Достовірний факт

Навіть спокійний, розмірений секс дозволяє спалювати до 150 калорій за годину. Активні постільні вправи порівнюються з гарним фітнес-тренуванням.

ТОВСТОКИШКОВА ЛАТКА, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ТОТАЛЬНІЙ ПЛАСТИЦІ СТРАВОХОДУ У ДІТЕЙ

Кривченя Д. Ю., Дубровін О. Г., Метленко О. В., Руденко Є.О., Малінецька В. Т., Кондратенко О. А.

Національний медичний університет імені. О. О. Богомольця, Київ, Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", Київ

Не дивлячись на високу ефективність консервативно—інструментальних ме­тодів відновлення прохідності стравоходу при його стенозах, залишається не­обхідність виконання замісних пластик при протяжних звуженнях. Однак при цьо­му не відновлюється функція верхнього та нижнього стравохідних сфінктерів, які несуть найбільше функціональне значення, не враховується диспропорція росту ди­тини і трансплантата (H. B. Othrersenetal, 1997; M. Hourang, V, Mehrabi, 2002; E. H. Raboei, R. Luoma, 2008).

Метою роботи була оцінка результатів хірургічного лікування стенозів стравохо­ду у дітей з використанням товстокишкової латки.

В клініках дитячої хірургії Національного медичного університету імені О. О. Бо­гомольця з 2004 по 2015 рік товстокишкова латка була застосована у 10 дітей у віці від 3 до 15 років. Серед них у 9 пацієнтів були опікові звуження стравоходу, у 1 — пептичний стеноз. У всіх пацієнтів до проведення місцевих замісних пластик про­водились курси відновлення прохідності стравоходу шляхом бужування (n=8), ба­лонних ділятацій (n=5), стентування (n=4). У 3 пацієнтів на фоні бужування виник­ла перфорація стравоходу з розвитком медіастеніту. У 5 пацієнтів з метою корекції контрактури стравоходу, що супроводжувалась формуванням грижі стравохідного отвору діафрагми та розвитком шлунково—стравохідного рефлюкса, попередньо проводилась гастропластика по Collisз фундоплікацією за Nissen. У 2 з них в по­дальшому була виконана сегментарна резекція зміненої ділянки стравоходу, яка призвела в подальшому до рецидиву стенозу.

За даними проведених обстежень виявлено, що локалізація стенозів у прооперированих дітей була на рівні Th3Th8. Довжина стенозів становила 20—43% (в серед­ньому 25,4%±2,8%).

Показаннями до використання товстокишкової латки були відсутність стійкого ефекту від використання консервативно—інструментальних методів лікування, ло­калізація стенозу в середній третини стравоходу зі збереженням верхнього і нижнь­ого його сфінктерів.

Післяопераційний період у 8 випадках протікав без особливостей. В одному ви­падку післяопераційний період ускладнився неспроможністю швів стравохідно— товстокишкового анастомозу. Це ускладнення було ліквідоване консервативно— інструментальними методами.

Аналіз безпосередніх і віддалених результатів (від 6 місяців до 10 років) засвідчив відновлення стійкої прохідності стравоходу у 8 пацієнтів з гладким пе­ребігом післяопераційного періоду, що підтверджено рентгенологічно. У 1 дитини виникла потреба в проведенні курсу балонних ділятацій залишкового короткого стенозу стравоходу з добрим ефектом. У цих 9 хворих у віддаленому періоді відзна­чено епітелізацію зони звуження при відсутності запальних її змін. В одного з них, у зв'язку з формуванням псевдодивертикулу товстокишкового трансплантату, на тлі інтенсивного росту дитини через 36 місяців після первинної операції була викона­на його резекція з хорошим результатом. У 1 дитини з наявністю неспроможності швів стравохідно—товстокишкового анастомозу у подальшому сформувався після­операційний стеноз, який вимагав виконання через 9—12 місяців повторної замісної пластики стравоходу.

Таким чином, отримані нами результати свідчать, що використання товстокиш­кової латки є ефективним методом хірургічного лікування локальних стенозів стра­воходу, що не піддаються консервативно—інструментальним методам лікування, при збереженні функції верхнього і нижнього стравохідних сфінктерів. Викорис­тання даної методики сприяє збереженню метасимпатичної іннервації стравоходу та можливості епітелізації зони звуження у віддаленому періоді.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...