Достовірний факт

У сидячому положенні хребці в поперековому відділі зазнають тиску в 17 атмосфер (такого саме тиску зазнає водолаз на глибині 170 м).

ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА МЕТАЕПІФІЗАРНИЙ ОСТЕОМІЄЛІТ

Дігтяр В. А., Лук'яненко Д. М., Камінська М. О., Дігтяр А. В.

Дніпропетровська медична академія МОЗ України

Метаепіфізарний остеомієліт (МЕО), його ускладнення і наслідки становлять ве­лику медико—соціальну проблему. Одним з важливих розділів ії можна вважати де­струкцію кісток, внаслідок якої відбуваються порушення довжини кінцівок, форми та функцій сегментів опорно—рухового апарату, котрі можуть виявитися в будь— який період росту дитини та призвести до інвалідності та унеможливлення ре­алізації життєвих планів уже дорослої людини.

Мета дослідження. Покращити результати лікування дітей з МЕО, на основі роз­робки нових методів діагностики та лікування, які ґрунтуються на аналізі причин ускладнень та наслідків перенесеного метаепіфізарного остеомієліту, котрі призво­дять до інвалідності серед цього контингенту хворих.

В якості об'єкта дослідження вивчався МЕО. В дослідженні використані антропо­метричний та клінічні методи дослідження, біохімічне дослідження крові — для виз­начення форми, ступеня тяжкості та динаміки перебігу захворювання; цитоскопічний та мікробіологічний метод — для визначення спектру збудників та чутли­вості їх до антибіотиків та антисептиків; променеві методи діагностики — ультра­звуковий (УЗД) та рентгенологічний — для підтвердження діагнозу МЕО; експери­ментальний — для визначення впливу антисептика на тканини суглобів зростаючо­го організму, гістологічні — для вивчення морфології суглобових тканин в зростаю­чому організмі; морфометричні — для кількісної оцінки параметрів компонентів суглобового хряща в зростаючому організмі та статистичні методики, які забезпе­чили достовірність отриманих результатів.

В ході проведення роботи було:

  1. Розроблено та удосконалено методи діагностики та лікування дітей з МЕО, що дозволило завдяки веденню хворих за розробленою методикою знизити кількість ортопедичних ускладнень та наслідків МЕО на 8,15% з 26,9% до 18,75%.
  2. Зважаючи на дані проведеного дослідження, схильність для виникнення ус­кладнень з боку опорно—рухового апарату спостерігається у хворих з контрольної групи в порівнянні з хворими проведеними за оригінальною методикою, внаслідок пізньої діагностики, використання більш інвазивних методик діагностики (зокре­ма, пункції суглобів) тощо. Співвідношення ускладнень з боку опорно—рухового апарату в цих групах становить 1,43:1.
  3. Розроблена методика ранньої діагностики МЕО дозволяє в 100% випадків діаг­ностувати захворювання на ранніх (з 1—ї по 3—тю добу) етапах. Вкорочення кінцівок на віддалених етапах після перенесеного МЕО становило 17,9% від загаль­ної кількості хворих контрольної групи у порівнянні 6,25% — у хорих проведених за розробленою методикою, що на 11,65% менше.
  4. Розроблена методика сприяє перевищенню ефективності лікування ос­теомієліту у дітей, завдяки місцевій санації суглобів та первинних вогнищ інфекції антисептиком "Октенісепт". В середньому тривалість перебування на стаціонарно­му лікуванні скоротилася з 11,50 до 9,03 ліжко—днів.

Висновок

Розроблені методи діагностики та лікування, що полягають в застосуванні УЗД з метою ранньої діагностики та контролю за динамікою перебігу патологічного про­цесу, використанні емпірично захищеного антибіотика ("сульбактомакс") та місце­вого антисептика ("октенісепт") призводить до зменшення кількості ортопедичних ускладнень та наслідків, а також, відповідно, до зменшення кількості інвалідів серед хворих дітей, які перенесли МЕО.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...