Достовірний факт

2% українців дотепер нічого не знають про СНІД.

МІНІІНВАЗИВНА ТИРЕОЇДНА ХІРУРГІЯ СУЧАСНИЙ МЕТОД РАДИКАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ НЕПОШИРЕНОГО ВИСОКОДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Гуда Б. Б., Таращенко Ю. М., Коваленко А. Є.

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України

На тиреоїдний рак припадає приблизно лише 1% всіх злоякісних новоутворень, але останній є найбільш розповсюдженою ендокринною патологією. За останні 20 років захворюваність на рак щитоподібної залози у всьому світі збільшилася у кілька разів.

Вимоги сучасної хірургії полягають не тільки в адекватності та радикальності хірургічного втручання, але і в тому, щоб мінімізувати наслідки оперативного ліку­вання та прискорити процес одужання і реабілітації пацієнтів. Традиційні доступи до ЩЗ за Кохером полягають у виконанні розтину шкіри довжиною 5—6—8 см. У ви­падках ендоскопічних втручань проводять розтин довжиною 2 — 3,5 см. Такі підхо­ди зберігаються до теперішнього часу майже у всіх країнах. На основі значної кількості операцій за останні роки можна стверджувати та довести радикальність оперативного лікування із доступів 3 — 3,5 см на передній поверхні шиї в залеж­ності від її окружності. Із такого мінідоступу проводиться екстрафасціальна тиреоїдектомія, дисекція лімфовузлів центрального відсіку.

З 2012 по травень 2014 р. у клініці Інституту ендокринології оперовано 47 хво­рих з приводу непоширеного високодиференційованого раку ЩЗ із використанням методики міні доступів (чоловіків — 4, жінок 43). Вік пацієнтів коливався від 16 до 62 років. Розміри пухлини становили від 0,5 до 3,5 см. Всі хворі проходили стан­дартне обстеження: УЗД з тонкоголковою пункційною біопсією, визначення вмісту тиреоїдних гормонів та загальноприйняті клінічні тести. Після операції у планово­му порядку пацієнти проходили радіойодне лікування та сканування з обов'язковим ультрасонографічним контролем.

Тривалість операцій з міні доступом складала 75±15 хвилин. У жінок довжина розтину становила від 2,7 до 3,5 см (у середньому 3,2±0,2). У чоловіків — від 3,5 до 4,0 см (3,9±0,1). Одностороннє пошкодження зворотнього гортанного нерву трапи­лось в однієї жінки (2,1%) та мало транзиторний характер з повним відновленням фонації за 3 місяці. У 5 (10,6%) пацієнтів виявлялися симптоми помірної гіпокальціємії тривалістю від 1 до 2 міс. Після чого у них наступала стабілізація кальцієвого обміну без додаткової медикаментозної корекції. Середній ліжко день становив 3±1 день.За даними гістологічного дослідження у 15 хворих (31,9%) визна­чалися метастази папілярного раку у центральному колекторі (VI група).

Всі пацієнти досліджувальної групи пройшли радіойодне лікування та ультрасоногафічний контроль, а також протестовані на вміст ТГ крові у термін від 1 до 3 місяців після оперативного втручання. Вказані обстеження підтвердили ради­кальність операції з використання міні—доступів.

Патологічні рубці, які з'являються внаслідок оперативних втручань можуть спри­чинити фізичний та психологічний дискомфорт пацієнтам різних вікових кате­горій. Тому стан післяопераційного рубця, також займає важливе місце у структурі комплексного лікування пухлин щитоподібної залози. Для косметичної оцінки ос­таннього ми використовували шкалу оцінки рубців StonyBrook2007 року (табл.

№1). Вона враховує низку параметрів за двійковою системою (0 чи 1 бал). Загальна оцінка складає від 0 (найгірший вигляд) до 5 балів (прекрасний результат).

Стан рубців оцінювався за 2 — 3 місяці після операції. У більшості випадків (68% пацієнтів) були хороші, а у (10,6%) — відмінні результати. Незадовільних косметич­них наслідків хірургічного втручання не спостерігалося.

Отже, співставляючи дані літератури можна зазначити, що запропонована мето­дика міні доступу у випадках високодиференційованих форм раку ЩЗ майже не ус­тупає за косметичним ефектом ендоскопічним втручанням, проте надає низку пере­ваг, які пов'язані з відкритим способом хірургічного лікування (тривалість, ради­кальність та ін.). Частота післяопераційних ускладнень не більша за середньостатистичні показники при операціях на ЩЗ класичним доступом.

Висновок

Використання мініінвазивних доступів у випадках непоширеного високодиференційованого раку ЩЗ — радикальний та безпечний метод хірургічного втручан­ня. Незначна довжина розтину добавляє позитивний косметичний та психо­логічний ефекти від проведеної операції, створює умови для кращої реабілітації пацієнтів усіх вікових груп.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...