Достовірний факт

14% чоловіків і 20% жінок, що страждають раком легенів, ніколи не курили.

ПЕРЕВАГИ ДОДІАЛІЗНОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ НИРКИ

Зограб'ян Р. О., Закордонець В. П., Закрутько О. В.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова
НАМН України, м. Київ

З кожним роком в світі спостерігається збільшення кількості хворих на терміна­льну хронічну ниркову недостатність (ТХНН), які потребують нирковозамісної те­рапії. Зазвичай лікування починається з перитонеального діалізу або гемодіалізу з послідуючою алотрансплантацією нирки (АТН). Протягом останнього десятиріччя в світовій практиці збільшується кількість так званих додіалізних трансплантацій (ДАТИ), які виконуються пацієнтам коли швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) стає менше 20 мл/хв. За даними закордонних трансплантаційних центрів такий підхід може покращити результати АТП.

Ціль дослідження. Провести порівняльний аналіз результатів АТП виконаної у хворих з термінальною нирковою недостатністю до початку діалізної терапії, та у хворих, які певний час лікувалися гемодіалізом (ГД).

Проаналізовано результати 105 АТН від живого родинного донора, виконаних з січня 2006 по лютий 2014 роки у відділені трансплантації нирки та гемодіалізу НІХТ ім. О.О.Шалімова. Дослідну групу (група I) склали 35 хворих, яким була виконана ДАТИ. Групу порівняння (Група 2) склали 70 хворих, яким АТН була виконана вже на фоні лікування ГД. Залежно від терміну лікування ГД ця група була розділена на підгрупи: 2 а (лікування ГД до 2 років) та 2б (лікування ГД більше 2 років: від 3 до 9 років). Всі групи були співставні за демографічними показниками, характером пер­винного захворювання нирок та схемою імуносупресивної терапії (усі реципієнти отримували 4-х компонентну імуносупресивну терапію, яка включала блокатори рецептора СД25, інгібітори кальціневрина, препарати мікофенолової кислоти, метилпреднізолон). Клініко-лабораторне обстеження хворих включало вивчення біохімічних показників, ліпідного спектру крові, показників кальцій-фосфорного обміну, дані дуплексного сканування трансплантату, ехо-кардіографію (ехо-КГ). Критеріями порівняльної оцінки були також показники функції ниркового алот­рансплантата (НАТ), його однорічне виживання, частота кризів гострого відторг­нення.

Виживання НАТ протягом одного року у реципієнтів І групи було дещо вище ніж у реципієнтів 2а та 2б груп (97,1; 94,2 та 91,3% відповідно, р>0,05). Кризи гострого відторгнення НАТ протягом року після операції у реципієнтів І групи виникали де­що рідше (8,6%) ніж у пацієнтів 2а та 2б груп (11,4 та 17,1% відповідно, р>0,05).

Показники креатиніну крові через 12 місяців після АТН у реципієнтів І групи бу­ли нижче (108 ± 12 мкмоль/л), ніж у 2а та 2б групах (139± 15мкмоль/л та 149± 16 мкмоль, відповідно, р1-2б<0,05). Порушення фосфорно-кальцієвого обміну у ви­гляді гіперфосфатемії (Р+ > 1,55 ммоль/л) у реципієнтів 1 групи у кінці першого ро­ку після операції спостерігалися достовірно рідше, ніж у групах 2а та 2б (у 17,1; 40,0 та 71,4%, р1-2а<0,05; р1-2б<0,01). Підвищення загального холестерину понад 6,5 г/л спостерігалось у 20% хворих групи 1, у 48,6 % хворих групи 2а та у 65,7% хворих групи 2б (р1-2а < 0,05; р1-2б< 0,01). За даними ехо-КГ через 12 місяців після Атн у пацієнтів І групи ознаки гіпертрофії лівого шлуночку зустрічалися значно рідше, а саме: маса лівого шлуночку (МЛШ) > 250г виявлялась лише у 17,1% хворих, тоді як в групах 2а та 2б виявлялась у 25,7% та 45,7% відповідно (р1-2а>0,05; р1-2б < 0,05).

Висновки

Додіалізна АТП має певні переваги у порівнянні з трансплантацією, яка вико­нується на фоні лікування гемодіалізом. Спостерігається тенденція до зниження ча­стоти кризів гострого відторгнення, підвищення однорічного виживання НАТ, кра­ще показники функції трансплантата. Виявляються кращими у пост трансплан­таційному періоді і метаболічні показники: рідше спостерігаються порушення фос­форно-кальцієвого та ліпідного обмінів. Менш вираженою виявляється кардіальная патологія, а саме гіпертрофія міокарду лівого шлуночка. Все це поряд з меншою сенсибілізацією реципієнта може сприяти покращенню довгострокових резуль­татів операції трансплантації нирки.

В умовах дефіциту діалізних місць в Україні ДАТИ від живого родинного донора збільшить доступність кваліфікованої медичної допомоги для хворих на ТХНН, життя яких залежить від замісної ниркової терапії.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...