Достовірний факт

Загальна вага кісткового мозку дорослої людину становить приблизно 2 кг.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДИФУЗНОГО ТОКСИЧНОГО ЗОБУ

Шляхтич С. Л., Антонів В. Р.

Київський міський центр ендокринної хірургії, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

В зв`язку зі зростанням захворюваності на автоімунні тиреопатії в Україні, зок­рема дифузний токсичний зоб, актуальними залишаються питання вдосконалення тактики і методу оперативного лікування цієї патології.

Мета: порівняння двох конкуруючих типів оперативних втручань з приводу ди­фузного токсичного зобу (субтотальна резекція щитоподібної залози та тиреоїдектомія), встановлення вірогідних відмінностей в часі оперативного втручання та ча­стоті виникнення таких ускладнень, як кровотеча, гіпопаратиреоз, парез поворот­них гортанних нервів, а також порівняння імунологічних маркерів ДТЗ.

Дифузний токсичний зоб у дорослих з виконанням загально-клінічних, інстру­ментальних, імуноферментних, радіоімунологічних, статистичних долсліджень. Групу склали 130 пацієнтів з дифузним токсичним зобом (29 чоловіків і 101 жінка) віком від 19 до 76 років (середній вік — 44,1±3,2 роки). Тривалість захворювання на момент оперативного втручання коливалась від 1-го до 30 років, в середньому — 4,6±1,2 роки.

Перед оперативним втручанням у всіх пацієнтів тиреотоксикоз перебував у ком­пенсованому стані, при проведенні гормонального обстеження середні рівні ТТГ і тиреоїдних гормонів у них становили: ТТГ — 1,1±0,08 млОд/л, Т4 вільний — 13,8±1,4 пмоль/л, Т3 вільний — 3,46+0,4 пмоль/л. При дослідженні рівнів антитіл виявлено, що середній рівень АТПО становив 45б,41±32,2 мОд/л, а середній рівень АТрТТГ — 24,84 мОд/л. У пацієнтів, яким планувалося оперативне втручання рівень АТрТТГ вірогідно (Р<0,05) перевищував значення, у порівняні з хворими, що продовжува­ли терапевтичне лікування (14,20+2,04 мОд/л) і не відрізнялось від аналогічного по­казника у хворих з післяопераційним рецидивом ДТЗ (24,93+3,06 мОд/л).

Кількість пацієнтів, яким була виконана субтотальна резекція ЩЗ (СРЩЗ) скла­дала 65 чоловік (50%), тиреоїдектомія (ТЕ) була виконана, також, у 65 пацієнтів (50%).

Було виконано порівняння безпосередніх результатів хірургічного лікування (час оперативного втручання, кількість ранніх післяопераційних ускладнень, а саме кровотеч і пошкодження повотніх гортанних нервів) та віддалених результатів опе­раційного втручання (розвиток стійкого гіпопаратиреозу (ГПТ), гіпотиреозу та ре­цидивів тиреотоксикозу).

Аналіз результатів хірургічного лікування продемонстрував, що середній час оперативного втручання складав 108±8 хв. при проведенні субтотальної резекції ЩЗ і 97±5 хв. при проведенні тиреоїдектомії; середній об’єм інтраопераційної крововт­рати при СРЩЗ становив 82±6,2 мл, при ТЕ — 86±3,8 мл; середня кількість виділень по дренажу — 65±3,6 мл при СРЩЗ і 45±4,2 мл при ТЕ; середня тривалість післяопе­раційного стаціонарного лікування склала 7,5 діб після СРЩЗ і 7 діб після ТЕ. Аналіз результатів ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень, після двох конкуруючих типів оперативних втручань з приводу ДТЗ показав, що вірогідних відмінностей в частоті виникнення таких ускладнень, як кровотеча, гіпопаратиреоз та парез пово­ротних гортанних нервів між пацієнтами, виявлено не було.

Висновки

При всіх рівних вихідних умовах ТЕ та СРЩЗ, виконані хірургами достатньої кваліфікації, можна вважати оперативними втручаннями з однаковим ризиком. Дослідження рівня АТрТТГ, як головного чинника розвитку ДТЗ через рік після про­ведення оперативного втручання показало, що значення АТрТТГ вірогідно переви­щують нормальні у пацієнтів після субтотальної резекції ЩЗ, що може бути спричи­нено наявністю залишкової ретротрахеальної частки з розвитком рецидиву захво­рювання.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

болиголов-крапчастийСиноніми - омег плямистий.Дія: Знеболююче, протисудомну, протизапальну, застосовується при раку,...
khmil-zvichajnij Хміль є багаторічним рослиною, мають і довге повзуче кореневище. Стебло у рослини в’юнкі, на...
журавлина-болотнаДія: Жарознижувальну, бактерицидну, застосовується при кашлі, гарячкових станах, цинзі, зовнішньо -...