Достовірний факт

Хворому гемофілією 50-літньому Уоррену Джиррину знадобилося 2400 донорських одиниць крові (1080 літрів) при операції на відкритому серці в госпіталі Майкл Ріс, Чікаго, у грудні 1970 року.

ВПЛИВ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ГАСТРОПЛІКАЦІЇ НА ПЕРЕБІГ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ

Гавриш Я. І., Лукавецький О. В., Кравчук І. В., Гавриш Р. Я.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівська обласна клінічна лікарня

У 2013 році ВООЗ оголосила, що в світі нараховується біля 382 млн. хворих на цукровий діабет, а ще у 316 млн. людей порушена толерантність до глюкози. В Ук­раїні у 2014 було зареєстровано 1,4 млн. пацієнтів із цукровим діабетом. Кожні 10 секунд від ускладнень викликаних цукровим діабетом помирає один пацієнт. У структурі захворювання біля 80% становлять пацієнти із цукром діабетом II типу (ЦД II).

Ціллю нашої роботи було дослідити вплив операції лапароскопічної гастроплікації на окремі показники, що характеризують вуглеводневий обмін у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу. Порівняти отримані результати між пацієнта­ми на ЦД II з ожирінням та з нормальною масою тіла.

Із листопада 2010 року до січня 2015 року було прооперовано 49 пацієнтів із ЦД II, серед яких у 28 (57%) IMTне перевищував 30 кг/м2 (нормальна вага та надвага) та 21(47%) IMTпонад 30 кг/м2 (ожиріння). Серед пацієнтів було 15 чоловіків та 34 жінки. Вік пацієнтів від 38 до 63 років. Тривалість захворювання на ЦД II від 2 до 7 років. Корекцію глікемії до операції проводили у 18 пацієнтів тільки дієтою,у 21 пацієнтів додатково отримували цукропонижуючі медикаменти, а 10 пацієнтів от­римували інсулінотерапію. Добова доза отриманого інсуліну у даних пацієнтів ста­новила від 10 до 60 од.

Усім пацієнтам було проведено лапароскопічну гастроплікацію. Середня три­валість операції становила 72 хвилин (від 55 до 90 хв.). Обстеження хворих прово­дили напередодні операції та через кожні 3 місяці у післяопераційному періоді. У хворих ми вивчали анамнестично перебіг захворювання, показники ваги тіла, IMT, рівні глюкози у крові, глікозильованого гемоглобіну, холестерину, ліпопротеїдів низької, високої та середньої щільності, АТ, ЕКГ. Пацієнтам, яким у передопе­раційному періоді проводили інсулінотерапію, додатково аналізували зміни у дозу­ванні добової кількості інсуліну. Усі хворі перебували під спостереженням ендокри­нологів, які проводили корекцію медикаментозного лікування ЦД II типу в післяо­пераційному періоді. Ремісію цукрового діабету у післяопераційному періоді визна­чали згідно із критеріями консенсусної групи Buse.

У післяопераційному періоді не було летальних випадків. У 21 (43%) пацієнта з ознаками ожиріння відзначили втрату ваги через 3 місяці після операції, яка трива­ла протягом 12—15 місяців та максимально становила 46% надлишкової маси тіла. У пацієнтів без ожиріння пониження маси тіла було від 2 до 7 кг. Відповідно до кри­теріїв консенсусної групи Buseповну ремісію ЦЦ II констатували у 22 (44,8%) хво­рих: рівні глюкози у крові натще < 5,6 ммоль/л, глікозильованого гемоглобіну < 6%; часткову ремісію у 13 (26,5%) хворих: рівні глюкози у крові натще не перевищували 6,9 ммоль/л, глікозильованого гемоглобіну < 6,5%; також ці дві групи хворих не по­требували медикаментозної корекції рівнів глюкози у крові. Відсутність ремісії вия­вили у 14 (28,5%) хворих. Лише у 3 (6,1 %) пацієнтів позитивний ефект після опе­рації тривав 12—15 місяців, після чого відзначили повернення досліджуваних по­казників на передопераційний рівень. У 30 (61,2%) пацієнтів наступила нор­малізація ATбез додаткового застосування гіпотензивних препаратів. Рівні холесте­рину та тригліцеридів у післяопераційному періоді практично не змінилися у пацієнтів із нормальною масою тіла.

Висновки

Лапароскопічна гастроплікація позитивно впливає на перебіг ЦЦ II, що засвідчує динаміка показників вуглеводневого обміну.

Тривалість та важкість перебігу ЦЦ II, а також застосування у хворого інсулінотерапії, є фактором який погіршує показники ремісії ЦЦ II після проведення лапароскопічної гастроплікації.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

ісландський-мохСиноніми: Центрарія ісландська, лопастянка, ісландська лишайник, порезная трава, пармелія блукаюча,...
гнойовик-сірийВживання: Роботами чеських авторів, зокрема Душанека в 1955 р встановлено, що гриб гнойовик сірий,...
безсмертник-цмин-піщанийДія: сечогінний, потогінний, жовчогінний, відхаркувальний, «кровоочисний», кровоспинну, підвищує...