Достовірний факт

Майже 90% захворювань легенів пов'язане з палінням.

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З КРИТИЧНОЮ ІШЕМІЄЮ ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТУПНІ

Паламарчук В. І., Музь М. І., Нікішин О. Л.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київська міська клінічна лікарня № 8, Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
НАМН України, м. Київ

Ускладнення цукрового діабету (ЦД) є однією з найактуальніших проблем прак­тичної медицини. На сьогодні в Україні налічується більше 2 млн. хворих на ЦД. Згідно даних ВООЗ (Женева, 1987) у 5% хворих на ЦД мають місце зміни зі сторони м'яких тканин, та зниження магістрального кровотоку в артеріях нижніх кінцівок різного ступеня важкості, що входить в поняття синдром діабетичної ступні (СДС), яка призводить до втрати кінцівки, інвалідизації пацієнтів працездатного віку, а нерідко і до смерті. Приріст захворюваності на СДС в рік складає до 7 — 10%. З при­воду гнійно—некротичних ускладнень виконується до 30% хірургічних втручань на ступнях, а кількість високих та малих ампутацій з приводу даної патології вико­нується у 40 — 70% хворих. Летальність за даними різних авторів в 2 — 3 рази вища, ніж іншого контингенту населення, а тривалість життя скорочується від 8,9 до 30%. Можливість застосування мініінвазивних ендоваскулярних методів лікування хво­рих на критичну ішемію нижніх кінцівок (КІНК) при СДС, забезпечить відновлення магістрального кровотоку, покращить якість життя хворих.

Мета роботи: визначити можливості застосування ендоваскулярних втручань в лікуванні хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок при синдромі діабетичної ступні.

Комплексне хірургічне лікування виконане у 31 хворого з КІНК при СДС, які опе­ровані в хірургічному відділенні № 2, міської клінічної лікарні № 8, м. Київ за період з 2012 по вересень 2015 роки. Ендоваскулярні втручання проведені в науково—прак­тичному центрі ендоваскулярної нейрорентгенохірургії АМН України, м. Київ. Вік хворих становив від 35 до 88 років, серед яких переважали пацієнти старше 55 років. Середній вік пацієнтів — 69+/— 4,7 роки.

Ступінь ураження судин нижніх кінцівок визначали згідно клінічної кла­сифікації Фонтейна. Хронічна КІНК виявлена у 25 (80,6%) хворих. За глибиною ура­ження м'яких тканин ступні пацієнти розподілені згідно класифікації MeggittWagner. Нейроішемічна форма діагностовано у 6 (19,4%) хворих. Анатомо— функціональні зміни артеріальної системи нижніх кінцівок проводили за даними

ультразвукового дуплексного ангіосканування, та комп'ютерної томографії з внутрішньовенними контрастуванням судин. Підготовку до ендоваскулярних втру­чань проводили в відповідності з рекомендаціями TASCII (2007). Катетеризацію стегнової артерії проводили антеградно за методом Сельдінгера. Для відновлення кровотоку по магістральним судинам використовували стенти Mesago (Terumo), Neptun, Jaguar (Balton). За даною методикою мініінвазивні ендоваскулярні втручан­ня виконані у 15 (48,4%) хворих: у 9 (60,0%) хворих виконана ангіопластика, у 6 (40,0%) хворих ангіопластика в поєднанні з стентуванням. У 10 (32,3%) хворих ви­конані некректомії на ступні в поєднанні з аутодермопластикою, у 6 (19,3%) хворих накладені апарати зовнішньої фіксації. На всіх етапах лікування пацієнтів з КінК та СДС ми дотримуємося міждисциплінарного підходу лікування хворих та алгоритму обстеження пацієнтів.

Передопераційне обстеження пацієнтів дозволяє оцінити локалізацію та розповсюдженість оклюзійно—стенотичних уражень артерій нижніх кінцівок та виз­начити показання до виконання мініінвазивних ендоваскулярних втручань. Ендо­васкулярні втручання виконали в 28 (90,3%) пацієнтів, в яких відновлено кровоток по ураженому сегменті, збережена опорна функція нижньої кінцівки. У 3 (9,7%) хво­рих виникли ускладнення при проведенні агіографічного дослідження. У 1—го хво­рого виконана ампутація нижньої кінцівки, причиною якої стала гангрена нижньої кінцівки. У 2 (6,5%) хворих з мультифокальним ураженням судин нижніх кінцівок при спробі виконання субінтимальної ангіопластики, виникла перфорація устя ве­ликогомілкової артерії, що унеможливило виконання ангіопластики підколінної та великогомілкової артерій, але відновлено кровопостачання по поверхневій стег­новій артерії — отримали позитивний результат. В 2—му випадку розвинувся компартмент синдром, наслідком якого виник парез малогомілкового нерва. Даному пацієнту виконана фасциотомія на гомілці, досягнуто часткове відновлення функції ступні. Ознаки критичної ішемії нижніх кінцівок ліквідовані.

Висновки

Комплексне лікування хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок та синдром діабетичної ступні з використанням ендоваскулярних методів дозволяє відновити кровоток по скомпрометованим сегментам артерій нижніх кінцівок. Мініінвазивні ендоваскулярні втручання дозволяють досягти позитивні результати лікування в термін до 3—х місяців. Ускладнень з боку ступні не спостерігали. Ендоваскулярне лікування хворих з КІНК та СДС є перспективним методом лікування, може застосо­вуватись для лікування хворих на КІНК.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

каланхое-перистіДія: Протизапальну, бактерицидну, ранозагоювальну, кровоспинну.Опис: Рослина з коротким розгалуженим...
yalivets-opis-i-likuvalni-vlastivosti Ялівець: опис і лікувальні властивості Ялівець звичайний – це рослина, батьківщиною якого є все...
алтей-лікарськийДія: Пом'якшувальний, обволікаючий, протизапальну, знеболюючу, застосовується при кашлі, кашлюку,...