Достовірний факт

85% чоловіків у віці від 18 до 34 років не подобаються жінки із силіконовими грудьми.

ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ КАРЦИНОМАТОЗУ ОЧЕРЕВИНИ ПРИ РАКУ ТОВСТОЇ КИШКИ

Ревура А. П., Фецич Т. Г.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Колоректальний рак (КРР) є однією з найпоширеніших нозологічних форм ра­ку в Європі та займає друге місце в структурі онкологічної захворюваності серед чо­ловіків і третє місце серед жінок в Україні. Він складає 52% всіх пухлин травного тракту в Європі та 45% — в Україні.

У 3—7% хворих на КРР діагностують імплантаційні метастази в очеревину. Про­гноз для таких пацієнтів є несприятливим, а тривалість життя зазвичай не переви­щує 6 місяців. Впродовж багатьох років карциноматоз очеревини (КО) вважався та­ким видом прогресування раку, при якому надавалась лише паліативна допомога. Проте, із впровадженням та удосконаленням методів лікування КО, його рання діаг­ностика набула важливого значення для відбору пацієнтів, лікування яких буде ефективним та призведе до значного продовження тривалості життя.

Вихідна ідея наукової роботи полягає в тому, що для вчасного виявлення КО не­обхідним є вивчення клініко—морфологічних особливостей КРР і розгляд їх як по­тенційних чинників ризику розвитку такого виду прогресування хвороби.

Мета. Виявити та дослідити чинники ризику розвитку КО при раку товстої киш­ки.

Проведено ретроспективне дослідження 21 клінічного випадку захворювання на рак товстої кишки із метахронними імплантаційними метастазами у пацієнтів, що проходили лікування у Львівському державному онкологічному центрі. Контрольну групу склав 21 хворий на КРР, в якого після хірургічного чи комбінованого лікуван­ня не було виявлено КО протягом всього періоду спостереження. Вивчено медичні карти стаціонарного хворого, медичні карти амбулаторного хворого і для подаль­шого аналізу зібрано дані про вік, стать пацієнтів і ряд клініко—морфологічних особливостей захворювання: локалізація пухлини, глибина її інвазії, гістологічна структура, ступінь диференціації, ураження окружності кишки, стан реґіонарних лімфовузлів. Статистичну достовірність відносного ризику (ВР) розвитку КО визна­чали за допомогою точного тесту Фішера та х2 критерію.

У дослідній групі було 8 чоловіків та 13 жінок із середнім віком 57,9 років. КО розвинувся в них в середньому через 22,9 міс після первинного лікування раку тов­стої кишки. Стать і вік пацієнтів, локалізація пухлини в різних відділах товстої киш­ки, глибина її інвазії та ураження лімфатичних вузлів не становили впливу на ризик розвитку КО.

Виявлено статистично достовірну залежність (p<0,05) між розвитком імплантаційних метастазів в очеревину та наступними факторами:

—   циркулярне ураження стінки товстої кишки (ВР = 2,40),

—   гістологічна структура — муцинозна аденокарцинома (ВР = 2,11),

—   помірний та низький ступені диференціації пухлини (ВР = 3,37).

Інтраперитонеальне прогресування є одним із типових видів рецидиву захворю­вання у пацієнтів з раком товстої кишки, що виникає внаслідок субклінічної ди­семінації по очеревині на момент первинного лікування. Виявлення вище наведе­них факторів ризику свідчить про більшу схильність хворих до інтраперитонеального прогресування та дозволить проводити диспансерне спостереження, спрямо­ване на раннє виявлення в них КО.

Виявлені фактори ризику є важливими для ранньої діагностики імплантаційних метастазів в очеревину при КРР та своєчасного лікування, що, в свою чергу, призве­де до покращення прогнозу для таких пацієнтів.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

в-яз-рівниннийДія: Сечогінний, в'яжучий, «кровоочисний», кровоспинну, знеболюючу, протизапальну, ранозагоювальну,...
звіробій-продірявленийДія: апетитне, що покращує травлення, сечогінну, жовчогінну, в'яжучу, кровоспинну, протизапальну,...
chistets Чистець належить до роду багаторічних чи однорічних трав сімейства ясноткових. Його висота...