Достовірний факт

Інформація проходить по різних нейронах з різною швидкістю

ВПЛИВ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ НА МІКРОФЛОРУ ВОГНЕПАЛЬНИХ РАН

Савка І. С. Цівина С. А. Ніколюк Д. П. Шипунов В. Г.

Головний військовий медичний клінічний центр "ГВКГ"

У зв'язку із удосконаленням вогнепальних засобів ураження змінився характер вогнепальних поранень. Так, у структурі бойової травми переважають множинні во­гнепальні поранення кінцівок із значним дефектом м'яких тканин. У зв'язку з цим, все більшої актуальності набуває питання скорочення строків загоювання вогне­пальних ран, відновлення функції кінцівок та найшвидшого повернення поранено­го до строю.

Мета дослідження: провести порівняльний аналіз ефективності загоювання во­гнепальних ран кінцівок з використанням традиційної схеми лікування та VACасоційованої терапії та ультразвукової кавітації .

Під нашим спостереженням проходили лікування 109 поранених в результаті проведення антитерористичної операції в Луганській та Донецькій областях. Обсте­ження та лікування пацієнтів проводили на базі клініки ушкоджень Головного військово—медичного клінічного центру МО України в період з березня по серпень 2014 року. Всі досліджувані хворі були чоловічої статі у віці від і9 до 52 років (се­редній вік склав 24,6±0,4 роки). Досліджувані хворі мали множинні вогнепальні ура­ження м'яких тканин кінцівок зі значним дефектом м'яких тканин. Залежно від ме­тоду лікування хворі були розділені на 3 групи. У 1—й групі (34 поранених) після первинної хірургічної обробки рани до накладання вторинних швів або аутопластика дефекту м'яких тканин проводили лікування відкритим методом з використан­ням пов'язок з протеолітичними ферментами, наносрібла, мазями на водороз­чинній основі, антисептиками. У 2—й групі (39 поранених) в післяопераційному періоді для підготовки рани до пластичного закриття був застосований метод вакуум—терапії сучасними апаратами AktiVAC. Використовуваний нами рівень негатив­ного тиску становив 100—150 мм рт. ст. 3—а група (36 поранених) яким під час хірургічної обробки ран використовуваася ультразвуковий кавітатор "SONOCA" ви­робництва фірми "Soring" (Німеччина). Операція завершувалася монтажем апарату для вакуум—терапії.

Динаміку ранового процесу оцінювали клінічно і за даними бактеріологічного та цитологічного досліджень.

Результати лікування досліджуваних пацієнтів оцінювали за наступними кри­теріями: тривалість підготовки рани до її закриття або аутопластики; скорочення строків бактеріального очищення рани; кількість етапних хірургічних обробок під загальним знеболенням.

Встановлено, що в етіології забруднення вогнепальних ран провідна роль нале­жить мікробним асоціаціям, які включають від 2 до 5 видів мікроорганізмів (90,2%).

Після початку лікування у пацієнтів II та III групи показником сприятливого пе­ребігу ранового процесу було зниження кількості нейтрофілів до 58—70% на 3 добу і 11—18% на п'ятому.

Чистота ран при застосуванні ВАК—терапії склала в II—й групі 2,1 ± 0,23 КУО/г, і в поєднанні з УЗ—кавітацією в III—й групі 1,89 ± 0,25 КУО / г, в порівнянні 4,9 ± 1,21 КУО/г (Р<0,05) у поранених I—ї групи. У пацієнтів II та III групи тривалість підготов­ки до закриття рани (або аутопластики) становила від 7 до 18 діб (10,2±0,7 діб), тоді як у поранених контрольної групи зазначений показник склав від 14 до 33 діб (17,8+0,9 діб). У III групі поранених за період стаціонарного лікування виникла не­обхідність від 3 до 5 етапних хірургічних обробок під загальним знеболенням (у се­редньому 4,2±0,1 перев'язок). У I групі хворих проводилося від 12 до 26 етапних хірургічних обробок під загальним знеболенням (у середньому 17,7±1,0 перев'язок). У 8,8% поранених I—ї групи після остаточного закриття дефектів м'яких тканин роз­винулися гнійні ускладнення, які потребували повторних хірургічних втручань.

Висновки

Використання VACасоційованої терапії в комбінації з ультразвуковою кавітацією вогнепальних поранень кінцівок зі значним дефектом м'яких тканин дозволяє скоротити тривалість підготовки рани до її закриття або аутопластики у 1,7 разів, зменшити строки бактеріального очищення рани у 3,3 рази та скоротити кількість етапних хірургічних обробок під загальним знеболенням у 4,2 рази. Зни­зити термін госпіталізації при застосуванні ВАК—терапії та УЗ—кавітації на 7,3 ± 3,2 діб.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...