Достовірний факт

За мову у жінок відповідають два мозкових центри, тому жінка без праці вимовляє до 8000 слів в день, до 3000 використовує звуки і до 10 000 невербальних сигналів. Ці ж показники у чоловіків в два рази нижче

ГЕМАНГІОМИ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ: ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ

Бензар І. М.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

У дитячому віці зустрічається декілька видів судинних пухлин, серед яких найбільш розповсюдженою є гемангіома. Клінічні прояви гемангіоми печінки (ГП) коливаються від безсимптомного перебігу до застійної серцевої недостатності, гос­трої печінкової недостатності, гіпотиреоїдизму, абдомінального компартмент— синдрому. Запропонована класифікація гемангіом печінки виділяє три типи ура­жень: вогнищеві, дифузні, мультифокальні, яким властивий різноманітний клінічний перебіг лікувальна тактика (E. R. ChristisonLagayetal., 2007).

Мета: визначення особливостей клінічного перебігу, диференціювання та ліку­вальної тактики різних видів гемангіом печінки.

У дослідження включено 8 дітей з ГП за період листопад 2012 року — грудень 2014 року. Діагнозвстановлено при ультразвуковому обстеженні та підтверджено з допомогою комп'ютерної томографії (КТ) з внутрішньовенним контрастуванням. Вік дітей на момент встановлення діагнозу становив від 3 до 58 діб, в середньому 17,4 доби. Пропранолол в дозі 2 мг/кг/добупризначали як препарат першого ряду при лікуванні чотирьох пацієнтів. В 4—х випадках проводилось лише спостережен­ня.

За результатами КТ, серед 8 пацієнтів з ГП у п'яти дітей діагностовано мультифо­кальні ГП з численними шкірними ураженнями, удвох — вогнищеву і в одного ди­фузну ГП. У випадку фокальної ГП виявляють добре відмежовану солітарну сферич­ну пухлину з інтенсивним накопиченням контрасту по периферії та зниженням йо­го інтенсивності в центрі. Для мультифокальних ГП характерна наявність числен­них гіподенсних вогнищ (виявлено від 5 до 15), що інтенсивно накопичують кон­траст, та розділені між собою нормальною тканиною печінки. Для дифузної ГП вла­стиве рівномірне інтенсивне накопичення контрасту.Ускладнений перебіг спос­терігали в одного пацієнта з дифузною ГП, що клінічно проявлялося печінковою не­достатністю, дихальними розладами, гіпотиреїдним станом. Мультифокальні і ди­фузні гемангіоми печінки є інфантильними гемангіомами, для них характерний швидкий ріст протягом перших 12 місяців життя і повільна інволюція протягом 1 — 5 років. Системна терапія Пропранололом проведена у 4 пацієнтів. Показаннями до призначення лікування були: дифузна ГП, ускладнена печінковою, респіраторною недостатністю та гіпотиреїдизмом (n=1), мультифокальні гемангіоми печінки без порушення її функції, що поєднувалися з множинними гемангіомами поверхневих тканин, які ускладнились звиразкуванням, кровотечею, больовим синдромом внаслідок їх складної локалізації (у складках шкіри, у міжпальцевих проміжках, на дистальних фалангах пальців) (n=3). Тривалість лікування склала від 6 до 14 місяців, в середньому 8,4 місяця.Вогнищеву ГП вважають печінковим еквівалентом вродже­ної гемангіоми шкіри зі швидкою інволюцією (RICH), що підтверджено імуногістохімічними дослідженнями — відсутність GLUT1 (P. E. Northetal., 2000). Вроджена гемангіома еволюціонує протягом внутрішньоутробного життя і досягає повного розвитку, експансія пухлини після народження відсутня, тому для таких пухлин виправданим є динамічне спостереження за умови збереження функції печінки.

Висновки

КТ з контрастуванням є достовірним методом діагностики та контролю резуль­татів лікування гемангіом печінки. Дифузні та мультифокальні гемангіоми печінки є інфантильними гемангіомами та чутливими до консервативного лікування. Про­пранолол є високо ефективним у лікуванні інфантильних ГП.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

змееголовник-молдавськийСиноніми: драконоголовнік, меліса турецька, синявкаДія: Апетитне, що підсилює діяльність травних...
ехінацея-пурпурнаДія: знеболювальну, антисептичну, ранозагоювальну. застосовується при інфекційних захворюваннях,...
желтушник-розлогийСиноніми: болотник, вінички, гірчак, желтушник сірий, желтушник розсіяний.Дія: Серцево-судинні,...