Достовірний факт

4 км/год – середня швидкість ходьби людину.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОПЛЕРОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН ЯЄЧОК ПІСЛЯ ПАХВИННОЇ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ

Шкварковський І. В., Москалюк О. П., Гребенюк В. І.

Буковинський державний медичний університет

Щорічно в Європі виконується більше мільйона операцій при пахвинних гри­жах, при яких більше 2/3 — з використанням сітчастих імплантатів. Більшість досліджень у герніології присвячене вивченню надійності того або іншого способу операції — зменшенню кількості рецидивів. Однак, деякими дослідниками встанов­лено, що в 45—59% випадків пахвинна алогерніопластика призводить до достовір­ного зниження сперматогенної і гормональної функцій яєчка. Крім небезпеки ре­цидиву операції грижесічення мають ряд інших ускладнень, зокрема, порушення кровообігу в яєчку.

Мета дослідження. Проаналізувати показники доплерограм судин яєчок після пахвинної алогерніопластики з метою оцінки збереження кровопостачання яєчка.

На базі хірургічного відділення № 1 лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівці прооперовано 65 хворих згідно із запропонованою методикою (патент України на корисну модель № 81728), що становили основну групу. До контрольної групи ввійшли 63 хворих, яким було виконано пластику пахвинних гриж за мето­дом I. L. Lichtenstein. Проводили вивчення середньої лінійної швидкості кровотоку (СЛШК) та коефіцієнта резистентності (КР).

Отримані дані на стороні грижі до операції показують суттєве достовірне зни­ження показників швидкості кровотоку в обох групах хворих, при чому міжгрупові відмінності відсутні. Поряд зі зниженням показників швидкості кровотоку варто відмітити достовірне (p<0,05) підвищення показника КР: 0,73 ± 0,018 — в кон­трольній та 0,72 ± 0,018 — в основній групі хворих, що пов'язано з тиском на струк­тури сім'яного канатика вмісту грижового мішка.

При аналізі показника СЛШК в контрольній групі спостерігається деяке його збільшення на 7 добу та 1 місяць післяопераційного періоду порівняно з даними до операції, що можна пояснити усуненням негативного впливу вмісту грижового мішка на структури сім'яного канатика після операції. Однак, навіть найкращий по­казник СЛШК — 10,5 ± 0,42 см/с, що відмічені через 1 місяць після операції був до­стовірно (p<0,05) меншими від такого же показника здорової сторони та не відрізнявся (p>0,05) від відповідного показника до операції. В хворих групи контро­лю на 3 місяці спостереження відмічено зменшення СЛШК, що залишається на та­кому ж рівні через рік після операції, що можна пояснити втягненням структур сім'яного канатика в сполучнотканинний рубець навколо сітчастого імплантата. Да­не твердження також доводять зміни показника КР в хворих групи контролю, що зменшується на 7 добу та 1 місяць після операції, але знову збільшується до доопераційного рівня на 3 місяці спостереження — 0,73±0,019, коли формується сполуч­нотканинний рубець навколо імплантата.

При вивченні даних доплерограм в хворих основної групи відбувається посту­пове підвищення показників кровотоку в усіх термінах спостереження. При чому вже через 1 місяць після операції показник СЛШК (10,9±0,43 см/с) є достовірно (p<0,05) вищими відповідного доопераційного показника. На 3—ому місяці в ос­новній групи відмічено вирівнювання СЛШК (11,3±0,4б см/с) після операції між здоровою та оперованою стороною. При аналізі показника КР в осіб основної гру­пи відмічено поступове зменшення даного показника в післяопераційному періоді, що вже на 3—ому місяці спостереження (0,67±0,017) стає достовірно меншим (p<0,05) за доопераційний та достовірно не відрізняється (p>0,05) від показника здорової сторони.

Порівнюючи міжгрупові показники кровотоку варто відмітити достовірно вищі (p<0,05) показники СЛШК на 3—ому місяці та через 1 рік після операції. Натомість КР був вірогідно (p<0,05) меншим в хворих основної групи на 3—ому місяці та че­рез 1 рік після операції.

Отримані дані по вивченню кровотоку в хворих після пахвинної герніопластики свідчать про те, що при розмежуванні імплантата та сім'яного канатика відбу­вається достовірне відновлення кровотоку яєчка вже на 3 місяці спостереження.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

гнойовик-сірийВживання: Роботами чеських авторів, зокрема Душанека в 1955 р встановлено, що гриб гнойовик сірий,...
блекота-чорнаОпис: рослина, висотою 30-70см, з розгалуженим, густо покритим дрібними волосками, трохи липким стеблом....
nasturtsiya   Ботанічна характеристика настурції Настурція представляє собою багаторічна рослина (для...