Достовірний факт

Самий дрібний капіляр в організмі людини приблизно в 10 разів тонше волосся.

ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ КАРЦИНОМАТОЗУ ОЧЕРЕВИНИ ПРИ РАКУ ТОВСТОЇ КИШКИ

Ревура А. П., Фецич Т. Г.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Колоректальний рак (КРР) є однією з найпоширеніших нозологічних форм ра­ку в Європі та займає друге місце в структурі онкологічної захворюваності серед чо­ловіків і третє місце серед жінок в Україні. Він складає 52% всіх пухлин травного тракту в Європі та 45% — в Україні.

У 3—7% хворих на КРР діагностують імплантаційні метастази в очеревину. Про­гноз для таких пацієнтів є несприятливим, а тривалість життя зазвичай не переви­щує 6 місяців. Впродовж багатьох років карциноматоз очеревини (КО) вважався та­ким видом прогресування раку, при якому надавалась лише паліативна допомога. Проте, із впровадженням та удосконаленням методів лікування КО, його рання діаг­ностика набула важливого значення для відбору пацієнтів, лікування яких буде ефективним та призведе до значного продовження тривалості життя.

Вихідна ідея наукової роботи полягає в тому, що для вчасного виявлення КО не­обхідним є вивчення клініко—морфологічних особливостей КРР і розгляд їх як по­тенційних чинників ризику розвитку такого виду прогресування хвороби.

Мета. Виявити та дослідити чинники ризику розвитку КО при раку товстої киш­ки.

Проведено ретроспективне дослідження 21 клінічного випадку захворювання на рак товстої кишки із метахронними імплантаційними метастазами у пацієнтів, що проходили лікування у Львівському державному онкологічному центрі. Контрольну групу склав 21 хворий на КРР, в якого після хірургічного чи комбінованого лікуван­ня не було виявлено КО протягом всього періоду спостереження. Вивчено медичні карти стаціонарного хворого, медичні карти амбулаторного хворого і для подаль­шого аналізу зібрано дані про вік, стать пацієнтів і ряд клініко—морфологічних особливостей захворювання: локалізація пухлини, глибина її інвазії, гістологічна структура, ступінь диференціації, ураження окружності кишки, стан реґіонарних лімфовузлів. Статистичну достовірність відносного ризику (ВР) розвитку КО визна­чали за допомогою точного тесту Фішера та х2 критерію.

У дослідній групі було 8 чоловіків та 13 жінок із середнім віком 57,9 років. КО розвинувся в них в середньому через 22,9 міс після первинного лікування раку тов­стої кишки. Стать і вік пацієнтів, локалізація пухлини в різних відділах товстої киш­ки, глибина її інвазії та ураження лімфатичних вузлів не становили впливу на ризик розвитку КО.

Виявлено статистично достовірну залежність (p<0,05) між розвитком імплантаційних метастазів в очеревину та наступними факторами:

—   циркулярне ураження стінки товстої кишки (ВР = 2,40),

—   гістологічна структура — муцинозна аденокарцинома (ВР = 2,11),

—   помірний та низький ступені диференціації пухлини (ВР = 3,37).

Інтраперитонеальне прогресування є одним із типових видів рецидиву захворю­вання у пацієнтів з раком товстої кишки, що виникає внаслідок субклінічної ди­семінації по очеревині на момент первинного лікування. Виявлення вище наведе­них факторів ризику свідчить про більшу схильність хворих до інтраперитонеального прогресування та дозволить проводити диспансерне спостереження, спрямо­ване на раннє виявлення в них КО.

Виявлені фактори ризику є важливими для ранньої діагностики імплантаційних метастазів в очеревину при КРР та своєчасного лікування, що, в свою чергу, призве­де до покращення прогнозу для таких пацієнтів.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...