Достовірний факт

Нервові імпульси рухаються зі швидкістю 270 км/ч

Нервові імпульси рухаються із швидкістю 270 км/ч.

АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ АПЕНДЕКТОМІЇ

Василюк С. М., Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Осадець В. С., Лабяк І. Р.

Івано-Франківський національний медичний університет

З впровадженням у широку клінічну практику лапароскопічних методів опе­раційних втручань, постає питання про розширення показів до лапароскопічної апендектомії (ЛА). Скептичне відношення до цього методу операційного втручання, в першу чергу, базується на технічній складності існуючих на сьогодні методів лапароскопічного видалення апендикса та недостатній кількості кваліфікованих ендо­скопічних хірургів. Найбільш дискутабельними питаннями, які гальмують впровад­ження ЛА в ургентну хірургію є розбіжності в методиці лапароскопічного доступу та способу обробки кукси червоподібного відростка та надійності лігатурного методу.

Метою роботи була оцінка різних способів лапароскопічного доступу та оброб­ки кукси черевоподібного відростка при виконанні ЛА.

Нами проведене комплексне обстеження і лікування 96 хворих, яким була вико­нана ЛА з приводу гострого апендициту. Критеріями включення хворих у дослідження були: діагностований гострий апендицит, який вимагав ЛА; вік пацієнтів від 18 до 75 років; відсутність некомпенсованої серцево-легеневої пато­логії; відсутність в анамнезі гострих або хронічних захворювань печінки. Кри­теріями виключення були: позаочеревинне та підпечінкове розміщення апендикулярного відростка, розлитий перитоніт або абдомінальний сепсис (за виключенням SIRS), який вимагав проведення лапаротомії, санації черевної порожнини та її дре­нування з двох і більше контрапертур; туберкульоз, імунодефіцит, цукровий діабет, хвороба Крона. У пацієнтів проводили необхідний комплекс обстежень: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, показники коагулограми та, при потребі — ультрасонографію органів черев­ної порожнини.

У всіх хворих ЛА виконувалася із застосуванням комбінованого наркозу. Пацієнти розміщувалися на операційному столі в положенні Тренделенбурга і з не­значним нахилом на лівий бік. У всіх хворих перший порт діаметром 10 мм накла­дався параумбілікально після інсуфляції черевної порожнини голкою Вереша. У ході виконання операції оптимальним тиском пневмоперитонеуму вважали показ­ники в межах 12—15 мм рт. ст.

ЛА виконували з трьох троакарних доступів. У 31 хворого троакари вводили за методикою запропонованою K. Semm. У 25 пацієнтів під відеоконтролем другий і третій троакар вводили за способом І. В. Фьодорова. У 40 хворих ми застосовували запропонований нами спосіб доступу для проведення ЛА (Василюк, 2012).

При виконанні ЛА застосовували різні способи обробки кукси апендикулярного відростка. У 17 пацієнтів (17,71 %) апендикс відсікали лінійним степлером ENDOGIA35 або 45 мм. У 22 (22,92 %) випадках накладали три ендопетлі, після чого відсікали відросток таким чином, щоб дві з них залишались на куксі. У найбільшої кількості хворих (59,38 %) проводили кліпування відростка, і його пересікання між кліпсами.

Запропонований оригінальний спосіб доступу при виконанні ЛА, який включає введення першого троакару в параумбілікальній ділянці, другого — посередині між лоном та пупком, третього — у точці Мак—Бурнея, дозволяє краще візуалізувати зо­ну операційного поля, проводити евакуацію червоподібного відростка з черевної порожнини і дренування малого тазу з досягненням відмінного косметичного ефек­ту.

Використання кліпування для обробки кукси апендикса дозволяє здійснити ЛА в оптимальні часові терміни і попередити інтраопераційну самоампутацію відростка, а застосування лінійного ендостеплера при гострому катаральному апендициті ско­рочує час лапароскопічної апендектомії.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...