Достовірний факт

Згідно із соціологічними опитуваннями, тільки 3% пацієнтів повністю довіряють своє лікування лікареві. Інші 97% лікарям не довіряють і роблять спроби самолікування.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА МОРБІДНЕ ОЖИРІННЯ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ТА "ВІДКРИТОЇ" РУКАВНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА

Тодуров І. М., Білянський Л. С., Калашніков О. О., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Плегуца О. І.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова
НАМН України, м. Київ

Однією із ключових цілей яку переслідує сучасна баріатрична хірургія є покра­щення якості життя хворих. Очевидно, це пов'язано з тим, що сучасний етап розвит­ку суспільства характеризується підвищеним рівнем вимог до стану свого здоров'я. Що в подальшому і, стало ключовим поштовхом для розвитку концепції про якість життя. На якість життя у хворих на ожиріння суттєво впливають ряд чинників, а са­ме: зменшення надлишку маси тіла; корекція супутньої патології; пізні ускладнення, що пов'язані з методом операції; необхідність дотримування більш складної дієти, готовність до значної зміни харчового стереотипу; комплаєнтність хворого. Для визначення якості життя у хворих на ожиріння розроблені спеціальні, адаптовані системи, що враховують специфічні особливості даної категорії пацієнтів, передба­чають можливості застосування різних хірургічних методів, забезпечують оцінку перебігу супутньої патології та враховують основні важливі складові загального ста­ну до і після оперативного втручання. На сьогодні, лише дві оціночні системи найбільш повно можуть перечисленні вимоги — це BAROS (BariatricAnalysisandReportingOutcomeSystem) та IWQoL (ImpactofWeightonQualityofLife). В 2003 році, після вдосконалення була затверджена система оцінки якості життя і опитувальник за MooreheadArdeltII. Мета дослідження була оцінити якість життя хво­рих на ожиріння після лапароскопічної та "відкритої" рукавної резекції шлунка.

В дане дослідження включено 79 хворих на ожиріння, 31 (39,2%) чоловіки та 48 (60,8%) жінки, в віці від 16 до 68 років, середній вік склав 41,1±11,7 років, що знахо­дились на лікуванні у відділі хірургії травного каналу та трансплантації кишечника НІХТ ім. О. О. Шалімова, НАМИ України в період з 2010 по 2014 роки. Всі хворі пе­ренесли оперативне втручання з приводу ожиріння — лапароскопічну (перша гру­па) та "відкриту" (друга група) рукавну резекцію шлунка. Хворі були розділені на дві групи в залежності від доступу оперативного втручання. В першу групу ввійшли 40 хворих з ІМТ 39,4±2,3 кг/м2, в другу 39 хворих з ІМТ 4б,9±4,8 кг/м2. Шляхом аналізу анкет за методом BAROS (MooreheadArdeltII) та SF—36 оцінювалась якість життя в періопераційному та у віддаленому післяопераційному періоді від 12 до 36 місяців. При вивчені якості життя досліджувались ключові області: відчуття власної гідності, фізична, соціальна і сексуальна активність, працездатність і харчова поведінка. Хворі заповнювали анкету після детальної інструкції лікаря. Після підрахування балів проводили визначення індексу якості життя за допомогою ключа: дуже пога­но від —3 до —2,1; погано від —2 до —1,1; задовільно від —1 до +1; добре від +1,1 до +2; дуже добре від +2,1 до +3.

Оцінку результатів проводили як в периопераційному так і віддаленому післяо­пераційному періоді. Проаналізовано 79 (100%) анкет оцінки якості життя за MooreheadArdeltII та Sf— 36, що були заповнені хворими до операції. В післяо­пераційному періоді була опрацьована наступна кількість анкет: через 12 міс. всі 79 (100 %), а саме 40 (100%) анкет — 1 групи, та 39 (100%) анкет — 2 групи; через 24 міс.

— 72 (91,2%), а саме 38 (95,0%) і 34 (87,2%) відповідно; через 36 міс. 54 (68,4%), а саме 27 (67,5%) і 27 (69,2%) відповідно. Оброблені результати показника Індексу якості життя до операції в обох групах майже не відрізнявся і був на рівні "погано" та "добре". Через 12, 24 та 36 місяці після операції Індекс якості життя суттєво покра­щився до рівня "добре" та "дуже добре", швидко перестрибнувши при цьому позицію "задовільно", але слід відмітити, що через 12 міс. в 1 групі Індекс якості життя досяг­нув кращих результатів, порівняно з 2 групою.

Висновки

Рукавна резекція шлунка дозволяє досягти позитивних показників якості життя у хворих на ожиріння, а її лапароскопічний варіант доступу дозволяє досягнути по­зитивного результату, більш швидкими темпами в порівнянні з "відкритою" методи­кою.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...