наступним усуненням причини непрохідності. Після операції на 1—2 добу поряд з загальноприйнятою те­рапією проводити декомпресію травного каналу, медикаментозно усували некоор­диновані скорочення ТК, відновлювали біоенергетичні можливості міоцитів м'язо­вого шару з наступною стимуляцією моторики (Патент України № 61258 А). Такий підхід дозволяє проводити корекцію післяопераційних порушень моторно—евакуаторної функції травного каналу у хворих на ГНК і покращити безпосередні ре­зультати їх хірургічного лікування.

Висновки

При проведені лікувальної програми у хворих на гостру непрохідність кишки після операції необхідно враховувати етапність у відновленні моторики тонкої кишки відповідно стадії перебігу захворювання.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

безсмертник-цмин-піщанийДія: сечогінний, потогінний, жовчогінний, відхаркувальний, «кровоочисний», кровоспинну, підвищує...
грушанка-зонтичнаДія: Сечогінну, протизапальну, ранозагоювальну, застосовується при хворобах сечового міхура і сечових...
горець-перцевий-водяний-перецьСиноніми: Лісова гірчиця, Репніков, Чечина трава, горець водяний, гірчак перцевий, жаб'яча трава.Дія:...