Достовірний факт

Сітківка людського ока тонше серветки.

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСТРЕНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ КАРДЮХІРУРГІЇ В УКРАЇНІ

Книшов Г. В., Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Прокопович Л. М., Давидова Ю. В., Сіромаха С. О.

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, м. Київ

Українська кардіохірургія має славетні та давні традиції. Щорік в Україні 34 високоспеціалізованими центрами проводиться більше 24 тис. операцій на серці та магістральних судинах з показниками на рівні провідних кардіохірургічних центрів світу.

Успіхи планової кардіохірургії обумовили появу окремої галузі — екстреної та невідкладної хірургії серця та магістральних судин. За статистичними та розрахун­ковими даними в Україні потреба в екстреній кардіохірургічній допомозі складає близько 200 тис. випадків на рік, 108 тис. з яких є причиною фатальних наслідків. Дана когорта хворих потребує особливих підходів до діагностики, а також своєчас­ного транспортування до кардіохірургічного закладу на першому етапі та надання кардіохірургічної допомоги в перші години встановлення діагнозу.

Сьогодні єдиним та універсальним центром, де пацієнти можуть отримати всі види екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги, є Національний інсти­тут серцево—судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України. Тому, створення си­стеми надання екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги на базі існую­чої мережі кардіохірургічних центрів задля збереження життя пацієнтів, збільшен­ня його тривалості та покращення якості, зменшення ступеню інвалідизації грома­дян України і зумовили мету нашої роботи. Створення зазначеної системи обумов­лює також розробку та впровадження в практику кардіохірургів у всій країні ефек­тивних методик хірургічної допомоги пацієнтам з ураженням серця та магістраль­них судин, що знаходяться в життєзагрожуючому стані.

Вроджені та набуті патології серця та магістральних судин, яким надавалась екс­трена або невідкладна кардіохірургічна допомога в НІССХ ім. М. М. Амосова НАМНУ за останні 3 роки. Основні методи, які ми використовували, базуються на бага­торічному досвіді, а також на публікаціях та рекомендаціях европейських та амери­канських кардіологічних товариств. Методами дослідження також були загальноклінічні та лабораторні, ангіографічні дослідження, перинатальна діагностика, Ехо—КГ, електрофізіологічні, рентгенологічні, спіральна КТ з контрастуванням, МРТ, молекулярно—генетичні та статистична обробка отриманих даних.

1946 пацієнтів, яким була надана екстрена і невідкладна кардіохірургічна допо­мога період з січня 2012 року по січень 2015 року при таких станах, як критичні вроджені вади серця (n=356), гострий коронарний синдром (n= 364), тромбоз штуч­ного клапана серця (n=13), гостра розшаровуюча аневризма аорти (n=180), інфекційний ендокардитуЭ), пухлини і тромби порожнин серця (n=27), гостра масивна тромбоемболія легеневої артерії високого ризику (n=39), ексудативний пе­рикардит із загрозою тампонади серця (n=56), поранення серця та магістральних судин (n=2), життєзагрожуючі порушення ритму серця (n=728), вагітні з критичною кардіальною патологією (n=27). Загальна летальність склала 5,3% (n=104), тоді як при наданні планової кардіохірургічної допомоги цей показник склав 0,5% ( n=54).

Висновки

Високі показники якості надання екстреної та невідкладної кардіохірургічної до­помоги в "Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМИ України" дозволять врятувати життя 94,7 % пацієнтів, яким без надання своєчасної кардіохірургічної допомоги загрожувала би 100% смертність або глибо­ка інвалідизація. Зменшення смертності та інвалідизації від критичної кардіальної патології потребує подальшого удосконалення оперативних методик, нових тактич­них підходів до лікування цих пацієнтів та впровадження досвіду фахівців Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН Ук­раїни в роботу регіональних кардіохірургічних центрів, окрім того вдосконалення потребує нормативна база функціонування даної системи на теренах країни.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...