Достовірний факт

Ширина спіралі ДНК людини рівна 18 десятитисячних мікрона.

ПОЄДНАННЯ СКЛЕРОТЕРАПІЇ ТА ЛАЗЕРНОЇ ІНТЕРСТИЦІАЛЬНОЇ ТЕРМОТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ВУЗЛОВОГО КІСТОЗНОГО ЗОБА

Шідловський О. В., Квач С. І.

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Поєднане застосування склеро терапії етанолом (СЕ) та лазерної інтерстиціальної термотерапії (ЛІТТ) для лікування кістозних вузлів в літературі відоме. Однак широкого застосування ця технологія лікування не отримала. Стримуючими факто­рами впровадження є нез'ясовані питання показань і протипоказань, технології та режимів проведення, оцінки безпосередніх та віддалених результатів.

Мета роботи: розробити технологію лікування вузлового кістозного зоба з вико­ристанням комбінації склеротерапії етанолом (СЕ) та лазерної інтерстиціальної термотерапії (ЛІТТ), оцінити прогностичні фактори ефективності, віддалені резуль­тати і побічні ефекти лікування.

Проліковано 109 пацієнтів віком від 28 до 62 років, хворих на вузловий кісто­зний зоб. Індивідуальні об'єми вузлів були від 1,3 до 10,2 см3. Лікування проводили амбулаторно. Для СЕ використовували 70 % розчин етилового спирту, а для ЛІТТ — діодний високоенергетичний хірургічний лазер "Лахта—Мілон" в безперервному режимі з довжиною хвилі 1060 нм і потужністю випромінювання від 2,8 до 3,0 Вт. Ефективність лікування оцінювали за результатами ультрасонографії по зміні об'єму вузлів, ехогенних характеристик кістозного вмісту, тканини вузла, його кап­сули та навколо вузлової тканини, яку проводили на першу добу та через 2 тижні, 1, 3, 6, 9, 12 і 15 місяців. Вивчали, причини затримки інволюції вузла та показання до повторної СЕ та ЛІТТ. Ефективність лікування оцінювали за принципом вилі-куваний вузол, тобто повністю заміщений на сполучну тканину і не вилікуваний, коли в залишковій тканині вузла за даними УЗД, або ж пункційної біопсії визначається тиреоїдна паренхіма. Віддалені результати через 3 роки вивчили у 87 пацієнтів. Пред­метом оцінки були функція залози, її розміри, структурні зміни в паренхімі та в ділянці рубця на місці вилікуваного вузла

В динаміці спостереження після СЕ порожнина кісти поступово заміщується сполучною тканиною. На третій місяць у 62, а на шостий — ще у 38 хворих наступи­ла облітерація порожнини кісти. У 9 хворих проведена повторна СЕ, після чого че­рез три місяці наступило заміщення порожнини кісти сполучною тканиною. Послідуючим етапом лікування була ЛІТТ. Вихідний об'єм вузлів до ЛІТТ був у межах від 0,8 до 3,1 см3. Після ЛІТТ в динаміці спостереження тканина вузлів поступово заміщувалась на сполучну тканину і об'єм вузлів зменшувався. Швидкість редукції вузлів до повного заміщення на сполучну тканину залежала від їх об'єму. Так до 6 місяця спостереження вузли об'ємом до 2 см3 у 89,6 % замістились на сполучну тка­нину, а вузли об'ємом більше 2 см3 — у 73,8 % (р<0,05). Відповідно повторна ЛІТТ, у зв'язку з сповільненням редукції вузла, проведена у 7 (10,4%) і у 11 (26,2%) пацієнтів. Заміщення вузлів після ЛІТТ у всіх лікованих завершилось на 15 місяць спостере­ження. Сповільнення процесу редукції кісти чи тканини вузла та наявність в пунктатах слиз продукуючих клітин чи вузлової паренхіми є показанням до повторного проведення СЕ чи ЛІТТ. Протипоказаннями до застосування комбінації СЕ і ЛІТТ є гіпотиреоз, автоімунний тиреоїдит, багато вузловий зоб, об'єм тканинного компо­ненту вузла більше 60% від об'єму частки залози, багато камерність вузла. Пато­логічного впливу СЕ та ЛІТТ на структуру навколо вузлової паренхіми і паренхіму залози та її функцію не мають. Через три роки після закінчення лікування у 87 об­стежених змін структури, функції і об'єму щитоподібної залози та рубця на місці вузла не виявлено.

Висновки

Поєднане застосування СЕ та ЛІТТ у лікуванні кістозних вузлів з об'ємом кісто­зного компоненту від 20 до 80 % від загального об'єму вузла є ефективним, безпеч­ним.

Таке поєднання малоінвазивних технологій дозволяє вилікувати кістозний ву­зол, не впливає на гормоно продукуючу функцію залози, не викликає структурних змін у поза вузловій паренхімі залози.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

гнойовик-сірийВживання: Роботами чеських авторів, зокрема Душанека в 1955 р встановлено, що гриб гнойовик сірий,...
блекота-чорнаОпис: рослина, висотою 30-70см, з розгалуженим, густо покритим дрібними волосками, трохи липким стеблом....
nasturtsiya   Ботанічна характеристика настурції Настурція представляє собою багаторічна рослина (для...