Достовірний факт

Для того, щоб зробити повне коло по людському тілу й повернутися у вихідну позицію, червоному кров'яному тільцю потрібно приблизно 20 секунд.

ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ

Кривченя Д. Ю., Дубровін О. Г., Годік О. С., Жежера Р. В., Соручан В. П.

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця,

НДСЛ "ОХМАТДИТ"

Портальна гіпертензія (ПГ) в дитячому віці небезпечна причина кровотеч з верхніх відділів шлунково—кишкового тракту в дитячому віці.

Мета. Оцінити ефективність використання портосистемних анастомозів в лікувані та профілактики кровотеч з варикозно розширених вен при ПГ у дітей.

В клініці хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О. О. Богомольця на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит” з початку 1990 року до вересня 2014 року знаходилось на лікуванні 317 дітей з ПГ, в віці від 6 місяців до 18 років. ДфПГ була виявлена у 247 (77,9%) дітей, печінкова фор­ма ПГ — у 70 (22,1%). Показанням до оперативного втручання у 283 хворих було: кровотеча з ВРВ стравоходу — у 60 (21,3%) хворих, загроза кровотечі з ВРВ за дани­ми ендоскопічного обстеження — в 123 (43,4%) пацієнтів, кровотеча в анамнезі — у 56 (19,8%), прогресуючий гіперспленізм — у 12 (4,2%) хворих та з профілактичною метою у 32 (11,3%) хворих.

Прошивання шлунково—стравохідного переходу виконано у 54 (19,1%) хворих на тлі гострої кровотечі. Спленоренальні анастомози (СРА) виконано у 171 (60,4%) хворого: у 120 дітей бік—в—бік, у 44 паціентів дистальний варіант спленоренального шунтування, мезоренальне шунтування виконано у 7 хворих. ПСШП як допов­нення к анастомозу в цій групі хворих виконано у 4 дітей. За ургентними показан­нями СРА анастомози виконано у 10 дітей

Мезо—кавальні анастомози (МКА) виконані у 58 (20,5%) дітей — бік—в—бік в 32 випадках, Н—подібні виконані в 26 випадках з використанням лівої внутрішньої яремної вени. В 14 випадках МКА виконані за ургентними показаннями.

Шунтуючі операції (СРА, МКА) та ПШСП у 78 дітей виконані за ургентними по­казаннями, що дало змогу зупинити кровотечу в 100% випадках. Оперативні втру­чання (ДСРА, СРА, СсРА, МКА) виконані у 205 хворих в плановому порядку. В 74 ви­падках (26,1%) діагностовано рецидив кровотечі: у 47 (87,03%) паціентів після ПШСП та в 27 (11,7%) випадках після шунтуючих операцій. Всі хворі були оперовані повторно, перевагу при повторному оперативному втручанні надавали портосистемному шууванню (n=60 (81,1%)). При неможливості виконання ПСШ ми викори­стовували методи портогастроезофагеального роз'єднання з частковою деваскуляризацією шлунка (n=14 (18,9%)).

Висновки

Радикальним методом корекції портальної гіпертензії у дітей слід вважати варіанти порто—системного шунтування. Перевагу слід надавати спленоренальним та мезокавальним варіантам анастомозу. При неможливості виконання шунтуючих операцій в арсенал засобів корекції портальної гіпертензії у дітей слід залучати про­шивання шлунково—стравохідного переходу.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

гнойовик-сірийВживання: Роботами чеських авторів, зокрема Душанека в 1955 р встановлено, що гриб гнойовик сірий,...
блекота-чорнаОпис: рослина, висотою 30-70см, з розгалуженим, густо покритим дрібними волосками, трохи липким стеблом....
nasturtsiya   Ботанічна характеристика настурції Настурція представляє собою багаторічна рослина (для...