Достовірний факт

Діаметр аорти приблизно дорівнює діаметру садового шланга.

Спосіб прогнозування перебігу хірургічного сепсису

Спосіб прогнозування перебігу хірургічного сепсису (Нестеренко О. М., 2006).

Спосіб передбачає дослідження венозної крові за допомогою світ­лової мікроскопії мазка, у якому визначають відношення кількості

некротично змінених нейтрофілів до кількості апоптозних нейтрофі­лів, причому за нормальні приймають значення відношення від 3 до 4,4, і при значеннях цього відношення вище нормальних, але які не перевищують 8, прогнозують неускладнений перебіг хірургічного сеп­сису без розвитку поліорганної недостатності, а при значеннях цього відношення 8 і більше — прогнозують ускладнений перебіг хірургічно­го сепсису з розвитком поліорганної недостатності.

Диференціацію клітин здійснюють за низкою морфологічних оз­нак: апоптозні(комітовані до апоптозу) — за зменшенням розмірів, за конденсованою цитоплазмою, за ущільненим безструктурним хрома­тином, часто розділеним на кілька округлих тілець; некротичні - за розривом цитоплазматичної і внутрішньоклітинних мембран, за руй­нуванням органел, за виходом вмісту цитоплазми в міжклітинний про­стір.

У хворих із неускладненим перебігом хірургічного сепсису без розвитку синдрому поліорганної недостатності відзначено незначне зменшення (10,77 ± 2,56 %о) числа комітованих до апоптозу нейтро­філів порівняно з нормою (12,21 ± 1,79 %о) при незначному збільшен­ні (52,93 ± 16,72 %о) числа некротично змінених клітин у порівнянні з нормою (46,51 ± 7,05 %о). При цьому відношення некротично зміне­них нейтрофілів становило 5,04 ±1,68. Діапазон значень цього відно­шення у хворих даної групи коливався від 3,34 до 7,71, у той час я у практично здорових донорів він становив від 3 до 4,41 (3,84 ± 0,57).

У хворих з ускладненим, тяжким перебігом хірургічного сепсису з розвитком синдрому поліорганної недостатності відзначили істоті» зменшення (4,34 ± 1,76 %о) числа комітованих до апоптозу нейтрофі­лів порівняно з нормою (12,21 ± 1,79 %о) при вираженому збільшенні (62,91 ± 11,39 %о) числа некротично змінених нейтрофілів порівняно з нормою (46,51 ± 7,05 %о). При цьому відношення некротично зміне­них нейтрофілів до апоптозних нейтрофілів становило 16,34 ± 6,25 V Діапазон значень цього відношення у хворих даної групи коливався від 10,06 до 29,7 (Нестеренко А. Н., 2007).

Запропонований діагностичний спосіб розроблений на тому нау­ковому факті, що затримка апоптозу, яка подовжує життя активованих нейтрофілів, сприяє розвиткові поліорганних порушень, типових для сепсису. При цьому активовані нейтрофіли, які не усуваються шляхом апоптозу, продовжують гіперпродукцію потужних протеаз, оксиду азо­ту, активних форм кисню (респіраторний вибух, синглетний кисень, гіпохлорит хлору, перекис водню), які ушкоджують не тільки мікроор­ганізми, але й ендотеліоцити, а саме ендотеліальна дисфункція лежить в основі розвитку поліорганної недостатності.