Достовірний факт

На матер'яному кухонному рушнику проживає чотири мільярди бактерій.

ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКУ У ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ У ВИГЛЯДІ ЗЛОЯКІСНОГО УТВОРЕННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

Бойко В. В., Краснояружський А. Г., Скібо Ю. М., Полівенок І. В., Корж П. І.

Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева
НАМН України, м. Харків

Серцеву недостатність характеризує високий рівень інвалідизації і смертності. Достатньо сказати, що 70% пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю вмира­ють протягом 6 років після появи перших клінічних ознак захворювання, причому близько половини усіх смертельних наслідків припадає на перший рік хвороби, а прогноз у хворих із СН часто більш несприятливий, ніж у багатьох онкологічних хворих (Ю. Н. Беленков, Ф. Т. Агеев, В. Ю. Мареев, 2000; Л. А. Бокерия, 2001; A. R. Hemnes, H. C. Champion, та ін., 2008). Особливої уваги потребують явища істиної або відносної коронарної недостатності шлуночків серця при резекціях легень. Поєднання злоякісних новоутворень легень та серцево—судинних захворювань нерідко спостерігають у клінічній практиці. Це пояснюється тим, що обидва ці па­тологічні стани мають одні й ті самі фактори ризику, серед яких найбільш значні — тютюнопаління та гіподинамія.

Традиційно хірургічна тактика в випадках поєднання злоякісних новоутворень легень та серцево—судинних захворювань передбачає двохетапне лікування. Пер­ший етап — кардіохірургічне втручання з використанням штучного кровообігу (ШК), після якого через 3—6 тижнів виконують операцію на легенях (CiriacoP., CarrettaA., CaloriG. та ін., 2002; VoetsA.J., SheikJ., vanTeeffelenM. 1997). Альтернати­вою цій тактиці лікування може бути одномоментне проведення операції на відкри­тому серці та видалення пухлини легені.

Мета роботи. Поліпшити безпосередні та віддалені результати лікування хворих з поєднаною патологією легень та ішемічною хворобою серця з використанням комбінованих хірургічних втручань та мініінвазівних технологій.

Нами були вивчені безпосередні та віддалені результати лікування 7 пацієнтів з поєднаною хірургічною патологією рака легень та ішемічної хвороби серця, яким були виконані симультанні операції резекції легень та аорто— чи маммарнокоротарного аутовенозного шунтування коронарних артерій за період 2009-2014 р.р.

Одноетапне оперативне лікування хворих з поєднаною хірургічною патологією рака легень та ішемічної хвороби серця може бути єдиною альтернативою у випад­ках неспроможності виконати багатоетапне лікування внаслідок взаємно обтяжую­чих факторів з боку серцево-легеневої системи. Виконання одноетапного опера­тивного лікування в умовах штучного кровообігу менш доцільно зважаючи на ви­сокі ризики геморагічних, емболічних ускладнень та гематогенного метастазуван­ня. Оптимальним доступом при одномоментному лікуванні хворих з поєднаною хірургічною патологією рака легень та ішемічної хвороби серця є серединна поз­довжня стернотомія, яка дозволяє виконувати резекцію легені або пульмонектомію в поєднанні з білатеральною лімфодисекцією та коронарне шунтування при багатосудинних ураженнях на працюючому серці.

В усіх випадках нашого клінічного дослідження в післяопераційному періоді приступів стенокардії та проявів дихальної недостатності не було відмічено. Після­операційні ускладнення вчасно усувались та не призводили до летальних випадків. П'ятирічне виживання після операції склало 72,5 %.

Висновки

Рішення про виконання одномоментного хірургічного лікування хворих з поєднаною хірургічною патологією рака легень та ішемічної хвороби серця прий­мається індивідуально в кожному окремому клінічному випадку з урахуванням всіх взаємно обтяжуючих факторів з боку серцево-легеневої системи.

Оптимальним доступом для виконання резекції легені або пульмонектомії з білатеральною лімфодисекцією при багатосудинних ураженнях є серединна поз­довжня стернотомія.

Одноетапне лікування хворих з поєднаною хірургічною патологією рака легень та ішемічної хвороби серця дозволило поліпшити результати радикальної хірургічної корекції раку легень за рахунок покращення кровопостачання міокарда та скоротити строки перебування хворих в стаціонарі.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

дивосил-високийСиноніми: Девясільнік, дивосил, дикий соняшник, тваринна трава, луговий аман, майник, оман.Дія:...
бадан-товстолистийСиноніми: Монгольська чай, чагірь.Дія: Кровоспинний, в'яжучий, антисептичний, протизапальний,...
аїр-болотнийСиноніми: Аірний корінь, гаир, ірний корінь, Калмусом, татарське зілля, явер.Дія: Апетитне,...