Достовірний факт

Фосфору в людському тілі вистачить на 2200 сірників.

НОВІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ

Тарабанчук В. В.

Буковинський державний медичний університет

Специфічність та чутливість існуючих лабораторно-інструментальних методів діагностики гострого панкреатиту, у більшості випадків, не перевищує 70-80%, що обумовлено розмаїттям етіологічних чинників, змінами клінічних проявів під впли­вом різних факторів, відсутністю чітких специфічних лабораторних та інструмен­тальних діагностичних критеріїв. Недостатньо висока інформативність методів діагностики затрудняє проведення цілеспрямованої терапії гострого панкреатиту на ранніх стадіях його перебігу, що негативно віддзеркалюється на результатах ліку­вання таких хворих.

У зв'язку з цим, одним з основних резервів поліпшення результатів лікування гострого панкреатиту є розробка нових способів ранньої специфічної високоінформативної його діагностики.

Мета дослідження. Вивчити особливості змін спектрофотометричних властиво­стей плазми венозної крові у хворих на різні форми гострого панкератиту, оцінити їх діагностичну інформативність.

У дослідженні прийняло участь 99 осіб, яких розділяли на 4 групи. Першу групу склали 30 здорових донорів. Другу та третю групи склали 19 хворих на гострий апендицит та 17 хворих на гострий калькульозний холецистит відповідно. До чет­вертої групи ввійшло 33 хворих на набрякову форму гострого панкреатиту. Окрім обов'язкового комплексу обстежень у всіх хворих проводили дослідження спектрів поглинання плазми венозної крові.

Встановлено, що максимальне значення оптичної густини плазми у здорових донорів спостерігалось на довжині хвилі X = 280 нм. Величина спектру поглинання плазми венозної крові у даній групі при довжині хвилі X = 280 нм складала всередньому 0,57 од. і була вірогідно вищою (Р<0,05), ніж на інших довжинах хвиль. Ана­логічну закономірність зміни спектрів поглинання венозної крові на різних довжи­нах хвилі виявлено при обстежені хворих на гострий апендицит, гострий холецис­тит і гострий панкреатит. Максимальне значення оптичної густини у вказаних гру­пах, як і у здорових донорів, відмічалось також на довжині хвилі X = 280 нм. Врахо­вуючи виявлену загальну закономірність зміни спектрів поглинання на різних до­вжинах хвилі у різних групах нами зроблено висновок, що з діагностичною метою найбільш доцільним є визначення оптичної густини плазми венозної крові на до­вжині хвилі X = 280 нм, оскільки зміни вказаного показника на вказаній довжині хвилі є найбільш чутливими.

При подальшому детальному вивченні особливостей змін оптичних властивос­тей плазми венозної крові на довжині хвилі X = 280 нм виявлено, що при наявності запального процесу в черевній порожнині спектр поглинання складає більше, ніж

0,58 од. Зокрема, у другій, третій та четвертій групі величини оптичної густини плаз­ми венозної крові всередньому досягали 0,59, 0,61 та 0,64 од відповідно. При цьому, величини вказаних показників вірогідно відрізнялись (Р<0,05) від такої у здорових донорів.

З метою визначення специфічності змін оптичної густини плазми крові у хво­рих на набрякові форми панкреатиту нами окремо проведено порівняльний аналіз величин спектрів поглинання між хворими другої, третьої та четвертої груп. У ре­зультаті такого аналізу встановлено, що величина спектру поглинання плазми ве­нозної крові у хворих на гострий панкреатит всередньому складала 0,64 од і була вірогідно вищою (Р<0,05), ніж у хворих на гострий апендицит та гострий холецис­тит 0,59 та 0,61 од відповідно.

Висновки

При оцінці можливості використання даного методу для діагностики гострого панкреатиту встановлено, що його діагностична чутливість складає 84,6%, діагнос­тична специфічність — 71,4%, діагностична точність — 81,8%, діагностична ефек­тивність — 78,0%. Такі показники свідчать про доцільність та ефективність застосу­вання визначення величини спектру поглинання плазми венозної крові при до­вжині хвилі X = 280 нм, як методу діагностики гострого набрякового панкреатиту.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...