Достовірний факт

Якби лялька Барбі була людиною в натуральну величину, то її ріст становив би 2 метра 15 сантиметрів, а шия була б у два рази довше, чим у звичайної людини.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ШВИДКОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ (FAST TRACK) ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ

Іоффе А. Ю., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Тихонов О. А., Цюра Ю. П., Кривопустов М. С.

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Головним критерієм успішності хірургічного лікування — є якість життя хворого в післяопераційному періоді. Концепція "fasttrackв хірургії передбачає швидку ре­абілітацію хворих після оперативних втручань шляхом зменшення операційної травми (мініінвазивності хірургічного втручання), адекватного знеболення, змен­шуючи вплив стресової відповіді організму на хірургічне втручання. Розробка та впровадження в хірургічну практику однопортових трансумбілікальних лапароскопічних втручань дало поштовх до реалізації принципів "fasttrack" в лікуванні хворих на калькульозні форми холециститу.

Мета роботи. Покращання результатів хірургічного лікування хворих на кальку­льозні форми холециститу шляхом швидкого відновлення якості життя в післяопе­раційному періоді.

В період з травня 2010 р. по січень 2015 р. нами виконано 125 однопортові трансумбілікальні лапароскопічні холецистектомії (ОТЛХЕ) з використанням різних пристроїв, з них у 93 (74,4%) пацієнтів була виконана ізольована холецистектомія, у 31 (25,6 %) — симультанна операція в зв'язку з поєднаною патологією (1 — дивертикульоз сигмоподібної кишки, 13 — пупкова грижа, 10 — кіста яєчника, 4 — кісти обох яєчників, фіброміома матки — 3). Всі пацієнти надходили в хірургічне відділення в день операції. Безпосередньо перед оперативним втручанням пацієнтам виконувалась ЕКГ. Премедикація не включала в себе використання нар­котичних анальгетиків, однократно парентерально вводилась добова доза ан­тибіотика. Безпосередньо на операційному столі за 10хв. до початку оперативного втручання хворим вводили внутрішньовенно 8 мг дексаметазону для зменшення стресової відповіді на операційну травму.

Оперативне втручання виконували під комбінованим ендотрахеальним нарко­зом. Перед проведенням трансумбілікального доступу в ділянці майбутньої опе­раційної рани виконували інфільтраційну анестезію розчином лідокаїну 2 %. Через 2 години після операції хворому створювали вертикальне положення і дозволяли вживати негазовану воду в необмеженій кількості малими ковтками, через 6 годин — оральне рідке харчування.

Ми не спостерігали жодного інтраопераційного ускладнення у 125 прооперова­них хворих. Середній час операції склав серед 93 пацієнтів з ізольованою холецистектомією 73,09±3,57 (35 180) хв., при цьому. Середнє перебування хворих у стаціонарі склало для всіх груп пацієнтів різну тривалість.

У 114 пацієнтів, яким не проводилось дренування черевної порожнини, середня тривалість перебування у стаціонарі склала 1,47+0,07 дні. У 11 пацієнтів, яким про­водилось дренування черевної порожнини — 2,21 дні. Жоден пацієнт в післяопе­раційному періоді не отримував наркотичні анальгетики. Знеболювання проводи­лось за вимогою хворих тільки за допомогою НПЗП. Рівень больової імпульсації за суб'єктивними (шкала болю) та об'єктивними (вміст медіаторів болюИ—1, IL—6 та TNFа) був суттєво нижчий у пацієнтів з ОТЛХЕ порівняно з традиційним лапароскопічним втручанням.

Висновки

Використання ОТЛХЕ за своєю мініінвазивністю повністю відповідає принци­пам "fasttrackхірургії. Можливість в переважній більшості закінчити оперативне втручання без дренування черевної порожнини, надає змогу швидшій активізації пацієнтів і прискорення відновлення якості життя в післяопераційному періоді.

Передопераційне використання глюкокортикоїдних гормонів зменшує інтен­сивність стресової відповіді організму пацієнта на операційну травму.

Раннє оральне харчування зменшує прояви катаболічних післяопераційних процесів. Також важливим чинником є достатній косметичний ефект з боку післяо­пераційного рубця.