Достовірний факт

На 2,36 мм ртутного стовпа знизився середній рівень артеріального тиску населення Землі за останні десять років.

АУТОТРАНСПЛАНТАЦІЯ КЛІТИННО-ТКАНИННИХ СУБСТРАТІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ ПАЦІЄНТІВ З УСКЛАДНЕНИМИ ФОРМАМИ СИНДРОМУ ТОРАКАЛЬНОГО ВИХОДУ

Дрюк М. Ф., Барна І. Є., Кірімов В. І.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова

НАМНУ, Київ

Основними причинами розвитку ішемії верхніх кінцівок (ВК) є облітеруючі за­хворювання артерій ВК (атеросклероз, артеріїт, ендартеріїт) та артеріальні усклад­нені форми синдрому торакального виходу (СТВ). Як відомо, добре розвинені колатералі магістральних артерій ВК зазвичай компенсують обмеження або повне при­пинення магістрального кровотоку, тому виражена ішемія обумовлюється уражен­ням дистального артеріального русла — артерій кисті або передпліччя. Крім того виражена ішемія кінцівок приводить до розвитку трофічних порушень і, як наслідок, до інвалідізації пацієнтів. Застосування традиційних методів реваскуляризації при критичній ішемії (ураженні дистального артеріального русла) часто не приносить полегшення, а навіть може погіршити стан ВК, в зв'язку з ретромбозами, що перекривають існуючі колатералі. У таких випадках тактика лікування обме­жується виконанням верхньогрудної симпатектомії та консервативною терапією.

Однак при облітерації або емболії (у хворих з СТВ) судин пальців, кисті і/або пе­редпліччя симпатектомія неефективна, тому практично єдиним хірургічним ліку­ванням є застосування методик непрямої реваскуляризації. У відділенні мікросудинної та пластичної хірургії ведеться розробка методик та визначення показань до за­стосування клітинно—тканинних трансплантацій в комплексному лікуванні хронічної ішемії ВК.

Ціль дослідження: покращити результати лікування ішемії ВК у пацієнтів з ус­кладненими формами СТВ шляхом стимуляції та оптимізації неоангіо—васкулогенезу на основі застосування аутотрансплантації аспірату кісткового мозку (АКМ) поєднано з мононуклеарними клітинами (МК) виділених з АКМ або стромально— васкулярної фракції (СВФ) жирової тканини у вигляді мікро— чи нанографту з плаз­мою збагаченою тромбоцитами (БаТП) виділеної із периферичної крові хворого.

У відділенні мікросудинної та пластичної хірургії з 2009 по 2013 було пролікова­но 23 пацієнти з ускладненими артеріальними формами СТВ. 8—жінок та 15—чоловіків. При виконанні артеріографій було виявлено 3 аневризми підключичної ар­терії з явищами емболізації артерій передпліччя, у 8 спостерігався тромбоз пахвово—плечевого сегменту з ураженням периферичного артеріального русла у 6 з них. В 12 пацієнтів ураження локалізовувалось в ділянці кистей та пальців і у 8 хворих комбінувалось з ураженням артеріального русла судин передпліччя.

Пацієнтам були виконані наступні втручання: аутотрансплантація АКМ з МК та СВФ в ішемізовані тканини кисті, передпліччя та плеча у 18 та 5 випадках відпо­відно. Дані оперативні втручання комбінувались у 11 пацієнтів з реконструктивни­ми втручаннями: тромбендартеректомія з підключично—пахвового сегменту у 3 пацієнтів, пластикою аневризми підключичної артерії у 3 хворих, тромбектомія з плечової та/або пахвової артерій у 5 пацієнтів. Крім того всім пацієнтам виконано декомпресійні втручання: резекція першого або додаткового шийного ребра у 18 пацієнтів, та у 5 — скаленектомія з грудною симпатектомією.

Ускладнень пов'язаних з аутотрансплантацією клітинних субстратів не спостері­галось. У всіх пацієнтів отримані хороші або задовільні результати. У динаміці відмічали зростання показників мікроциркуляторної гемодинаміки за даними досліджень лазерної допплерівської флоуметрії. На повторних рентгенартеріограмах, що були виконані в терміни 6—9 місяців після лікування, відмічалось збільшен­ня кількості та щільності колатеральних судин у місцях введення даних субстратів ішемізованих тканинах кінцівки.

Висновки

У пацієнтів з ускладненими формами СТВ з ураженням периферичного судинно­го русла ВК, що унеможливлює виконання реконструктивно—відновної операції, доцільно, а в багатьох випадках безальтернативно є застосування клітинно—тка­нинних технологій, зокрема трансплантація в ішемізовані тканини ВК аутоаспірата кісткового мозку, власної жирової тканини та виділених фракцій МК КМ у поєднанні з БаТП. Розроблено алгоритм поєднаного хірургічного лікування ішемії ВК та методик введення клітинно—тканинних субстратів в залежності від сегментів ураження та ступеня. Дані методики застосовуються як моно—метод або поєднано чи етапно з іншими реконструктивно—відновними втручаннями на проксималь­них артеріях кінцівки, а також операціями направленими на декомпресію судин та нервів. Застосування клітинно—тканинних методик значно покращує клінічний пе­ребіг післяопераційного періоду, стимулює скоріше відновлення функціональної спроможності кисті, медичну та соціальну реабілітацію хворого.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...