Достовірний факт

Сила, необхідна для стиснення тенісного м'ячика, приблизно дорівнює силі, яку наше серце використовує для постійної циркуляції крові.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН ЯЄЧОК ПІСЛЯ ПАХВИННОЇ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ

Шкварковський І. В., Москалюк О. П., Гребенюк В. І.

Буковинський державний медичний університет

Щорічно в Європі виконується більше мільйона операцій при пахвинних гри­жах, при яких більше 2/3 — з використанням сітчастих імплантатів. Більшість досліджень у герніології присвячене вивченню надійності того або іншого способу операції — зменшенню кількості рецидивів. Однак, деякими дослідниками встанов­лено, що в 45—59% випадків пахвинна алогерніопластика призводить до достовір­ного зниження сперматогенної і гормональної функцій яєчка. Крім небезпеки ре­цидиву операції грижесічення мають ряд інших ускладнень, зокрема, порушення кровообігу в яєчку.

Мета дослідження. Проаналізувати показники доплерограм судин яєчок після пахвинної алогерніопластики з метою оцінки збереження кровопостачання яєчка.

На базі хірургічного відділення № 1 лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівці прооперовано 65 хворих згідно із запропонованою методикою (патент України на корисну модель № 81728), що становили основну групу. До контрольної групи ввійшли 63 хворих, яким було виконано пластику пахвинних гриж за мето­дом I. L. Lichtenstein. Проводили вивчення середньої лінійної швидкості кровотоку (СЛШК) та коефіцієнта резистентності (КР).

Отримані дані на стороні грижі до операції показують суттєве достовірне зни­ження показників швидкості кровотоку в обох групах хворих, при чому міжгрупові відмінності відсутні. Поряд зі зниженням показників швидкості кровотоку варто відмітити достовірне (p<0,05) підвищення показника КР: 0,73 ± 0,018 — в кон­трольній та 0,72 ± 0,018 — в основній групі хворих, що пов'язано з тиском на струк­тури сім'яного канатика вмісту грижового мішка.

При аналізі показника СЛШК в контрольній групі спостерігається деяке його збільшення на 7 добу та 1 місяць післяопераційного періоду порівняно з даними до операції, що можна пояснити усуненням негативного впливу вмісту грижового мішка на структури сім'яного канатика після операції. Однак, навіть найкращий по­казник СЛШК — 10,5 ± 0,42 см/с, що відмічені через 1 місяць після операції був до­стовірно (p<0,05) меншими від такого же показника здорової сторони та не відрізнявся (p>0,05) від відповідного показника до операції. В хворих групи контро­лю на 3 місяці спостереження відмічено зменшення СЛШК, що залишається на та­кому ж рівні через рік після операції, що можна пояснити втягненням структур сім'яного канатика в сполучнотканинний рубець навколо сітчастого імплантата. Да­не твердження також доводять зміни показника КР в хворих групи контролю, що зменшується на 7 добу та 1 місяць після операції, але знову збільшується до доопераційного рівня на 3 місяці спостереження — 0,73±0,019, коли формується сполуч­нотканинний рубець навколо імплантата.

При вивченні даних доплерограм в хворих основної групи відбувається посту­пове підвищення показників кровотоку в усіх термінах спостереження. При чому вже через 1 місяць після операції показник СЛШК (10,9±0,43 см/с) є достовірно (p<0,05) вищими відповідного доопераційного показника. На 3—ому місяці в ос­новній групи відмічено вирівнювання СЛШК (11,3±0,4б см/с) після операції між здоровою та оперованою стороною. При аналізі показника КР в осіб основної гру­пи відмічено поступове зменшення даного показника в післяопераційному періоді, що вже на 3—ому місяці спостереження (0,67±0,017) стає достовірно меншим (p<0,05) за доопераційний та достовірно не відрізняється (p>0,05) від показника здорової сторони.

Порівнюючи міжгрупові показники кровотоку варто відмітити достовірно вищі (p<0,05) показники СЛШК на 3—ому місяці та через 1 рік після операції. Натомість КР був вірогідно (p<0,05) меншим в хворих основної групи на 3—ому місяці та че­рез 1 рік після операції.

Отримані дані по вивченню кровотоку в хворих після пахвинної герніопластики свідчать про те, що при розмежуванні імплантата та сім'яного канатика відбу­вається достовірне відновлення кровотоку яєчка вже на 3 місяці спостереження.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
горобина-звичайнаДія: вітамінне, проносне, сечогінний, протизапальний, кровоспинний, застосовується при авітамінозах,...
ехінацея-пурпурнаДія: знеболювальну, антисептичну, ранозагоювальну. застосовується при інфекційних захворюваннях,...