Достовірний факт

У світі щорічно 9 мільйонів людей занедужують туберкульозом.

ЛАПАРОСКОПІЧНА ОДНОПОРТОВА ХІРУРГІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

Литвиненко О. М., Лукеча І. І., Колесник А. В., Гребінь Р. М.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова
НАМН України, м. Київ

Одним з передових напрямків розвитку лапароскопічної хірургії є розробка та впровадження методик направлених на мінімізацію травматичності та досягнення ще більш вираженого косметичного ефекту. Якість життя хворого в післяопе­раційному періоді є основним критерієм оцінки успішності хірургічного втручан­ня. Відсутність післяопераційних ускладнень, тривалість лікування у стаціонарі, ко­сметичний ефект в ділянці операційної рани, раннє відновлення працездатності та активного життя, яке пацієнт вів до операції — це все дозволяє отримати однопортова лапароскопічна хірургія.

Хірургічні втручання з використанням однопортової лапароскопічної техніки отримує визнання серед хірургів, оскільки вона відповідає сучасним вимогам — мінімальна травматизація та вираженість больового синдрому, косметичний ефект.

Мета дослідження. Провести порівняльний аналіз оперативних втручань з вико­ристанням стандартної лапароскопічної техніки та однопортової лапароскопічної техніки у хворих з патологією органів черевної порожнини.

Проаналізовано 188 оперативних втручань у пацієнтів з патологією органів че­ревної порожнини та малого тазу: хронічний калькульозний холецистит—85 (45,2%), гострий апендицит—12 (6,4%), оперативні втручання при кістах ячників— 36 (19,1%), при кістах печінки—30 (16%) з яких у 16 при паразитарних, при пато­логії селезінки — 3 (1,6%), резекції селезінки — 18 (9,5%), енуклеація доброякісних пухлин брижі тонкої та товстої кишки—4 (2,1%). В залежності від застосування лапароскопічних технік хворі були поділенні на групи: 1 група—100 пацієнтів, яким виконувались оперативні втручання з використанням традиційної лапароскопічної техніки та 2 група — 88 пацієнтів з використанням однопортової лапароскопічної техніки. Всі хворі співставимі за віком та статтю. Середній вік склав 41±6,5 років, се­редній показник маси тіла (ІМТ)—30,2 кг/м2.

Традиційні лапароскопічні втручання були виконанні у 53,1% пацієнтів, однопортові лапароскопічні втручання — 46,8%. У 2,2% випадку, під час однопортової ла­пароскопічної холецистектомії, було встановлені додаткові троакари та виконано стандартну лапароскопічну холецистектомію, перехід був спричинений трудноща­ми ідентифікації елементів трикутника Кало. Конверсій не було. В 1 групі тривалість операції (хв) — 65,8 ± 0,7; крововтрата (мл) — 12 ± 3,8; тривалість знеболення в післяопераційному періоді(год)— перші 12; середня тривалість перебування в стаціонарі (доба) — 2,5 ± 0,5; Косметичний результат операції (%) — 74,5—відмінно, 26,5—добре. В 2 групі — тривалість операції (хв) — 83,0 ±1 ,3; крововтрата (мл) — 14 ± 4,5; тривалість знеболення в післяопераційному періоді перші (год) — 24; середня тривалість перебування в стаціонарі (доба) — 1,5 ± 0,3; Косметичний результат опе­рації (%) — 87,5—відмінно; 12,5—добре. Післяопераційні ускладнення не відміча­лись

Оперативні втручання з застосуванням однопортових лапароскопічних техно­логій в лікуванні патології органів черевної порожнини є безпечною і ефективною альтернативою традиційній лапароскопічній хірургії та дозволяє отримати, більш виражений косметичний ефект та зменшити час перебування в стаціонарі.