Достовірний факт

Найстрашніші кофеголіки — фіни, кожний з яких споживає в рік 11,8 кг кави. Середній американець споживає 3,9 кг, англієць — 2,4 кг, росіянин — 600 г, а таєць і українець усього 400.

ОКРЕМІ ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ

Максим'юк В. В.

Буковинський державний медичний університет

Характер розвитку гострого панкреатиту та його ускладнень безпосередньо за­лежить від спроможності механізмів антиферментного захисту реалізація яких, у значній мірі, визначається генетичними факторами. Одначе, саме генетично де­терміновані предиктори захворювання є вивченими найменше. Серед останніх особлива увага приділяється трансверсіям генів катіонічного трипсиногену (PRSS1) та панкреатичного інгібітору трипсину (SPINK1), які супроводжуються розладами провідних механізмів внутрішньоацинарної інактивації трипсину. Одначе, вплив таких спадкових чинників на характер перебігу гострого панкреатиту залишається практично не вивченим.

Мета дослідження. Вивчити дистрибуції R122Hполіморфізму гена PRSS1 та N34S—поліморфізму гена SPINK1 у жителів Чернівецької області, які страждають на

ГП, та дослідити асоціативні зв'язки носійства різних генотипів з важкістю перебігу захворювання, його морфологічною формою та характером ускладнень.

У дослідженні прийняло участь 88 осіб з різними формами ГП, котрим після підписання інформованої згоди пацієнта, проводили визначення дистрибуцій RHта NS—генотипу. Серед них: 53 (60,23%) чоловіків та 35 (39,77%) жінок. Середній вік обстежених хворих склав 49,46±1,53 років. Алелі поліморфних ділянок третіх екзонів гена PRSS1 і SPINKвивчали шляхом постановки полімеразної ланцюгової ре­акції із використанням специфічних праймерів та ендонуклеаз рестрикції. Окрім генетичного аналізу, проводили комплексну оцінку клінічних і лабораторно— інструментальних змін та їх зіставлення.

При дослідженні дистрибуції генотипів R122H—поліморфізму гена PRSS1 вста­новлено, що у хворих на ГП частіше зустрічається носійство сприятливого R—алеля (RRі RHгенотипи 27,27% та 64,77%, відповідно), при меншій кількості пато­логічних НН—гомозигот (7,96% осіб). При цьому, кількість гетерозиготних носіїв мутаційного RH—генотипу — 64,77% (57) осіб вірогідно переважала кількість RRта НН—гомозигот — 27,27% (24) та 7,96% (7) осіб відповідно (р<0,05).

При дослідженні дистрибуції генотипів N34Sполіморфізму гена SPINK1 у більшості обстежених хворих на ГП виявили наявність сприятливого "дикого" Nалеля ("wildtype", Wt) — 69,32% (61) осіб, тоді як патологічний "мутантний" Sваріант ідентифікували у 30,68% (27) осіб. При цьому, гомозиготних носіїв "дикого" NN—генотипу (n34) було 42,05% (37) осіб, NS—гетерозигот (N34S) — 54,55% (48) осіб, а гомозиготних носіїв "мутантного" S—алеля (SS—генотип, 34S) — 3,40% (3) осіб.

Проведені генетичні дослідження склали основу для вивчення особливостей клінічного перебігу ГП у осіб з різними дистрибуціями RHта NS—генотипу. Вста­новлено, що у носіїв несприятливого Н—алеля R122Hполіморфізму гена PRSS1 ймовірність важкого клінічного перебігу ГП з розвитком поширеного панкреонекрозу вірогідно вища, ніж у осіб зі сприятливим RR—генотипом (55,0% осіб проти 17,9% осіб, х2=9,274, р<0,01). У осіб з мутаційними RHта HH—генотипом значно частіше виникають панкреатогенні абсцеси — (48,3% проти 21,4% осіб, х2=4,250, р<0,05) та поширений перитоніт (38,3% проти 7,15% осіб, х2=7,663, р<0,01). У носіїв S34S—поліморфізму гена SPINK1 ймовірність важкого клінічного перебігу ГП з роз­витком поширеного панкреонекрозу вірогідно вища, ніж у осіб зі сприятливими NNта NSгенотипом (100% проти 21,7% осіб, х2=5,741, р<0,05), Результати досліджень дозволяють визначити мутаційні RH—, HHта SS—генотип у якості кандидатних спадкових факторів несприятливого перебігу ГП.

Висновки

Результати дослідження дозволяють визначити мутаційні R122Hі H122Hполіморфізм гену PRSS1 та S34S—поліморфізм гену SPINK1 у якості генетично де­термінованих предикторів несприятливого перебігу гострого панкреатиту та роз­витку його ускладнень. Це обґрунтовує доцільність напрацювання нових підходів до діагностики, прогнозування перебігу та лікування гострого панкреатиту у хворих з генетично детермінованими розладами внутрішньоацинарної інактивації трипси­ну.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...