Достовірний факт

Людина моргає в середньому близько 10 000 разів у добу.

РЕЗУЛЬТАТИ ЕНДОВІДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ДОБРОЯКІСНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СТРАВОХОДУ

Усенко О. Ю., Тивончук О. С., Лаврик А. С., Дмитренко О. П., Згонник А. Ю.

Національний інститут хірургії та трансплантології" імені О. О. Шалімова

НАМН України, Київ

Ахалазія кардії (АК) та грижа стравохідного отвору діафрагми (ГСОД) відносять­ся до найбільш розповсюджених доброякісних захворювань стравоходу. Добро­якісні пухлини стравоходу зустрічаються рідко, частіше це лейоміоми. До теперіш­нього часу остаточно не вирішено питання вибору хірургічного доступу та ряд технічних моментів при виконанні операцій на стравоході. Питання профілактики виникнення ускладнень та розвитку рецидиву захворювання, незважаючи на до­сить великий досвід виконання лапароскопічних оперативних втручань на кардіоезофагеальній зоні и до теперішнього часу залишається актуальним.

Мета. Вивчення результатів хірургічного лікування хворих на доброякісні захво­рювання стравоходу.

У відділі хірургії стравоходу та реконструктивної гастроентерології НІХіТ НАМН України ім. О. О. Шалімова з 2001 по 2014 рр. лапароскопічні оперативні втручання на кардіоезофагеальній зоні були застосовані у 258 хворих. А саме: лапароскопічна езофагокардіоміотомія і фундоплікація (ЛЕКМТФ) виконана 148 пацієнтам на АК; лапароскопічна фундоплікація і круроррафія (ЛФ) 89 хворим з ГСОД, лапаро­скопічна енуклеація лейоміоми стравоходу — у 7 хворих, торакоскопічна дивертикулектомія епіфренального дивертикулу стравоходу — у 1 пацієнта. 13 хворим з ре­цидивами ГСОД виконані різні способи лапароскопічної рефундоплікації, серед них 8 пацієнтів, що раніше прооперовані в інших лікувальних закладах країни.

Жінок було прооперовано 147, чоловіків 111, середній вік склав 49,4±11,8 (від 18 до 73 років). ІІ тип ахалазії кардії (S—подібний стравохід) спостерігали у 7 (4,7%) хворих на АК. 68% пацієнтів з АК мали в анамнезі по два і більше курсів пневмокардіоділятаціі або введення ботулотоксину. Серед пацієнтів з ГСОД оперованих вперше діагноз аксіальна ГСОД (typeI) встановлено 38 (42,7%) пацієнтам, параезофагеальна ГСОД (typeII) — 28 (31,5%) хворим, змішана грижа з укороченням стра­воходу (typeIII) — 20 (22,5%) пацієнтам, typeIV — 3 (3,4%) пацієнтам. ЛФ по Nissenвиконана 55 пацієнтам з ГСОД, за NissenRossetti— 5, по Toupet— 23 хворим; по NissenDonahue(позавагусна) — 6 пацієнтам. Круроррафія була виконана 92%, у 5 (4,45%) хворих було використано сітчастий протез Proceed. Показами до повторних операції були: дисфагія у 3 хворих, рецидив ГЕРХ у 4 хворих, загрудинний біль у 2 хворих.

Термін спостереження склав від 1 до 13 років. Летальних випадків не було. Було 2 конверсії у хворих на АК та у 2 хворих на ГСОД. Відмінні та добрі результати після ЛЕКМТФ отримані у 144 (97,3%) пацієнтів. Спостерігались такі інтраопераційні ус­кладнення: пневмомедиастинум: у 3 (2,0%) пацієнтів, лівобічний пневмоторакс — у 1 (0,7%) хворого, перфорація слизової оболонки у 4 (2,7%) пацієнтів. Віддалені ус­кладнення: рецидив ахалазії — у 3 (2,0%) хворих, рефлюкс—езофагіт — 1 (0,7%) пацієнта.

Відмінні та добрі результати після ЛФ отримані у 84 (94,4%) пацієнтів. Інтраопе­раційні ускладнення мали місце у 10 (7 %) хворих: у 5 (6%) пневмомедіастіум, у 3 (3,4%) пневмоторакс, 1 (0,7%) хворого кровотеча з короткої судини шлунка, 1 (0,7%) хворого травматичне пошкодження печінки. У 5 (5,6%) хворих впродовж перших 6 місяців спостереження періодично з'являлась дисфагія I ступеня, але це істотно не впливало на якість життя хворих і не потребувало додаткової медичної корекції. Не­задовільні результати лікування отримані у 4 хворих: у3 (3,4%) виник рецидив ГСОД. У 2 (2,2%) хворих через 1 та 2 роки після антирефлюксного оперативного лікуван­ня посилились прояви стравоходу Барретта. При рецидивах ГСОД: 4 хворим, що раніше виконано парціальну фундоплікацію проведено лапароскопічну повна рефундоплікацію; решті 9 хворим була виконана лапароскопічна крурорафія рефундоплікація за Ніссеном.

Прецизійність лапароскопічного доступу дозволяє отримати відмінні та добрі результати більш ніж у 93 % пацієнтів у віддаленому періоді. Лапароскопічні міотомія і фундоплікація — є операціями вибору в хірургічному лікуванні хворих на ахалазію кардії та грижу стравохідного отвору діафрагми.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

гнойовик-сірийВживання: Роботами чеських авторів, зокрема Душанека в 1955 р встановлено, що гриб гнойовик сірий,...
блекота-чорнаОпис: рослина, висотою 30-70см, з розгалуженим, густо покритим дрібними волосками, трохи липким стеблом....
nasturtsiya   Ботанічна характеристика настурції Настурція представляє собою багаторічна рослина (для...