Достовірний факт

Жіноча шия більш рухлива, тому, коли жінку вітають, вона, як правило, повертає голову. Чоловік зазвичай повертається все тіло

ЗАСТОСУВАННЯ КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ

Мішалов В. Г., Маркулан Л. Ю., Миргородський Д. С., Селюк В. М., Бейчук С. В., Ужанов О. Г., Завгородній А. А., Кондратенко C. О.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Проблеми лікування тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) не зважаючи на за­стосування сучасних тромболітчних та антикоагулянтних препаратів залишається актуальною. Щорічно в світі реєструється близько 600 000 випадків ТЕЛА, близько 20% хворих з цим діагнозом гине. Найбільш поширенними препаратами для ліку­вання ТЕЛА є: альтеплазе та стрептокіназа різного виробництва. Остаточні перева­ги застосування того чи іншого препарату залишається дискутабельним.

Мета: порівняльний аналіз ефективності консервативного лікування ТЕЛА з ви­користанням антикоагулянтних та тромболітичних препаратів..

Дослідження проведено на базі Олександрівської міської лікарні з 2001 по 2015 рр. За цей час нами обстежено та проліковано 534 хворих з ТЕЛА, з них чоловіків — 251 (47%), жінок — 283 (53%). Вік хворих в межах від 35 до78 років, в середньому 53±4,1 р. Масивна форма ТЕЛА була у 24 (4,5%) хворих, субмасивна — у 510 (95,5%) хворих. Хворі були поділені на 4 групи в залежності від схеми консервативної те­рапії. Перша група — 256 (48%) хворих отримували гепарин (група Г) в дозі 375 Од//кг/дб. Друга група — 112 (21%) хворих, яким проводили тромболітичну терапію (ТТ) за допомого активатору плазміногену — альтеплазе (tPA) (група А) в дозі 1 мг/кг (максимально — 100 мг). Пацієнти третьої групи — 102 (19%) отримували стрептокіназу (Біофарма) (група С) та хворі четвертої групи — 64 (12%) — фармакіназу (група Ф). Хворим груп С та Ф вводили препарати в дозі 1 500 000 Од в/в кр. протягом 3 год.з наступним введенням по 100 000 Од/г протягом доби. Після проведення ТТ хворим груп А, С, Ф призначали введення прямих антикоагулянтів п/ш під контролем АЧТЧ з подальшим призначенням непрямих антикоагулянтів.

Строк виникнення ТЕЛА був від 5—7 годин до 21 доби. За часом виникнення хво­роби хворі були поділені на 3 групи. Перша: від доби до 7 діб — 342 (64%) хворих; друга: 8—14 діб — 112 (21%) хворих; третя: 15—21 доба — 80 (15%) хворих. За віком та статтю групи були репрезентативними. В жодного хворого в анамнезі не було он­кологічних та гематологічних захворювань.

Діагностика ТЕЛА здійснювалася на підставі оцінювання клінічних параметрів, лабораторних та інструментальних даних. Всім хворим здійснювали ЕХО КГ (апа­рат Аіока 5000, Японія з використанням лінійного датчика 5—10 МГц та секторного датчика 2,5—4 МГц), досліджували рівень Ddimer, ангіопульмонографія (АПГ) ви­конувалась за показами.

Лікування (до місяця) оцінювали за такими показниками: усунення клінічної симптоматики (ЧД, оксигенація крові), Ар легеневої артерії (ЛА), А розмірів право­го передсердя (ПП), відновлення кровотоку (повне, часткове, відсутнє) по легеневій артерії та її гілкам за даними АПГ, усунення клінічної симптоматики, наявність ус­кладнень захворювання, тривалість ліжко—дня. Вже через 1—2 години після проведенної ТТ хворі відмічали клініне покращення. Померло 27 (5,1%) пацієнтів, при чому достовірної різниці за групами не відмічалсь. Повне відновлення кровотоку відбулося майже у 35% (96) хворих груп ТТ в ранні етапи захворювання, при чому 50 (52%) хворих з групи А, в 26 (27%) хворих групи С та в 20 (21%) групи Ф. В групі Г повної реканалізіції не спостерігалось. Часткова реканалізація відбулася у 51% (141) хворого груп ТТ та в 12% (31) хворого групи Г.

В роботі використаний кореляційний аналіз, параметричні (розрахунок t—критерію Стьюдента) та непараметричні (розрахунок U—критерію Манна—Уітні, та ви­користання сйі2—тесту) методи порівняння змінних відповідно до їх типу. Всі роз­рахунки виконувалися у програмі SPSS13 forWindows.

У разі ТЕЛА повне відновлення кровотоку відбулося майже у 35% (96) хворих груп ТТ в ранні етапи захворювання, при чому 50 (52%) хворих з групи А, в 26 (27%) хворих групи С та в 20 (21%) групи Ф.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...