Достовірний факт

Зображення, яке передає людське око, перевернене «догори ногами».

НОВА СТРАТЕГІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПЕРИТОНІТ

Полянський І. Ю., Андрієць В. В.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Найактуальнішою проблемою в абдомінальній хірургії є підвищення ефектив­ності лікування хворих на гострий перитоніт. Не дивлячись на застосування найсу­часніших антибактеріальних препаратів, летальність при розповсюджених формах гострого перитоніту перевищує 40—85%. Зумовлено це багатьма причи—нами, одна з яких — недостатньо глибока оцінка провідних ланок патогенезу за—пального про­цесу в очеревинній порожнині, що знижує ефективність методів їх корекції та по­передження прогресування.

Мета: Підвищити ефективність лікування хворих на гострий перитоніт шляхом використання нових метолів санації очеревинної порожнини, засобів попере­дження токсемії та різнонаправленої антибактеріальної терапії.

Проведено визначення кількісних і якісних параметрів мікроорганізмів у пери—тонеальному ексудаті, нашаруваннях фібрину, товщині очеревини до та після різних методів санації очеревинної порожнини, досліджено параметри токсич— ності крові ворітної, порожнистої вен та лімфи.

Встановлено, що з перитонеального ексудату при розповсюджених формах пе— ритоніту висіваються різні асоціації анаеробних та аеробних мікроорганізмів, ви­довий та кількісний склад яких постійно змінюється в бік високо вірулентних штамів, в першу чергу, анаеробів. Етіологічно значимої концентрації (107/мл) як правило, досягають кілька штамів, однак через 12 —24 години змінюється не тільки концентрація, а й складові асоціації мікроорганізмів. Транслокація мік—роорганізмів з очеревинної порожнини проходить переважно через системи во—рітної, нижньої порожнистої вен та лімфи, при цьому вираженість мікробної забрудне­ності та токсичності цих середовищ змінюється у процесі прогресу—вання пери­тоніту. Постійна непрогнозуєма зміна етіологічного мікробного чинника запально­го процесу при перитоніті потребує застосування ефективних методів санації оче­ревинної порожнини. Проведені випробування різних мето—дів промивання оче­ревинної порожнини з використанням найрізноманітніших антисептичних роз­чинів, оброблених ультразвуком, магнітним полем для під—силення їх антимікроб­них властивостей, обробка поверхні очеревини ультра—звуком, ультрафіолетовим промінням свідчать про можливість суттєвого під—вищення мікробної елімінації (до 87%). Однак одномоментною санацією досяг—ти повної абактеріальності оче­ревинної порожнини існуючими засобами досяг—ти не вдається. Це зумовлює не­обхідність застосування лапараперцій —повторних плануємих санацій очеревин­ної порожнини, проводити які доцільно не пізніше, ніж через 48 годин. Для змен­шення травматичності оперативного втручання лапаротомну рану тимчасово доцільно закривати ситуаційними швами. У зоні найбільшого ураження очеревин­ної порожнини, а при розлитому та загальному перитоніті — у всіх відділах очере­винної порожнини розміщуємо контейнери з сорбентом, якому попередньо нада­ються антибактеріальні влас—тивості. Проведені дослідження свідчать, що 1 г сор­бенту може адсорбувати до 4,5 мл високотоксичного ексудату, що попереджує його всмоктування, зменшує вираженість токсемії, а концентрація мікроорганізмів у сор­бенті через 48 годин з часу його розміщення в очеревинній порожнині сягає 108— 109/г. Контейнери замінюють при черговій запрограмованій санації очеревинної порожнини. Ан—тибактеріальна терапія у таких хворих провинна проводитись з врахуванням не тільки мінливості мікробних збудників, а й шляхів їх розповсюд­ження. Нами розроблені методи комбінованого внутрішньовенного, ендопортального та ен—долімфатичного введення антимікробних пер апаратів, обґрунтовано їх вибір, доведена їх ефективність. Комплексне лікування хворих на розповсюджені фо—рми перитоніту повинне враховувати не тільки провідні патогенетичні механіз—ми, а й їх вираженість у конкретного хворого. Такий підхід до лікування хво— рих з розповсюдженими формами перитоніту дав можливість знизити леталь— ність до 6%.

Комплексне використання новітніх технологій, що базуються на результатах дослідження патогенезу запального процесу в очеревинній порожнині, дає мо— жливість значно покращити ефективність лікування хворих з розповсюдженим пе­ритонітом.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...