Достовірний факт

В 92% випадків безплідність у сімейних пар є наслідком нездорового способу життя одного або обох з подружжя.

ТОТАЛЬНА ПАНКРЕАТЕКТОМІЯ В ХІРУРГИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Дронов О. І., Крючина Є. А., Добуш Р. Д., Земсков С. В., Бакунець П. П.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольца, Київський центр хірургії захворювань печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози

Мета роботи — дослідити безпосередні та віддалені результати тотальної панкреатектомії (ТП), що виконана з приводу злоякісних новоутворень підшлункової зало­зи (ПЗ).

З 2003 по 2015 р. ТП була виконана у 33 хворих (жінок — 18, чоловіків — 15, се­редній вік хворих — 46,5 ± 5,9 років), 2 хворим ТП виконана другим етапом після панкреатодуоденальної резекції (ПДР) внаслідок панкреонекрозу кукси ПЗ, оцінено безпосередні та віддалені результати операції, у тому числі метаболічні наслідки та якість життя (SF36). Показами до ТП були мультицентричний рак ПЗ (n=22), локаль­ний рецидив пухлини в куксі ПЗ після ПДР з приводу протокової аденокарциноми (1), інтрадуктальна папілярна муцинозна неоплазма (n=3), рак шлунка з тотальним ураженням ПЗ (n=2), рак нирки з тотальним метастатичним ураженням ПЗ (n=3). Вісім ТП виконано в комбінації з гастректомією (внаслідок ураження пухлинним процесом лівої шлункової вени), в 4 випадках — з резекцією воротної вени, в 1 — з резекцією воротної вени та печінки, в 1— з резекцією верхньої брижової вени та не­фректомією, в 1 — з кріоабляцією воротної вени, в 2 — з кріоабляцією метастазів печінки.

Середня тривалість операції становила 460+110 хв., крововтрата — 1250 ± 800 мл. Частота післяопераційних ускладнень склала 51,8%, післяопераційна летальність — 21,2%, відсоток релапаротомій — 15%. Середній термін знаходження хворих у стаціонарі — 25,2 + 4,9 діб. Метаболічними наслідками ТП були екзокринна недо­статність з нутритивними порушеннями, цукровий діабет зі схильністю до гіпоглікемії, стеатоз печінки, остеопороз. Всі хворі приймали подовжений інсулін (гларгін) в комбінації з короткими інсулінами. Середня добова доза інсуліну стано­вила близько 0,5 ОД/кг. В післяопераційному періоді всі хворі отримували хіміоте­рапію, залежну від морфологічної структури пухлини. Виживаність хворих з протоковою аденокарциномою ПЗ після ТП відповідала виживаності хворих з ана­логічною морфологією пухлини після ПДР. Якість життя хворих через 6—8 міс після ТП відповідала якості життя після ПДР, хоча відмічалося зниження деяких доменів (SF—36) в обох групах пацієнтів в порівнянні з передопераційними показниками. Як можливою альтернативою ТП вважаємо ПДР з кріоабляцією кукси ПЗ при тотальному/мультицентричному ураженні пухлиною ПЗ при вихідних нутритивних пору­шеннях середнього та важкого ступеню, що є несприятливими предикторами наслідків ТП (операція виконана у 12 хворих). Обов'язковим вважаємо експрес мор­фологічну верифікацію пухлинного ураження кукси ПЗ. В 4—х випадках операція закінчена формуванням зовнішньої панкреатикостоми, в 8 — інвагінаційного панкреатоєюноанастомозу, неспроможності анастомозу не спостерігали в жодному ви­падку. Летальність склала 8,3% (1 пацієнт), у якого розвинувся важкий панкреонекроз з множинними арозивними кровотечами при проведенні абляції неураженою пухлиною кукси ПЗ.

Висновки

Тотальна панкреатектомія — вибір методу лікування для ретельно відібраних хворих із злоякісними новоутвореннями ПЗ, з необхідністю постійного післяопе­раційного моніторингу та замісної терапії. Успіх в адекватному контролі глікемії після ТП залежіть від багатьох факторів, перш за все — це раннє навчання та інфор­мування пацієнта щодо особливостей перебігу панкреатогенного цукрового діабе­ту. До складу мультидисциплінарної команди має входити ендокринолог, у якого є досвід сумісного з онкологами та хірургами ведення хворих після ТП.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...