Достовірний факт

В організмі дорослої людини 5-6 літрів крові. За одну хвилину вся ця кров три рази проходить повне коло по організму людини.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДИФУЗНОГО ТОКСИЧНОГО ЗОБУ

Шляхтич С. Л., Антонів В. Р.

Київський міський центр ендокринної хірургії, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

В зв`язку зі зростанням захворюваності на автоімунні тиреопатії в Україні, зок­рема дифузний токсичний зоб, актуальними залишаються питання вдосконалення тактики і методу оперативного лікування цієї патології.

Мета: порівняння двох конкуруючих типів оперативних втручань з приводу ди­фузного токсичного зобу (субтотальна резекція щитоподібної залози та тиреоїдектомія), встановлення вірогідних відмінностей в часі оперативного втручання та ча­стоті виникнення таких ускладнень, як кровотеча, гіпопаратиреоз, парез поворот­них гортанних нервів, а також порівняння імунологічних маркерів ДТЗ.

Дифузний токсичний зоб у дорослих з виконанням загально-клінічних, інстру­ментальних, імуноферментних, радіоімунологічних, статистичних долсліджень. Групу склали 130 пацієнтів з дифузним токсичним зобом (29 чоловіків і 101 жінка) віком від 19 до 76 років (середній вік — 44,1±3,2 роки). Тривалість захворювання на момент оперативного втручання коливалась від 1-го до 30 років, в середньому — 4,6±1,2 роки.

Перед оперативним втручанням у всіх пацієнтів тиреотоксикоз перебував у ком­пенсованому стані, при проведенні гормонального обстеження середні рівні ТТГ і тиреоїдних гормонів у них становили: ТТГ — 1,1±0,08 млОд/л, Т4 вільний — 13,8±1,4 пмоль/л, Т3 вільний — 3,46+0,4 пмоль/л. При дослідженні рівнів антитіл виявлено, що середній рівень АТПО становив 45б,41±32,2 мОд/л, а середній рівень АТрТТГ — 24,84 мОд/л. У пацієнтів, яким планувалося оперативне втручання рівень АТрТТГ вірогідно (Р<0,05) перевищував значення, у порівняні з хворими, що продовжува­ли терапевтичне лікування (14,20+2,04 мОд/л) і не відрізнялось від аналогічного по­казника у хворих з післяопераційним рецидивом ДТЗ (24,93+3,06 мОд/л).

Кількість пацієнтів, яким була виконана субтотальна резекція ЩЗ (СРЩЗ) скла­дала 65 чоловік (50%), тиреоїдектомія (ТЕ) була виконана, також, у 65 пацієнтів (50%).

Було виконано порівняння безпосередніх результатів хірургічного лікування (час оперативного втручання, кількість ранніх післяопераційних ускладнень, а саме кровотеч і пошкодження повотніх гортанних нервів) та віддалених результатів опе­раційного втручання (розвиток стійкого гіпопаратиреозу (ГПТ), гіпотиреозу та ре­цидивів тиреотоксикозу).

Аналіз результатів хірургічного лікування продемонстрував, що середній час оперативного втручання складав 108±8 хв. при проведенні субтотальної резекції ЩЗ і 97±5 хв. при проведенні тиреоїдектомії; середній об’єм інтраопераційної крововт­рати при СРЩЗ становив 82±6,2 мл, при ТЕ — 86±3,8 мл; середня кількість виділень по дренажу — 65±3,6 мл при СРЩЗ і 45±4,2 мл при ТЕ; середня тривалість післяопе­раційного стаціонарного лікування склала 7,5 діб після СРЩЗ і 7 діб після ТЕ. Аналіз результатів ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень, після двох конкуруючих типів оперативних втручань з приводу ДТЗ показав, що вірогідних відмінностей в частоті виникнення таких ускладнень, як кровотеча, гіпопаратиреоз та парез пово­ротних гортанних нервів між пацієнтами, виявлено не було.

Висновки

При всіх рівних вихідних умовах ТЕ та СРЩЗ, виконані хірургами достатньої кваліфікації, можна вважати оперативними втручаннями з однаковим ризиком. Дослідження рівня АТрТТГ, як головного чинника розвитку ДТЗ через рік після про­ведення оперативного втручання показало, що значення АТрТТГ вірогідно переви­щують нормальні у пацієнтів після субтотальної резекції ЩЗ, що може бути спричи­нено наявністю залишкової ретротрахеальної частки з розвитком рецидиву захво­рювання.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

гнойовик-сірийВживання: Роботами чеських авторів, зокрема Душанека в 1955 р встановлено, що гриб гнойовик сірий,...
блекота-чорнаОпис: рослина, висотою 30-70см, з розгалуженим, густо покритим дрібними волосками, трохи липким стеблом....
nasturtsiya   Ботанічна характеристика настурції Настурція представляє собою багаторічна рослина (для...