Достовірний факт

Жіноча шия більш рухлива, тому, коли жінку вітають, вона, як правило, повертає голову. Чоловік зазвичай повертається все тіло

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ЗОНИ

Кобилецький М. М., Кобилецький С. М., Шевченко В. П.

Сумська обласна клінічна лікарня

В останні роки спостерігається підвищення кількості хворих, які госпіталізують­ся в хірургічні стаціонари з приводу обтураційної жовтяниці.

З 2005 по 2014 роки було виконано 438 оперативних втручань з приводу непухлинних захворювань жовчних шляхів. З них в плановому прядку прооперовано 302 (68,9%%) хворих. 136 (31,1%) пацієнтам були виконані ургентні операції.

У 262 хворих сформовані біліодигестивні анастомози (241 в плановому порядку, 21 — в ургентному). Показаннями до накладання біліодигестивних анастомозів бу­ли: наявність камінців в загальній жовчній протоці — 154 (58,7%); рубцеве звужен­ня дистального відділу загальної жовчевої протоки і великого сосочка дванадцяти­палої кишки — 53 (20,2%); індуративний панкреатит — 46 (17,5%); вклинений камінець фатерового сосочка — 4 (1,5%); гострий холецистопанкреатит — 2 (0,75%); синдром Міріци — 2 (0,75%).

У 19 випадках (7,3%) втручання було повторним. Крім цього біліодигестивні ана­стомози були накладені 176 хворим з пухлинами гепатопанкреатодуоденальної зо­ни і жовчного міхура (холецистоєюноанастомози).

Механічна жовтяниця спостерігалась практично у всіх оперованих, у 56% хво­рих відмічена тяжка супутня патологія, у 29,3% — явища холангіту, в 16,4% спос­терігались явища печінкової недостатності, у 12% хворих — циротичні зміни печінки, в 2,2% — холестатичний гепатит. У 2,9% — мали місце поєднання з виразко­вою хворобою шлунка або дванадцятипалої кишки, де у 1 — з декомпенсованим сте­нозом. У 8% спостерігались абсцеси зони жовчевого міхура і черевної порожнини.

Всім хворим з моменту госпіталізації проводили інтенсивну терапію, направле­ну на корекцію порушень функції печінки і супутньої патології, одночасним вико­нанням діагностичних досліджень для уточнення етіології захворювання: ультра­звукове дослідження органів черевної порожнини, фіброезофагогастродуоденоскопію, лапароскопію, спіральну комп'ютерну томографію.

Після попередньої підготовки виконувалось оперативне втручання, обрання ме­тодики якого залежало від патології, стану хворого і визначалось індивідуально.

Пацієнтам були виконані наступні оперативні втручання: холедоходуоденостомія — 312 (по Юрашу — 293, по Флеркену — 15, по Фінстереру — 4 (у 28 хворих операція була доповнена зовнішнім дренуванням); гепатікодуоденостомія — 15; холедохоєюностомія — 26; холецистоєюностомія з ентеро—ентеро анастомозом і за­глушкою по А. А. Шалімову — 85. Летальність в цій групі склала 1,9%.

При пухлинних захворюваннях гепатопанкреатодуоденальної зони виконува­лись холецисто— і холедохо—ентероанастомози. Летальність склала 10,6%.

Проводячи аналіз результатів оперативних втручань, спрямованих на відведен­ня жовчі, особливо в групі хворих з механічним стазом жовчі, чітке дотримання ме­тодики формування біліодигестивного анастомозу є ефективним засобом опера­тивного лікування. Оптимальним і радикальним методом біліодигестивних анастомозів вважаємо холедоходуоденостомію. Ефективність холедоходуоденостомії підтверджується задовільними віддаленими результатами лікування, адекватною трудовою і соціальною реабілітацією.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

змееголовник-молдавськийСиноніми: драконоголовнік, меліса турецька, синявкаДія: Апетитне, що підсилює діяльність травних...
ехінацея-пурпурнаДія: знеболювальну, антисептичну, ранозагоювальну. застосовується при інфекційних захворюваннях,...
желтушник-розлогийСиноніми: болотник, вінички, гірчак, желтушник сірий, желтушник розсіяний.Дія: Серцево-судинні,...