Достовірний факт

На пережовування селери витрачається більше енергії, чим можна отримати із самої селери.

ВИБІР ТЕРМІНУ РАДИКАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ ПІСЛЯ ТРАНСПАПІЛЯРНОЇ БІЛІАРНОЇ ДЕКОМПРЕСІЇ У ХВОРИХ НА ХОЛЕДОХОЛІТІАЗ, УСКЛАДНЕНИХ ОБТУРАЦІЙНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ

Ничитайло М. Ю., Дзюбановський О. І.

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМНУ, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Роль і місце транспапілярної біліарної декомпресії у хворих на холедохолітіаз, ускладнених обтураційною жовтяницею трактується багатьма вченими неодно­значно. Терміни виконання лапароскопічної холецистектомії чи холецистектомії з міні доступу на другому етапі різні: від 2—3 діб до 7—13 діб.

Мета роботи. Індивідуалізувати терміни радикальних операційних втручань з використанням лапароскопічних технологій за даними холестатичного та цитолітичного синдромів.

Обстежено 177 хворих з холедохолітіазом. У віці 20—59 років було обстежено 91 хворого (51,4%), у віці 60—74 роки—71 хворого (40,1%), у віці 75 років і старше—15 хворих (8,5%). Перша ступінь тяжкості жовтяниці за рівнем білірубіну до 100мкмоль /л була у 55, 73%, друга ступінь за рівнем білірубіну від 100 —200 мкмоль /л була у 31,42% , третя ступінь, коли рівень білірубіну — більше 200 мкмоль /л була у 12,85 % пацієнтів.

Для діагностики холедохолітіазу, ускладненого обтураційною жовтяницею, ви­конували ультрасонографію, ендоскопічну ретроградну холедохопанкреатографію, фіброгастродуоденоскопію, ендоскопічну сонографію. Біохімічні дослідження включали визначення вмісту загального білірубіну, сечовини, лужної фасфотази, аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, креатиніну перед операцією та на 1, 3, 5, 7 доби після ліквідації холестазу. Рівень маркера ушкодження печінки LFABPвизначали імуноферментним аналізатором StatFax303 за допомогою набору реактивів фірми HyCultbiotechnology(Нідерланди, 2004 рік). Обробка ре­зультатів проводилась за допомогою програмного пакету Statistica6.

Базуючись на специфічності та чутливості клінічних симптомів холедохолітіазу, були виділені наступні його форми: жовтянична, ремітуюча, асимптомна (безжовтянична) та атипова. У зв'язку з варіабельністю клінічної симптоматики була вико­нана магнітно— резонансна томографія з МРТ—холангіографією. Інформативність та чутливість даного методу складала 100%. Двохетапна хірургічна тактика розпрацьована у 86 пацієнтів. При цьому, як перший етап виконувалась мініінвазивна ендоскопічна папілосфінтеротомія з екстракцією конкрементів і, як другий етап — лапароскопічна холецистектомія. Після проведеної біліарної декомпресії у хворих з легким ступенем обтураційної жовтяниці нормалізація холестатичних показників пройшла на 4 післяопераційну добу, цитолітична активність печінки знизилась до норми на 3 добу після операції, а за даними маркера пошкодження печінки LFABP— на 4 добу. У хворих із середнім ступенем тяжкості жовтяниці після першого де­компресійного етапу показники рівня білірубіну нормалізувалися на 6 післяопе­раційну добу, рівень лужної фосфатази і рівень маркера ушкодження печінки LFABPвідновлювались на 6 добу після операції. У хворих з тяжким перебігом жовтя­ниці після проведення попередньої біліарної декомпресії рівень лужної фосфатази та білірубіну в крові знижувались до норми на 7 добу. Показники трансаміназ стабілізувалися на 5 добу. Цитолітична активність печінки за маркером ушкоджен­ня LFABPвідновлювалася на 7 добу.

Для підвищення ефективності лікування хворих на холедохолітіаз, ускладнених жовтяницею, при застосуванні двохетапної тактики при визначенні термінів вико­нання радикального операційного втручання на жовчевому міхурі слід враховувати післяопераційну динаміку показників холестатичного та цитолітичного синдромів.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...