Достовірний факт

На одному квадратному сантиметрі шкіри наших рук знаходиться близько 1,5 метра капілярів, близько ста больових рецепторів, близько 1500 нервових закінчень, 6 рецепторів температури й 12 рецепторів відповідальних за дотик.

ПОЄДНАННІ ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ СОННИХ АРТЕРІЙ

Усенко О. Ю., Габрієлян А. В., Нікульніков П. І., Белейович В. В., Ратушнюк А. В.

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова

НАМН України

Поєднане атеросклеротичне ураження сонних та коронарних артерій зустрічається від 5.9% до 22% кардіохірургічних хворих. Стеноз сонних артерій є важливим фактором ризику інтра— і післяопераційних неврологічних ускладнень у кардіохірургічних хворих. Оклюзивно—стенотичне ураження сонних артерій та серця, часто спричиняє обтяження перебігу післяопераційного періоду або є при­водом для відмови від хірургічного втручання. З появою аорто—коронарного шун­тування на серці, що працює стало можливим зробити безпечне одномоментне хірургічне лікування хворих з ішемічною хворобою серця і атеросклерозом брахіоцефальних артерій.

Мета роботи: Покращення результатів лікування хворих з ішемічною хворобою серця у поєднанні з оклюзивно—стенотичним ураженням брахіоцефальних ар­терій.

У відділі трансплантації та хірургії серця спільно з відділом хірургії магістраль­них судин НІХТ ім. О. О. Шалімова за період 2012—2015 рр. виконано 27 одночас­них хірургічних втручань хворим із атеросклерозом сонних артерій в поєднанні з ішемічною хворобою серця (ІХС). Серед пацієнтів були 25 (92.5%) чоловічої статі та 2(7.4%) —жіночої. Середній вік хворих складав 61 ± 2.4 років. При комплексному об­стеженні пацієнтів було підтверджено діагноз ІХС з ураженням коронарних артерій, яке потребувало шунтуванню. В протокол обстеження пацієнтів входили: загаль­но—клінічне обстеження, ультразвукове дуплексне сканування сонних артерій, коронаровентрикулографія, ЕХО кардіографія, ультразвукове дослідження органів че­ревної порожнини. Тривалість існування клінічних проявів до операційної стено­кардії становила в середньому 5.1 ± 0.7 років, оклюзійно—стенотичного ураження брахіоцефальних судин в середньому 6.7 ± 04 років. Інфаркт міокарду в анамнезі спостерігався у 21 (77.8%) пацієнтів. У 9 (33.3%) пацієнтів відмічався перенесений до операційний інсульт. При ЕХО кардіографічному обстеженні у всіх пацієнтів ско­ротлива функція лівого шлуночка не порушена. При коронарографічному дослідженні ураження 3 і більше артерій виявлено у 20 (74%) хворих. 25 (92.5%) хворі мали неврологічну симптоматику: у 9 (33.3%) — транзиторні ішемічні атаки, у 12 (44.4%)— дисциркуляторна енцефалопатія, 4(14.8%) хворих перенесли малий ішемічний інсульт протягом останніх 6 місяців. При обстеженні сонних артерій у більшості хворих 23(85%) виявлені короткі стенози (до 2 см) гирла внутрішньої сонної артерії, у інших 4 (14.8%)— подовжений стеноз (2—4 см). Всім хворим вико­нувалися симультанні оперативні втручання на сонних та вінцевих артеріях. Пер­шим етапом виконувалася еверсійна каротидна ендартектомія та послідовно за нею коронарне шунтування на серці, що працює. В якості шунтів використовували, як венозні так і артеріальні трансплантати. Конверсії на апарат штучного кровообігу не було.

Гладке протікання післяопераційного періоду відмічено у всіх 27 хворих при одномоментних втручаннях. У 26 (69%) хворих спостерігався регрес до операційної

неврологічної симптоматики, у 1 (3.1%) хворого не відмічалось покращення. Після­операційний період протікав без ускладнень, на 9—11 —у добу після операції хворі виписувались у задовільному стані. Летальних випадків не було. На протязі шести місяців у всіх прооперованих пацієнтів порушення мозкового та коронарного кро­вообігу не спостерігалося.

Висновки

Операції у пацієнтів з ураженням коронарних артерій і поширеним атероскле­розом брахіоцефальних артерій забезпечує добрі безпосередні та короткострокові результати, стабільно високий рівень виживання та хороші функціональні наслідки.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

змееголовник-молдавськийСиноніми: драконоголовнік, меліса турецька, синявкаДія: Апетитне, що підсилює діяльність травних...
ехінацея-пурпурнаДія: знеболювальну, антисептичну, ранозагоювальну. застосовується при інфекційних захворюваннях,...
желтушник-розлогийСиноніми: болотник, вінички, гірчак, желтушник сірий, желтушник розсіяний.Дія: Серцево-судинні,...