Достовірний факт

В день народження ризик інфаркту в людини збільшується на 27%.

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИМУЛЬТАННОЇ ЗЛУКОВОЇ ХВОРОБИ ОЧЕРЕВИНИ ПРИ ПОВТОРНИХ ОПЕРАЦІЯХ З РОЗКРИТТЯМ ПРОСВІТУ ТРАВНОГО КАНАЛУ

Бик П. Л., Мішалов В. Г., Лещишин І. М., Маркулан Л. Ю.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Мета: Оцінити ефективність диференційованого підходу щодо лікування злукової хвороби очеревини (ЗХО) в поєднанні з абдомінальною хірургічною патологі­єю та профілактики її ускладнень.

Повторно оперовані 142 хворих зі ЗХО, яким виконувались відкриті аб­домінальні операції з приводу гострої та хронічної патології органів черевної по­рожнини, при яких розкривався просвіт травного каналу внаслідок втручання чи основного захворювання. До групи порівняння увійшли 77 хворих, яким підчас оперативних втручань використовувались традиційні підходи до лікування та профілактики ЗХО. До основної групи увійшло 65 пацієнтів, яким був застосований розроблений нами алгоритм профілактики та лікування ЗХО, що окрім використан­ня протизлукового гелю (ПЗГ) включав нові тактичні підходи з урахуванням харак­теристик злукового процесу, місця розкриття травного каналу, наявності перитоніту та гострої злукової кишкової непрохідності (ГЗКН), вироблені в результаті експери­ментального дослідження на тваринах.

Інфекційно-запальні ускладнення були (ІЗУ) у 34 (44,2%) хворих групи порівняння та в 26,2 % пацієнтів основної групи (р=0,02б). В групі порівняння вони виникли у 19 (61,3%) хворих, яким застосовано ПЗГ, що достовірно більше (р=0,013) ніж у пацієнтів, яким гель не вводили: 15 (32,6%), натомість в основній групі при за­стосуванні даного засобу такої закономірності не виявлено: ІЗУ виникли у 6 (31,6%) пацієнтів. Через 2 р спостереження частку з клінічні прояви злукової кишкової не­прохідності (ЗКН) з були у 26(33,8%) пацієнтів групи порівняння та у 12 (18,5%) ос­новної групи. (р=0,04), повторно госпіталізовано з приводу ЗКН 17 (22,1%) хворих групи порівняння та 6 (9,2%) в основній групі (р=0,038). З приводу ГЗКН протягом 2 років спостереження прооперовано 10 (13,0%) хворих групи порівняння і 2 (3,1%) основної групи (р=0,034).

Висновок

Впровадження в клінічну практику запропонованого нами алгоритму профілак­тики та лікування ЗХО при операціях з розкриттям просвіту травного каналу дозво­лило зменшити частку хворих з ІЗУ в ранньому післяопераційному періоді з 44,2% до 26,2% (р=0,02б), та частку пацієнтів з клінікою з 33,8% до 18,5% (р=0,04), число повторно госпіталізованих з приводу ЗКН з 22,1% до 9,2% (р=0,038) та частку хворих прооперованих з приводу ГЗКН з 13,0% до 3,1% (р=0,034) протягом 2 років спосте­реження.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

latattya   Корисні властивості латаття Латаття є багаторічним водним рослиною, яка має кругле...
календула-лікарськаСиноніми: НігтикДія: Протизапальні, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу, серцево-судинні, знижує...
вербена-лікарськаДія: Шлунково-кишкова, знеболюючу, бактерицидну. Опис: Багаторічна трав'яниста рослина з прямостоячим,...