Достовірний факт

Строк життя вії – 5 тижнів.

РЕЗУЛЬТАТИ МУЛЬТИВІСЦЕРАЛЬНИХ РЕЗЕКЦІЙ МІСЦЕВО-ПОШИРЕНОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ

Суходоля А. І., Керничний В. В., Бриндіков Л. М., Балицький В. В.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Хмельницький обласний онкологічний диспансер, Хмельницька обласна лікарня

Радикальна операція з приводу колоректального раку це повне видалення ураже­ної кишки та органів в які відбулася інвазія пухлини. При місцево—поширеному колорекгальному раку з адгезією до сусідніх органів стандартні хірургічні втручання часто перетворюються на мультивісцеральні резекції.

Мета. Метою даного дослідження було вивчення значення мультивісцеральних резекцій при первинному місцево—поширеному колоректальному раку та фактори, які впливають на їх результат.

Нами ретроспективно досліджено результати 285 мультивісцеральних резекцій, що виконані хворим з місцево—поширеним колоректальним раком у відділені про­ктології Хмельницької обласної лікарні та хірургічному відділенні Хмельницького обласного онкологічного диспансеру в період з 2004 по 2009 роки. Всі випадки бу­ли морфологічно верифіковані, представлені аденокарциноми різного ступеня морфологічної диференціації (G1 G3). Середній вік хворих становив 58,7 років. Мультивісцеральною резекцією вважалось видалення ураженого пухлиною відділу товстого кишківника та одночасно в доповнення з резекцією, або видаленням ще одного органу (або органів) в який відбулася пухлинна інвазія. Мільтивісцеральні резекції планувались до операції лише в невеликої частини хворих, а рішення про розширення об'єму операції і виконання резекції чи видалення контактуючих з пух­линою органів і структур приймалось під час операції. Проаналізовано післяопе­раційні ускладнення, наявність локорегіонарних рецидивів і віддалених метастазів та проведено оцінку п'ятирічного виживання.

При виконанні мультивісцеральних резекцій найчастіше доводилось виконува­ти резекцію "одним блоком" частини тонкого кишківника у 98 хворих (34,3%), ор­ганів сечостатевої системи у 75 хворих (26,3%) та передньої черевної стінки у 50 хворих (17,5%). Резекція в об'ємі R0 була досягнута у 90,1%. Медіана інтраопераційної крововтрати склала 700 мл для раку ободової кишки і 1400 мл для раку пря­мої кишки (р>0,02). 206 (72.2%) пацієнтам доводилось проводити переливання ком­понентів крові. В цілому післяопераційні ускладнення виникли у 27,7%, а післяопе­раційна летальність склала 3,8%. Причинами смерті були септичні ускладнення у 4— х хворих, гостра серцево—судинна недостатності — 4 пацієнти, гостра ниркова і поліорганна недостатність — 2 пацієнти, гостра двобічна пневмонія, дихальна не­достатність — 1 пацієнт. Показник п'ятирічного виживання у пацієнтів з резекцією в об'ємі R0 становив 78,2%. Показники загального виживання пацієнтів, яким вико­нано резекцію в об'ємі R1 або R2 були достовірно нижчими та не досягали п'яти­річного виживання. Виникнення локорегіонарних рецидивів становило 7,7%, а ви­никнення метахронних віддалених метастазів у 26,6%.

Значним прогностичним фактором у розвитку локорегіонарних рецидивів в пацієнтів з місцево—поширеним колоректальним раком була наявність лімфогенних метастазів.

Високий відсоток резекцій в об'ємі R0 досягається за рахунок мультивісцераль­них операцій, що виправдовує їх проведення у хворих з місцево—поширеним колоректальним раком і в той час вимагає високої фахової підготовки хірургів, які опе­рують дану категорію пацієнтів. Кількість органів, які підлягають резекції не має бу­ти протипоказом до мультивісцеральної операції, так як в нашому дослідженні да­ний стан був пов'язаний із хорошим прогнозом.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...