Достовірний факт

У США щорічно в 30 випадках хірурги роблять операційний розріз пацієнтам не з тієї сторони.

ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ "НЕІНВАЗИВНОЇ" БІОПСІЇ У ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ

Швадчин І. О., Гомоляко І. В., Янченко В. І., Григорова І. В., Клочкова Н. Є., Дубович Т. О.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова
НАМН України, м. Київ

Поліорганна дисфункція/недостатність (ПОН) є одним із важливих факторів розвитку післяопераційних ускладень і летальності. Морфофункціональний стан печінки є однією із суттєвих складових ПОН, причому за наявності складної хірургічної патології ушкодження печінки може бути виявлено вже до операції. Од­нак, такі ушкодження не завжди можуть бути діагностовані своєчасно, оскільки по­рушення структури печінки певний час не супроводжується відхиленням лабора­торних показників від норми. Виявлення патологічних змін в печінці за допомогою пункційної біопсії є неможливим, оскільки остання потребує певних показань для виконання (гепатити В та С, локальні ураження печінки) і є досить небезпечним методом діагностики. Метою даного дослідження було встановлення нових зако­номірностей в клініко—морфологічних характеристиках печінки та розробка неінвазивного методу визначення гістологічної активності дистрофічно—запаль­них процесів в печінці і ступеня фіброзу у хірургічних хворих.

В НІХТ ім. О. О. Шалімова розроблений власний метод непрямої оцінки стану печінки на основі так званої "неінвазивної" біопсії, який дозволяє при мінімальних затратах матеріалів і робочого часу визначити морфофункціональний стан печінки і зробити прогноз щодо можливого впливу виявлених змін на перебіг післяопе­раційного періоду. Перевагою запропонованого методу (на відміну від більшості існуючих неінвазивних лабораторних методів діагностики активності запального процесу печінки та вираженості фіброзу (FibrospectII; Fibrometer, Zengtest, MDAtest, Fornstest, Fibroindex, FibroTest, AktiTest, FibroLiv, AktiLiv)) є використання при розрахунках найбільш простих і доступних лабораторних критеріїв, а саме загаль­ний аналіз крові з лейкоцитарною формулою та біохімічні показники крові. При морфологічному дослідженні печінки індекс гістологічної активності (ІГА) оціню­вали за шкалою Кноделя і співавт. (1981) у власній модифікації, а ступінь фіброзу (F) за шкалою METAVIR(1994). Розрахунки лабораторних аналізів відносно шкали Кноделя обумовлені тим, що на відміну від некротичних, запальних і фіброзних змін, білково—гідропічна дистрофія є постійним і вираженим елементом морфо­логічної картини і, відповідно, має бути врахована при оцінці уражень печінки. В результаті проведеного аналізу були визначені найбільш інформативні критерії, покладені в основу розрахунків. При співставленні морфологічних і лабораторних даних для статистичної обробки використовували непараметричні методи (ANOVAKruskalWallis, U—критерій MannWhitney, рангову кореляцію Spearman, точний критерій Фішера та інш).

При неінвазивному визначенні морфологічних змін в печінці враховували три­валість хвороби, кількість загального білку, альбуміну, АлАТу, еритроцитів, гемо­глобіну, лімфоцитів, ГГТ, моноцитів, креатиніну, калію (К), сегментоядерних та паличкоядерних лейкоцитів, еозинофілів, протромбіновий індекс з введенням ко­ефіцієнту регресії для кожного показника. Оцінка отриманих результатів для ІГА проводилась відповідно до шкали Кноделя: 1—3 бали — мінімальний ступінь актив­ності; 4—8 балів — низький; 9—12 балів — помірний; 3—18 балів — високий. Вираженість фіброзу (F) оцінювали за шкалою METAVIR: F0—фіброз відсутній; F1 — фіброз портальних трактів; F2— портальний фіброз з окремими порто—портальними септами; F3— множинні септи (порто—портальні, порто—центральні і септальні зв'зки); F4 — цироз печінки.

Перевірка робочої гіпотези була проведена ретроспективно у хворих на гострий панкреатит, ожиріння та при трансплантаціях нирок. Встановлена доцільність ви­користання запропонованого методу для оцінки стану хворого перед хірургічним втручанням з метою прогнозування можливих ускладнень.

Розроблений метод дозволяє без використання пункційної біопсії визначити морфофункціональний стан печінки до початку лікування, а також забезпечити ефективний моніторинг хворих в процесі лікування.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...