Достовірний факт

Обрізання може бути досить корисною процедурою. Воно знижує ймовірність інфікування ВІЛ при незахищеному статевому акті на 60%, тому що клітини крайньої плоті сильно вразливі вірусом.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ЗОНИ

Кобилецький М. М., Кобилецький С. М., Шевченко В. П.

Сумська обласна клінічна лікарня

В останні роки спостерігається підвищення кількості хворих, які госпіталізують­ся в хірургічні стаціонари з приводу обтураційної жовтяниці.

З 2005 по 2014 роки було виконано 438 оперативних втручань з приводу непухлинних захворювань жовчних шляхів. З них в плановому прядку прооперовано 302 (68,9%%) хворих. 136 (31,1%) пацієнтам були виконані ургентні операції.

У 262 хворих сформовані біліодигестивні анастомози (241 в плановому порядку, 21 — в ургентному). Показаннями до накладання біліодигестивних анастомозів бу­ли: наявність камінців в загальній жовчній протоці — 154 (58,7%); рубцеве звужен­ня дистального відділу загальної жовчевої протоки і великого сосочка дванадцяти­палої кишки — 53 (20,2%); індуративний панкреатит — 46 (17,5%); вклинений камінець фатерового сосочка — 4 (1,5%); гострий холецистопанкреатит — 2 (0,75%); синдром Міріци — 2 (0,75%).

У 19 випадках (7,3%) втручання було повторним. Крім цього біліодигестивні ана­стомози були накладені 176 хворим з пухлинами гепатопанкреатодуоденальної зо­ни і жовчного міхура (холецистоєюноанастомози).

Механічна жовтяниця спостерігалась практично у всіх оперованих, у 56% хво­рих відмічена тяжка супутня патологія, у 29,3% — явища холангіту, в 16,4% спос­терігались явища печінкової недостатності, у 12% хворих — циротичні зміни печінки, в 2,2% — холестатичний гепатит. У 2,9% — мали місце поєднання з виразко­вою хворобою шлунка або дванадцятипалої кишки, де у 1 — з декомпенсованим сте­нозом. У 8% спостерігались абсцеси зони жовчевого міхура і черевної порожнини.

Всім хворим з моменту госпіталізації проводили інтенсивну терапію, направле­ну на корекцію порушень функції печінки і супутньої патології, одночасним вико­нанням діагностичних досліджень для уточнення етіології захворювання: ультра­звукове дослідження органів черевної порожнини, фіброезофагогастродуоденоскопію, лапароскопію, спіральну комп'ютерну томографію.

Після попередньої підготовки виконувалось оперативне втручання, обрання ме­тодики якого залежало від патології, стану хворого і визначалось індивідуально.

Пацієнтам були виконані наступні оперативні втручання: холедоходуоденостомія — 312 (по Юрашу — 293, по Флеркену — 15, по Фінстереру — 4 (у 28 хворих операція була доповнена зовнішнім дренуванням); гепатікодуоденостомія — 15; холедохоєюностомія — 26; холецистоєюностомія з ентеро—ентеро анастомозом і за­глушкою по А. А. Шалімову — 85. Летальність в цій групі склала 1,9%.

При пухлинних захворюваннях гепатопанкреатодуоденальної зони виконува­лись холецисто— і холедохо—ентероанастомози. Летальність склала 10,6%.

Проводячи аналіз результатів оперативних втручань, спрямованих на відведен­ня жовчі, особливо в групі хворих з механічним стазом жовчі, чітке дотримання ме­тодики формування біліодигестивного анастомозу є ефективним засобом опера­тивного лікування. Оптимальним і радикальним методом біліодигестивних анастомозів вважаємо холедоходуоденостомію. Ефективність холедоходуоденостомії підтверджується задовільними віддаленими результатами лікування, адекватною трудовою і соціальною реабілітацією.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

khmil-zvichajnij Хміль є багаторічним рослиною, мають і довге повзуче кореневище. Стебло у рослини в’юнкі, на...
золототисячник-звичайний-центавраДія: апетитне, антибактеріальну, тонізуючу, сечогінну, має антиоксидантну активність. Опис: Невелике...
жостір-проноснийСиноніми: Жостер, Проскуріна, крушина голкова, черноягоднік.Дія: Протипухлинну, проносний засіб,...