Достовірний факт

Через наявність двох Х-хромосом, у жінок рідше виявляються ускладнення і хронічні хвороби

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВІДЕОАСИСТОВАНОЇ ПАРАТИРЕОЇДЕКТОМІЇ У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПЕРВИННИМ ГІПЕРПАРАТИРЕОЗОМ

Бойко Н. І., Хом'як В. В., Лерчук О. М.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівська обласна клінічна лікарня

Як відомо, первинний гіперпаратиреоз (ПГПТ) у 80—85% хворих спричиняє аде­нома лише однієї прищитоподібної залози (ПЩЗ). Це наштовхнуло хірургів на дум­ку, що прецизійна передопераційна локалізація патологічного процесу за допомо­гою ультрасонографії та сцинтіграфії із 99mTcSestamibiдозволить виконати малотравматичну операцію під час якої можна видалити лише солітарну аденому ПЩЗ без необхідності ідентифікації усіх ПЩЗ. Вперше ендоскопічну паратиреоїдектомію на шиї виконав M. Gagnerу 1996 році, від тоді запроваджено числені методи мініінвазійних операційних втручань на ПЩЗ. У 1997 році P. Miccoliзапропонував відеоасистовану паратиреоїдектомію, яка поєднує переваги ендоскопічних та відкритих втручань на ПЩЗ.

Мета. Виявити переваги та недоліки відеоасистованої паратиреоїдектомії шля­хом аналізу результатів хірургічного лікування хворих на ПГПТ.

Від лютого 2010 року до лютого 2014 року у клініці хірургії № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького оперовано 42 пацієнти з приводу ПГПТ, з них — 37 жінок. Середній вік хворих склав 57,3±9,5 років.

Для діагностики ПГПТ у пацієнтів визначали рівні загального та/або йонізованого кальцію, інтактного пТг, неорганічного фосфору, хлору, лужної фосфатази, у— глутамілтранспептидази у сироватці крові, кальцій у добовій сечі. З метою топічної локалізації патологічних ПЩЗ застосовували ультрасонографію і за потреби сцинтіграфію із 99тТс—МІВІ та 99тТс—пертехнетатом. Пацієнтів, яким виконали віде­оасистовану паратиреоїдектомію віднесли до І групи (11 (26%) випадків), а хворих оперованих конвенційним методом — до ІІ групи (31 (74%) пацієнт).

У 26% хворих, у яких діагностовано спорадичний ПГПТ, за результатами проме­невих досліджень виявлено солітарну аденому ПЩЗ та не було супровідної патології щитоподібної залози — виконали відеоасистовану паратиреоїдектомію. Тривалість операційного втручання була вірогідно меншою (64,2±9,7 хв проти 95,6±14,3 хв) та довжина розтину (2,6±0,2 см проти 5,5±1,1 см) коротшою у пацієнтів І групи у порівнянні із хворими ІІ групи. У однієї (2,4%) хворої після традиційної операції розвинувся транзиторний парез поворотного гортанного нерва. Ефективність віде­оасистованої паратиреоїдектомії підтверджували експрес—гістологічним інтраопераційним дослідженням. У 7 (17%) пацієнтів ІІ групи виявлено множинне ураження ПЩЗ та видалено більше однієї патологічної ПЩЗ. Після операції в усіх пацієнтів нормалізувався рівень йонізованого кальцію. До головних переваг відеоасистованої паратиреоїдектомії ми відносимо коротшу тривалість операції, відсутність не­обхідності використання спеціальних інструментів, крім ендоскопу, можливість, при потребі, з одного доступу провести експлорацію шиї з обох сторін, швидкий пе­рехід до конвенційного втручання шляхом збільшення розтину шкіри. До недоліків ми відносимо необхідність застосування двох методів топічної діагностики, що є не завжди можливим в українських реаліях надання медичної допомоги.

Аналіз результатів хірургічного лікування дозволяє стверджувати, що відеоасистована паратиреоїдектомія виконана за показаннями (26%), дозволяє скоротити час хірургічного втручання та частоту післяопераційних ускладнень.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...