Достовірний факт

У людей, що проводять у робочому кріслі більш 6 годин, на 68% підвищується ризик виникнення проблем із зайвою вагою.

ПОРІВНЯННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПЛАСТИКИ ГІГАНТСЬКИХ ГРИЖ СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ ПОЛЕГШЕНИМ СІТЧАСТИМ ТРАНСПЛАНТАТОМ І ПОЛЕГШЕНИМ ПОЛІТЕТРАФТОРЕТІЛЕНОВИМ ТРАНСПЛАНТАТОМ З ПЕРИФЕРИЧНИМ НІТИНОЛОВИМ КАРКАСОМ: ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОСПЕКТИВНОГО РАНДОМІЗОВ

Малиновський А. В.

Одесский національний медичний університет

При гігантських грижах стравохідного отвору діафрагми (ГСОД), які ми визна­чаємо згідно нашої класифікації як маючі площю стравохідного отвору діафрагми (ПСОД) більше 20 см2, частота рецидивів в средньому становить 25%, досягаючи 40%, навіть при використанні алопластики. Питання вибору типу сітчастого транс­плантату та методики алопластики залишається спірним, оскільки алопластка може призвести до тяжких ускладнень з боку стравоходу.

Метою даного проспективного рандомізованого дослідження є визначення, яка методика є більш ефективною та безпечною при гігантських ГСОД: двошарова пла­стика полегшеним трансплантатом, що частково розсмоктується (Ultrapro, Ethfcon) за оригінальною методикою, або новий метод ненатяжної пластики полегшеним політетрафторетіленовим трансплантатом з периферичним нітиноловим каркасом (Rebound-Hiatus, MMDI).

Сліпе проспективе рандомізоване дослідження III фази, зареєстроване у міжна­родному реєстрі Clinicaltrials.govпід № NCT01408108, було розпочато в липні 2013 р., набір пацієнтів завершено в січні 2013 р. Основні критерії включення: 1) ГСОД II і III типів, 2) ПСОД більше 20 см2 (інтраопераційний). Основні критерії виключен­ня: 1) ASA> II, 2) вік < 20 і > 80 років, 3) ІМТ < 16 і > 39 кг/м2, 4) моторні порушення стравоходу, 5) пептичні стриктури стравоходу, 6) вкорочення стравоходу (інтраопе­раційний), 7) стравохід Барретта. Всього залучено 50 хворих; 2 хворих не відпо­відали критеріям відбору, 1 хворий відмовився; рандомізовані 47 хворих на 2 групи: I група "Двошарова" (24 хворих), II група "Ненатяжна" (23 хворих). Досліджен­ня віддаленого основного результату (частота анатомічних рецидивів ГСОД та ус­кладнень з боку стравоходу) заплановане через 2 роки для кожного пацієнта. Мето­ди дослідження включали 10-бальні візуальні аналогові шкали, опитувальник якості життя та задоволеності станом GERD-HRQL, рентгенологічне дослідженням з оцінкою наявності анатомічних рецидивів та розрахунком часу пасажу болюсу контрасту по стравоходу та через стравохідно-шлункове з'єднання, ендоскопічне дослідження з оцінкою ступеню рефлюкс-езофагіту за Лос-Анджелеською кла­сифікацією, добовий внутрішньостравохідний рН-мониторінг з разрахінком індексу DeMeester, статистичний за допомогою програми Statistica10.0.

Групи за такими ознаками як вік, тендерний склад, ПСОД, розподіл за типами ГСОД та ІМТ виявилися порівнянними, що дозволяє продовжити дослідження. За пе­редопераційними суб'єктивними (симптоми, якість життя) та об'єктивними кри­теріями (розподіл за ступенями рефлюкс-езофагіту, час пасажу контрасту, індекс DeMeester) достовірних відмінностей між групами встановлено також не було, що дає можливість завершити набір пацієнтів і почати оцінку результатів у заплановані терміни. Всі нечисленні післяопераційні ускладнення були класу I за ClavienDindo(достовірних відмінностей за їх частотою між групами також не було) і не пов'язані зі порівнюваними методиками, що також дозволяє продовжити дослідження. На да­ний час серед всіх оперованих хворих анатомічних рецидивів та ускладнень з боку стравоходу виявлено не було.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
komirnik   Корисні властивості комірника У листі комірника знаходиться аскорбінова кислота, в квітках...
горець-перцевий-водяний-перецьСиноніми: Лісова гірчиця, Репніков, Чечина трава, горець водяний, гірчак перцевий, жаб'яча трава.Дія:...