Достовірний факт

Вуглецю в людському тілі вистачить, щоб наповнити 9000 графітових олівців (графить – одна з модифікацій вуглецю).

КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КАРЦИНОЇДИ ШЛУНКА

Бойко Н. І., Кемінь Р. В.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Хустська районна лікарня, Закарпатська область

Карциноїди складають 0,3% від усіх пухлин шлунка. Вони розвиваються із ентерохромафіноподібних ECL—клітин і мають специфічні ендокринні секреторні гра­нули, які є місцем остаточного утворення і зберігання пептидних гормонів і біоген­них амінів. Часто по формі, розмірах і внутрішній будові гранул можна сказати про тип гормону, що синтезується. Найчастіше карциноїди локалізуються вздовж малої кривизни в пілоричному відділі або в тілі шлунка.

Мета дослідження — проаналізувати результати діагностики та об'єм хірургічно­го лікування хворих на карциноїди шлунка.

Оперовано 9 хворих, віком 33—66 років. Жінок було — 3. Пухлина локалізувалась у кардіальному відділі та по малій кривизні шлунка.

Проводили наступні методи обстеження: загальноклінічні, біохімічні, рентгено­логічні, ультрасонографічні, гастроскопічні, а також трансгастральну або трансдуоденальну ендосоноргафію, КТ, патологогістологічні. Досліджували рівень гістаміну та серотоніну в плазмі крові, визначали наявність у тканині пухлини хромограніну А, вивчали рівень експресії мітотичного індексу Кі—67. Проводили статистичне оп­рацювання отриманих результатів дослідження.

У 4 (44,4%) із 9 хворих при патологогістологічному дослідженні діагностовано злоякісний карциноїд шлунка, який підтверджений імуногістохімічним методом. Хворим виконано наступні операції: резекцію грудного відділу стравоходу та про­ксимального відділу шлунка — 2 хворим (22,2%), гастректомію — 2 хворим (22,2%). У 5 (55,6%) пацієнтів під час гастроскопії і ендосонографії діагностовано поліп шлунка, розміром 12—16 мм, які розміщувалися вздовж малої кривизни шлунка, після проведеного імуногістохімічного дослідження у них діагностовано карциноїд, у 3 із 5 пацієнтів вони проростали в м'язовий шар. Карциноїди висічено під час га­строскопії і ендосонографії.

Для проведення диференційної діагностики між раком і карциноїдом в тканині пухлини визначали імуногістохімічним методом специфічний білок і пухлинний маркер — хромогранін А. Ракові клітини не експресують нейроендокринних мар­керів. Чотирьом хворим до операції був поставлений діагноз рак шлунка. Проведе­но визначення хромограніну А в тканині пухлини, цитоплазматична реакція на хромогранін А була позитивною в трьох пацієнтів (у двох — "++", в одного — "+++"), в одного — реакція була від'ємною.

Індекс Ki—67 вказує на проліферативну активність клітин, він також прогностич­ний маркер для визначення тривалості життя хворого. Статистичний аналіз, прове­дений у хворих на карциноїди шлунка, показав пряму кореляційну залежність між рівнем мітотичного індексу Кі—67 та тривалістю життя пацієнтів. Коефіцієнт Пірсона r= —0,9548; р ? 0,05. Чим вищий був рівень індексу Кі —67, тим меншою була три­валість життя хворого.

На основі отриманих результатів обстеження, проведеного операційного ліку­вання хворих розпрацьовано, науково обґрунтовано і впроваджено в клінічну прак­тику алгоритм об'єму хірургічного лікування хворих на карциноїди шлунка в залеж­ності від рівня мітотичного індексу Кі—67.

Висновки

Карциноїди шлунка під час гастроскопії можуть неповністю видалятися із м'язо­вого шару, тоді вони рецидивують і перероджуються у злоякісний карциноїд. Тому хворі повинні знаходитись на диспансерному обліку, їм необхідно проводити гаст­роскопію або ендосонографію, визначати рівень гастрину, який регулює проліфе­рацію і диференціювання ECL—клітин, та гістаміну в плазмі крові з ціллю діагнос­тики раннього рецидиву хвороби.

В залежності від рівня мітотичного індексу Кі—67 в тканині пухлини, було оціне­но ступінь злоякісності пухлин. Даний метод визначив адекватність обсягу опе­раційного лікування та тривалість життя пацієнтів. Від'ємний індекс Кі—67 та < 2% свідчив про доброякісний прогноз захворювання.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

milnyanka   Ботанічна характеристика мильнянки Мильнянка являє собою трав’яниста рослина у...
валеріана-лікарськаДія: Серцево-судинні, знижує кров'яний тиск, заспокійливу, снодійну, знеболююче, протиспазматичний,...
буряк-звичайнаДія: сечогінний, проносний, протизапальну, знеболюючу, котре знижує кров'яний тиск, застосовується при...