Достовірний факт

Мінімальний обсяг легенів дорослої людину – 4,23 літра.

Спосіб оцінки тяжкості ендогенної інтоксикації (Жуков В. І., 2009)

Спосіб передбачає визначення показників інтенсивності індукова­ної хемілюмінесценції в пробі крові пацієнта з подальшою її оцінкою згідно з співвідношенням індексу метаболічної активності сироват­ки крові та показників інтенсивності індукованої хемілюмінесценції в пробі крові.

Співвідношення індексу метаболічної активності сироватки крові та показників інтенсивності індукованої хемілюмінесценції беруть в обернено пропорційній залежності і при пропорційному зниженні показників хемілюмінесценції і підвищенні індексу метаболічної ак­тивності констатують ступінь вираженості інтоксикації (Криворучко І. А. та співавт.).

Спосіб опрацьований для діагностики стадій перебігу гостро­го панкреатиту (Криворучко И. А., Тесленко С. Н., 2009), а саме: при значенні показників хемілюмінесценції 600-500 імп/с та індексі мета­болічної активності 0-0,16 констатують першу стадію захворювання, при значенні показників хемілюмінесценції 500-400 імп/с та індексі метаболічної активності 0,16-0,33 констатують другу стадію захво­рювання, при значенні показників хемілюмінесценції 400-300 імп/с та індексі метаболічної активності 0,33—0,5 констатують третю ста­дію захворювання, при значенні показників хемілюмінесценції 300- 200 імп/с та індексі метаболічної активності 0,5—0,66 констатують четверту стадію захворювання, при значенні показників хемілюмінес­ценції 200-100 імп/с та індексі метаболічної активності 0,66-1,0 кон­статують п’яту стадію захворювання.

Показник хемілюмінесценції є маркером інтенсивності респіра­торного вибуху (активації) нейтрофільних гранулоцитів, а тому спосіб дозволяє визначити стан біоенергетичних окисно-відновних проце­сів біосистеми пацієнта. Зниження інтенсивності хемілюмінесценції з одночасним підвищенням індексу метаболічної активності означає значне пригнічення біоенергетики у хворих за наявності гострого пан­креатиту і відображає ступінь розупорядкування біосистеми, тобто зрив захисно-компенсаторних і адаптаційних механізмів забезпечення гомеостазу.

В 1 мл сироватки крові при температурі 37 °С додають 50 мкл люмінолу, наливають у кювету, розміщують у світлонепроник­ній камері стандартної установки медичного біохемілюмінометра ХЛМЦ-01 і термостатують біостат. Після чого визначають спонтан­ну хемілюмінесценцію й індуковану 5 %-розчином перекису водню в кількості 50 мкл. Спалахи реєструють автоматичним потенціо­метром.

Фізіологічні рівні інтенсивності індукованої хемілюмінесценції сироватки крові умовно здорових пацієнтів знаходяться в інтервалі 600—900 імп/с

Стан біоенергетичних процесів в організмі при гострому панкре­атиті відображають за допомогою індексу метаболічної активності за формулою:

Р 1,2,3,4,5 = (J0-J1,2,3,4,5 ) /J 0

де Р 1,2,3,4,5 -індекс метаболічної активності сироватки крові при 1, 2, 3, 4, 5 стадії гострого панкреатиту, J 0 - нижня межа фізіологічного рівня інтенсивності індукованої хемілюмінесценції сироватки крові, J1,2,3,4,5 -нижня межа інтенсивності індукованої хемілюмінесценції відповідно при 1,2,3,4,5 стадії гострого панкреатиту.